Kas ir ierobežotas pieejas informācija

Ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm (Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa).

Informācija, kas uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, noteikta Informācijas atklātības likuma 5. panta otrajā daļā, ārējos normatīvajos aktos un to var noteikt arī iestādes vadītājs.

Dienestā ar 2015. gada 28. decembra rīkojumu Nr.1-03/157 “Par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu Valsts zemes dienestā” ierobežotas pieejamības statuss noteikts šādai informācijai:

1. Dienesta informācijas sistēmu dokumenti:
1.1. programmatūras un datu bāzu projektējuma apraksti;
1.2. administratoru rokasgrāmata;
1.3. instalācijas instrukcija;
1.4. programmu licenču instalācijas kodi un datnes;
1.5. programmatūru instalācijas pakotnes;
1.6. programmatūras pirmkodi;
1.7. konfigurācijas pārvaldības plāns;
1.8. programmatūras konfigurācijas vienuma apraksts;
1.9. informācijas sistēmās uzkrātie tehniskie dati;
1.10. informācijas sistēmu auditācijas pieraksti;
1.11. informācijas sistēmu lietotāju piekļuves rekvizīti;
1.12. informācijas sistēmu drošības dokumentācija;
1.13. informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pārvaldības dokumentācija (shēmas, apraksti).
Pamatojums: Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts.

2. Dienests sagatavoto ārējo tiesību aktu, attīstības plānošanas dokumentu, Ministru kabineta rīkojumu, Ministru kabineta sēdes protokollēmumu un informatīvo ziņojumu projekti un ar tiem saistīto dokumentu projekti (turpmāk – ārējā normatīvā akta projekts) līdz brīdim, kad par attiecīgo dokumenta projektu tiek pieņemts lēmums (projekts iesniegts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, nosūtīts saskaņošanai ministrijām un citām institūcijām, nosūtīts ar uzaicinājumu uz starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi, iesniegts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē, atbalstīšanai vai pieņemšanai Ministru kabineta sēdē) vai, kad tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodots apspriešanai sabiedrības līdzdalības ietvaros.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts.

3. Dienests sagatavoto dokumentu projekti, kas nav minēti šā rīkojuma 2. punktā (viedokļa projekts par ārējā tiesību akta, attīstības plānošanas dokumenta, Ministru kabineta rīkojuma, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma, informatīvā ziņojuma projektu, atbildes projekts, administratīvā akta projekts, līguma un vienošanās projekts, licences projekts, paskaidrojuma projekts tiesai, prasības pieteikuma/pieteikuma projekts tiesai un citi ar tiesvedību saistīti dokumentu projekti) līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums (parakstīts) vai attiecīgais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības, nosūtīts adresātam vai publicēts.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts.

4. Dienesta ierēdņa / darbinieka dienesta ziņojums, paskaidrojums, atskaite, viedoklis, atzinums, rezolūcija un dokumenti, kas paredzēti un noteikti iestādes iekšējai lietošanai līdz lietas izskatīšanas pabeigšanai.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts.

5. Dienesta ierēdņu/darbinieku savstarpējā sarakste, tajā skaitā sarakste ar elektroniskā pasta starpniecību, kas nepieciešama, sagatavojoties lietu kārtošanai.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts.

6. Dokumenti (ekspertu un speciālistu atzinumi, privātpersonu vai iestāžu veikto pētījumu rezultāti, citi dokumenti), kurus pēc Dienesta pieprasījuma sagatavojušas pieaicinātas personas vai cita iestāde un kuri izstrādāti lēmumu pieņemšanai, citu dokumentu sagatavošanai vai iestādes funkciju veikšanai  līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums vai attiecīgais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības, nosūtīts adresātam vai publicēts.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrā daļa.

7. Personāla uzskaites sistēmā uzkrātie dati (datubāze, datņu sistēma):
7.1. ierēdņa / darbinieka dati;
7.2. ierēdņa / darbinieka darba līgums, uzņēmuma līgums;
7.3. ierēdņa / darbinieka fotogrāfija;
7.4. ierēdņa / darbinieka pases dati;
7.5. ierēdņa / darbinieka privātās kontaktinformācijas dati.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts.

8. Personāla dokumenti:
8.1. ierēdņa / darbinieka personas lietā esošie dokumenti (darba tiesisko attiecību uzsākšana / izbeigšana, atbrīvošana no amata, darba līgumi);
8.2. disciplinārlietu izskatīšanas un disciplinārsodu piemērošanas dokumenti;
8.3. ierēdņa / darbinieka novērtējuma procesa dokumenti;
8.4. pieteikumu dokumenti;
8.5. atbrīvoto darbinieku dati;
8.6. rīkojumi personāla jautājumos.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts.

9. Darba aizsardzības dokumenti:
Obligātās veselības pārbaudes kartes
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts.

10. Būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas procesā iegūtā informācija (izņemot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētām, bet apvidū neesošām būvēm un būvēm, kas dzēstas no Kadastra informācijas sistēmas):
10.1. telpu grupas plāns;
10.2. stāva plāns;
10.3. inženierbūves plāns.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts.

11. Dienesta rīcībā esošajos dokumentos un informācijas sistēmās esošie fiziskās personas dati. Informācija par iesnieguma iesniedzēju, kas atklāj tā identitātiizņemot, ja ir iesniedzēja piekrišana izpaust informāciju.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, Iesniegumu likuma 9. pants

12. Dienesta sarakste ar informācijas pieprasītājiem (fiziskām un juridiskām personām) un ziņas (vārds uzvārds, personas kods, adrese – fiziskām personām un nosaukums, reģistrācijas numurs, amatpersonu personas dati – juridiskām personām vai citas ziņas, pēc kurām personu var identificēt) par šīm personām.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 11. panta sestā daļa.

13. Dienestā saņemtajā iesniegumā minētie fakti, ja iesniegumā ir norāde par aizliegumu izpaust tajā minētos faktus.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 9. pants.

14. Komersanta nodotā informācija Dienestam, ja norādīts, ka informācija ir komercnoslēpums un tam norādīts tiesiskais pamatojums, piedāvājuma, līguma, vienošanās teksts un saturs vai tā daļa, ja tas noteikts konkrētajā piedāvājumā, līgumā, vienošanās.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 3. punkts, Komerclikuma 19. pants, Publisko iepirkumu likuma 33. pants.

15. Informācija par Dienesta iepirkuma procedūrai iesniegto piedāvājumu vai pieteikumu esamību līdz to atvēršanas brīdim un informācija par piedāvājumu un pieteikumu vērtēšanas procesu līdz rezultātu paziņošanai.
PamatojumsPublisko iepirkumu likuma 33. panta ceturtā daļa.

16. Dienesta informatīvā tālruņa audioieraksti
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 4. punkti.

17. Grāmatvedības informācija un dati, izņemot tos, kurus iekļauj Dienesta gada pārskatā.
Pamatojums: likuma „Par grāmatvedību” 4. pants, Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 3. punkts.

18. Augstākās izglītības iestādes studentu darbi, kurus Dienests saņēmis, pamatojoties uz sadarbības līgumu ar augstākās izglītības iestādēm.
PamatojumsInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. un 5.punkts.

19. Informācija, ko Dienests saņem, pamatojoties uz līgumiem par pakalpojumu sniegšanu (dati izplatīšanas, publiskā pakalpojuma līgumi, citi līgumi), ja tā ir nepieciešama Dienesta datu izmantošanas kontrolei.
Pamatojums: Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 5.punkts.

Saistītie resursi