Zemes pārvaldības procesu daļa

Kontaktinformācija un amatpersonas:

Daļas e-pasta adrese: zppd@vzd.gov.lv

Daļas vadītāja Judīte Mierkalne, 67038681

Daļas funkcijas

  • izstrādāt zemes konsolidācijas procesu un organizēt tā ieviešanu;
  • organizēt un pārraudzīt par valsts budžeta līdzekļiem zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas procesu;
  • metodiski vadīt zemes reformas pabeigšanas, tai skaitā zemes īpašuma tiesību atjaunošanas un zemes piešķiršanas īpašumā par samaksu lauku apvidos, procesus;
  • nodrošināt normatīvajos aktos dienestam uzdotos uzdevumus saistībā:
    • ar īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi;
    • ar zemes reformas pabeigšanas procesiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
  • metodiski vadīt un pārraudzīt zemes izpirkšanas pieprasījumu un izpirkšanai pieprasīto zemes vienību iekļaušanu Lauku zemes izpirkšanas reģistrā;
  • veikt zemes ierīcībā sertificēto personu pārsūdzību izskatīšanu.

Zemes pārvaldības procesu daļas vadītāja privātpersonu pieņemšanas laiki.

Saistītie resursi