Pašvaldību aktivitāte būvju datu kārtošanā

(Informācija sagatavota 2014. gadā)

Dienests ir apkopojis datus par pašvaldību aktivitāti būvju datu kārtošanā 2012. un 2013. gadā. 

Dienests 2012. gada rudenī, salīdzinot Kadastra datus ar kartogrāfiskiem materiāliem, veica analīzi par zemes vienībām, kas pēc Kadastra informācijas ir neapbūvētas.

Kadastra_neregistreto_buvju_skaits.png

Kadastrā nereģistrēto būvju skaits, kas atrodas uz zemes vienībām, kas pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem ir neapbūvētas, bet atbilstoši kartogrāfiskajiem materiāliem - ir apbūvētas (2012. gada pētījuma rezultāti)

Salīdzināšanas rezultātā Latvijas teritorijā tika konstatētas 80 069 būves, kas atbilstoši kartogrāfiskajiem materiāliem eksistē apvidū, bet nav reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā. Šo nereģistrēto būvju kopīgais apbūves laukums sasniedza gandrīz 10 miljonus m2.

Kadastra_neregistreto_buvju_apbuves_laukums.pngKadastrā nereģistrēto būvju apbūves laukuma [kv.m] sadalījums pa administratīvajām teritorijām (2012. gada pētījuma rezultāti)

2012. gada nogalē Dienests sagatavoja un nosūtīja visām pašvaldībām zemes vienību sarakstus, norādot zemes vienību kadastra apzīmējumus, zemes vienību adreses, konstatēto būvju skaitu un kopējo apbūves laukumu, kurās salīdzinājuma rezultātā tika konstatētas dabā esošas, bet Kadastrā nereģistrētas būves.

Dienests aicināja pašvaldības izmantot šos sarakstus un salīdzināt tos ar informāciju par izsniegtajām būvatļaujām, kā arī izmantot iespēju bez maksas iesniegt Dienestā būvju datu deklarācijas par Kadastrā nereģistrētām būvēm.

Registreto_buvju_skaits_uz_pasvaldibu_deklaraciju_pamata.png

Uz pašvaldību deklarāciju pamata reģistrēto būvju skaits no 2012. gada jūlija līdz 2013. gada novembrim

Pašvaldības, saņemot Dienesta vēstuli, izmantoja iespēju reģistrēt būves Kadastrā uz pašvaldību deklarācijas pamata.

Līdz 2013. gada nogalei pašvaldības bija reģistrējušas 10 225 būves. Vislielākā aktivitāte bija decembrī, kad tika iesniegtas deklarācijas par 4 651 būvi.

Registreto_buvju_skaits_uz_pasvaldibu_deklaraciju_pamata_administrativajas_teritorijas.png

Uz pašvaldību deklarāciju pamata reģistrēto ēku skaits administratīvajās teritorijāsno 2012. gada jūlija līdz 2013. gada novembrim 

Kartē redzams, cik aktīvi pašvaldības ir izmantojušas iespēju deklarēt būves Kadastrā, veicinot datu aktualitāti, taisnīgāku nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu un lielākus ieņēmumus pašvaldību budžetos.

Saistītie resursi