Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība

VZD aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2017. gada 10. jūlijam. Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta Paziņojumā.


Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam
"Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"
Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
Dokumenta nosaukums Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija  Būvju īpašnieki un tiesiskie valdītāji
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Lai uzlabotu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu (turpmāk – Kadastra dati) un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu, ko izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastrs (turpmāk – Arhīva dokumenti) izsniegšanas pakalpojumu pieejamību privātpersonām, ir nepieciešams palielināt to pakalpojumu klāstu, kurus ir iespējams pieprasīt un saņemt elektroniski, arī, izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Arī atbilstoši Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam, kas apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013. gada 14. oktobra rīkojumu Nr. 468, 5.4.4. apakšpunktam pakalpojumiem jau primāri jābūt orientētiem uz elektronisku saņemšanas veidu un nepieciešams noteikt tikai digitāli pieejamos valsts pakalpojumus, no kuru sniegšanas klātienē var pakāpeniski atteikties. Projekts izstrādāts, lai reglamentētu Valsts zemes dienesta veiktos pasākumus pakalpojumu elektronizācijā un plašākas pieejamības nodrošināšanā, veicinot sabiedrības piekļuvi Kadastra datu un Arhīva dokumentu izsniegšanas pakalpojumiem elektroniskajā vidē, tādējādi arī mazinot administratīvo slogu un veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību. Projekts veicinās elektroniskās vides attīstību un sekmēs sabiedrības izpratni par pakalpojumu pieprasīšanu un saņemšanu elektroniskajā vidē, kā arī samazinās pakalpojumu pieprasīšanas īpatsvaru klātienē.
Bez tam projekts paredz vairākus tehniskus precizējumus, piemēram, novēršot tiesību normu dublēšanos ar augstāka juridiskā spēka normām, precizējot atsevišķus nosacījumus standartizētas formas Kadastra datu pieprasīšanai vai saņemšanai atbilstoši veiktajai pakalpojumu elektronizācijai u.c. (skatīt aprakstu anotācijā).
 Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2017. gada 27.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē
 Dokumenti Ministru kabineta noteikumu projekts;
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
 Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Līdz 2017. gada 10. jūlijam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv
Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)
 Cita informācija Nav
 Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Juridiskā departamenta Tiesību aktu uzraudzības daļas jurists Kristaps Tralmaks, tālrunis 67038604, elektroniskā pasta adrese – kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv


Saistītie resursi