Kurās pašvaldībās ir vairāk jaunu un aktualizētu būvju?

(Informācija sagatavota 2013. gadā)

Jūsu uzmanībai piedāvājam divas tematiskās kartes. Tajās ir parādīts, kurās pašvaldību teritorijās ir bijušas lielākas aktivitātes attiecībā uz jaunu būvju reģistrēšanu Kadastrā, kā arī kadastrā reģistrētu būvju datu aktualizēšanā.
 
Aktīvākās pašvaldības jaunu būvju reģistrēšanā

Jaunas būves ir bijušas reģistrētas katras pašvaldības teritorijā, atšķiras tikai šo būvju skaits. Zemāk esošajā attēlā ir apkopota informācija par būvēm, kurām pirmoreiz ir veikta reģistrācija un vērtēšana pēdējos četros gados. Latvijas teritorija ir sadalīta pa pašvaldībām un to teritorijas ir attēlotas 3 iespējamās krāsās. Jo tumšāka ir krāsa, jo vairāk attiecīgajā gadā konkrētās pašvaldības teritorijā ir reģistrētas jaunas būves. Kā redzam, katru gadu situācija ir atšķirīga, izņemot Rīgu. Tajā jaunu būvju reģistrācijas aktivitāte ir nemainīgi augsta.
 
jaunb.gif
 
 
Aktīvākās pašvaldības esošu būvju datu aktualizēšanā
 
Citādāka aina paveras attiecībā uz jau reģistrētu ēku datu aktualizēšanu. Atšķirībā no iepriekš minētajām jaunajām būvēm, šeit ir apkopota informācija par tām būvēm, kurām konkrētā gada laikā bija veikta apsekošana, vai kuras tika reģistrētas uz deklarācijas pamata vai tika reģistrētas kā pirmsreģistrētas būves, vai būves, kas tika dzēstas no kadastra informācijas sistēmas. Augsta būvju datu aktualizēšanas aktivitāte ir bijusi ne tikai Rīgā, bet arī citu pašvaldību teritorijās.
 
aktiv.gif
 
Ja ir uzcelta jauna būve, vai kāda būve vairs nepastāv dabā, vai ir mainījušies būves raksturojošie dati, nekustamā īpašuma īpašniekam, vai, ja tāda nav, — tiesiskajam valdītājam vai kadastra subjektam ir pienākums ierosināt būves noteikšanu vai arī ir jāierosina attiecīgās būves reģistrācija vai aktualizācija. To nosaka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants

Saistītie resursi