Bezsaimnieku zemes Latvijā – statistika un iespējamie risinājumi

(Informācija sagatavota 2013. gadā)

Lai izveidotu tiesisku pamatu racionālai zemes izmantošanai, ilgtspējīgai teritorijas attīstībai un zemes aizsardzībai, 2013. gada 5. augustā Ministru kabineta komitejas sēdē atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto likumprojektu „Zemes pārvaldības likums” virzīšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.

Viens no būtiskajiem Zemes pārvaldības likumprojektā iekļautajiem jautājumiem ir regulējums par valsts un pašvaldību kompetences sadalījumu zemes pārvaldībā, tai skaitā par bezsaimnieku zemes izmantošanu un pārvaldību.

Bezsaimnieku zeme – zemes reformas laikā īpašuma tiesību atjaunošanai un izpirkšanai, kā arī valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieprasīta zeme.  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēma) pieejami dati par Latvijas teritorijā esošajām bezsaimnieku zemēm pašvaldībās, kas ir:

Publiskie ūdeņi

Atbilstoši Civillikuma normām, publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, taču tā kā nav noteikta neviena nozaru ministrija, kam būtu jāuzņemas atbildība par publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu, Kadastra informācijas sistēmā arī publiskie ūdeņi reģistrēta kā tāda zemes kategorija, kam nav noteikts konkrēts īpašnieks vai lietotājs.

Publisko ūdeņu sadalījums pa administratīvajām teritorijām

publiski_udeni.png

Publisko ūdeņu platības attiecība pret administratīvās teritorijas platību Publisko ūdeņu zemes vienību skaits
publiski_udeni2.png publiski_udeni3.png


Top 5

  Platība (ha)   Skaits
Rēzeknes novads 13008.67 Ventspils novads 72
Ventspils novads 5015.71 Rēzeknes novads 63
Madonas novads 4840.97 Daugavpils novads 60
Daugavpils novads 4795.62 Jelgavas novads 53
Rīga 4134.4378 Bauskas novads 47

 

Zemes pārvaldības likumprojekts paredz, ka dabas rezervātos, nacionālajos parkos un dabas liegumos esošo iekšzemes publisko ūdeņu (Civillikumā noteiktie publiskie ezeri un upes) tiesiskais valdītājs būs par vides aizsardzību atbildīgā ministrija, izņemot, ja šāda veida publiskie ūdeņi nodoti privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas tiesiskā valdījumā.

Visus tos iekšzemes publiskos ūdeņus, kas neatrodas dabas rezervātos, nacionālajos parkos un dabas liegumos, un nav nodoti privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas tiesiskā valdījumā, Zemes pārvaldības likumprojekts paredz nodot attiecīgās pašvaldības tiesiskajā valdījumā.

Īpašuma tiesības uz iekšzemes publiskajiem ūdeņiem nav paredzēts nostiprināt zemesgrāmatā. Savukārt informācija par iekšzemes publisko ūdeņu tiesiskajiem valdītājiem būs pieejama Kadastra informācijas sistēmā.

Zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes

Lai nodrošinātu īpašuma tiesību atjaunošanu visiem tiem bijušajiem zemes īpašniekiem lauku apvidos, kuri to vēlējās, bet kuriem tās vēl nebija atjaunotas, 2008. gadā tika izveidots zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes fonds.

To veidoja no tās neapbūvētās zemes, ko neviens vēl nebija izvēlējies, kas vēl nevienam nebija atdota un ko zemes lietotājs atteicās izpirkt.

Zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes sadalījums pa administratīvajām teritorijām

zemes reformai.png

Zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes platības attiecība pret administratīvās teritorijas platību Zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienību skaits
zemes_reformai1.png zemes_reformai2.png


Top 5

  Pēc platības (ha)   Skaits
Daugavpils novads 1832 Daugavpils novads 775
Rēzeknes novads 1101 Rīga 551
Krāslavas novads 987 Rēzeknes novads 513
Gulbenes novads 516 Krāslavas novads 379
Ludzas novads 488 Ludzas novads 181

Rezerves zemes fonds

Kad zemes reformas pabeigšanai paredzētā zeme pārsniedza pieprasījumu, nebija vairs lietderīgi noteikt zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi.

Rezerves zemes fondā tiek ieskaitītas:

  • pēc 2009. gada 30. decembra neapbūvētā zeme, ko tās lietotāji neizpirka;
  • zeme, par ko līdz 2009. gada 30. decembrim nebija izdots Ministru kabineta rīkojums vai pieņemts pašvaldības lēmums par zemes piekritību attiecīgi valstij vai pašvaldībai;
  • zeme ar ierobežotām izmantošanas iespējām – iepriekš īpašuma tiesību atjaunošanai nodotā zemes reformas pabeigšanai paredzētā zeme, kam platība bija mazāka par 0,2 hektāriem.

Rezerves zemes sadalījums pa administratīvajām teritorijām 

rezerves_zemes.png

Rezerves zemes platības attiecība pret administratīvās teritorijas platību Rezerves zemes zemes vienību skaits
rezerves_zemes1.png rezerves_zemes2.png


Top 5

  Platība (ha)   Skaits
Rēzeknes novads 2332 Daugavpils 3085
Daugavpils novads 1549 Rīga 1664
Krāslavas novads 1326 Rēzeknes novads 1512
Daugavpils 1311 Daugavpils novads 808
Dagdas novads 1151 Krāslavas novads 706

Zemes fonds

Lai veicinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjoma saglabāšanu, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes aizsardzību un pieejamību, Zemes pārvaldības likumprojekts paredz 2014. gadā uzsākt Zemes fonda darbību. Tas sastāvēs no Latvijas zemes fonda (tā uzturēšana būs valsts akciju sabiedrības „Lauku attīstības fonds” uzdevums) un Pašvaldību zemes fonda, ko uzturēs katra pašvaldība savā administratīvajā teritorijā.

Latvijas zemes fonda mērķis būs kontrolēt un ierobežot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes tirgus darījumus valsts līmenī.

Latvijas zemes fondā tiks ieskaitīta tā zeme, ko valsts akciju sabiedrība „Lauku attīstības fonds” būs ieguvusi īpašumā darījumu rezultātā, izmantojot tai noteiktās pirmpirkuma tiesības, kā arī izskatot iesniegtos piedāvājumus zemes pārdošanai.

Pašvaldību zemes fonda mērķis būs racionālas zemes izmantošanas veicināšana un nekustamo īpašumu struktūras uzlabošana, ko plānots realizēt ar zemes konsolidācijas pasākumiem, kā arī zemes nodrošināšana publiskās infrastruktūras attīstībai, vides aizsardzībai un citām sabiedrības vajadzībām.

Pašvaldību zemes fondā tiks ieskaitīta:

  • zemes reformas pabeigšanai paredzētā un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotā zeme;
  • rezerves zemes fondā ieskaitītā neapbūvētā zeme laukos;
  • neapbūvētas zemes apmaiņas fondā ieskaitītā zeme;          
  • zemes, uz ko izmantotas pirmpirkuma tiesības pašvaldības zemes fonda izmantošanas mērķa nodrošināšanai;
  • neizpirkta neapbūvēta zeme, uz ko ir izbeigušās nomas pirmtiesības;          
  • pašvaldībām piekrītoša neapbūvēta zeme, kas nav nepieciešamas vietējās pašvaldības funkciju īstenošanai;
  • pēc transporta infrastruktūras rekonstrukcijas projekta realizācijas rekultivētā valstij piederošā vai piekrītošā zeme, kas nav nepieciešamas turpmākai valsts funkciju īstenošanai.

Saistītie resursi