Zemes izvērtēšana pēc zemes reformas pabeigšanas

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta piekto daļu  valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi jāizvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās (turpmāk – Rīkojums). 

Dienests informē, ka 2016. gada 2. aprīlī spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”  (turpmāk – Noteikumi), kas nosaka kārtību, kādā Dienests nodod datus par rezerves zemes fondā ieskaitītajiem zemes gabaliem un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotajiem zemes gabaliem, kā arī kārtību, kādā nozaru ministrijas un vietējās pašvaldības pieņem lēmumus par zemes vienību piekritību vai piederību attiecīgi valstij vai pašvaldībai.

Vēršam uzmanību, ka termiņš Noteikumos noteikto darbību veikšanai ir atkarīgs no zemes reformas pabeigšanas termiņa attiecīgajā administratīvajā teritorijā (Rīkojuma izdošanas).

Konkrētas Noteikumu ietvaros veicamās darbības un to izpildes termiņi attēloti Noteikumu paredzēto darbību laika grafikā:

  • Noteikumos paredzēto darbību laika grafiku administratīvajām teritorijām, kurās Rīkojums izdots pirms Noteikumu spēkā stāšanās dienas, Jūs variet skatīt šeit!
  • Noteikumos paredzēto darbību laika grafiku administratīvajām teritorijām, kurās Rīkojums izdots pēc Noteikumu spēkā stāšanās dienas, Jūs variet skatīt šeit!

Noteikumu 5.2. apakšpunktā  minētā ministriju nosūtāmā saraksta paraugs.

Noteikumu 7.1.3. apakšpunktā minētā pašvaldības apkopotā ministrijām un Dienestam nosūtāmā saraksta  paraugs.

Apraksts par Zemes izvērtēšanu, izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo informāciju, pieejams šeit.

Izvērtēšanai nodotie un izvērtētie saraksti

Saraksti par Noteikumu 3.1., 3.2. un 7.1.3. apakšpunktā minētajām rezerves zemes fondā ieskaitītām un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotām zemes vienībām, tai skaitā par kopīpašumā esošajām zemes vienību domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība un ir izdots Rīkojums, publicēti pēc Rīkojuma pieņemšanas datuma (pirmie izdotie Rīkojumi augšā).

Rīkojums izdots pirms Noteikumu spēkā stāšanās

  • Rēzeknes pilsētas saraksts;
  • Ādažu, Aizputes, Apes, Beverīnas, Carnikavas, Cesvaines, Dobeles, Durbes, Grobiņas, Gulbenes, Ikšķiles, Ilūkstes, Jaunpiebalgas, Jaunpils, Jēkabpils, Ķeguma, Kokneses, Lielvārdes, Līgatnes, Lubānas, Ludzas, Naukšēnu, Nīcas, Olaines, Rucavas, Skrīveru, Valkas novads, Jelgavas pilsētas, Valmieras pilsētas saraksti;
  • Aglonas, Aknīstes, Alojas, Alsungas, Alūksnes, Auces, Baldones, Balvu, Bauskas, Brocēnu, Burtnieku, Dagdas, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Iecavas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Kandavas, Krimuldas, Krustpils, Līvānu, Mālpils, Mārupes, Mazsalacas, Mērsraga, Pārgaujas, Pāvilostas, Preiļu, Raunas, Rojas, Ropažu, Rugāju, Salas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Sējas, Skrundas, Strenču, Talsu, Tērvetes, Vaiņodes, Varakļānu, Viesītes, Zilupes novads, Jēkabpils pilsētas, Ventspils pilsētas saraksti;
  • Amatas, Limbažu, Neretas, Ozolnieku, Riebiņu, Salacgrīvas, Siguldas, Stopiņu, Vecpiebalgas, Ventspils, Viļakas novadu saraksti.

Rīkojums izdots pēc Noteikumu spēkā stāšanās

Saistītie resursi