Cenrādis

Cenrāža pozīcija Nosaukums Mērvienība Cena EUR
I. BŪVJU UN TELPU GRUPU KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA
1.

Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana

1.1.

sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana

viens īpašums 42.00 EUR
1.2.

ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 25.90 EUR par ēku

viens apbūves laukuma kvadrātmetrs 0.17 EUR
1.3.

telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 EUR un ne vairāk kā 252,90 EUR par telpu

viens kopējās platības kvadrātmetrs 1.09 EUR
1.4.

nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā

viena ēka 7.85 EUR
1.5

zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana un norādīšana apbūves plānā

viena zemes vienība 15.15 EUR
2.

Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana

2.1.

sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana

viens pasūtījums 62.00 EUR
2.2.

lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana

1000 kvadrātmetru 21.10 EUR
    viens kilometrs 21.10 EUR
2.3.

otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 2.2. apakšpunktā minētajai cenai)

viena daļa 4.10 EUR
2.4

telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu

viens kopējās platības kvadrātmetrs 1.09 EUR
3.

Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana

3.1.

dokumentu sagatavošana un apstrāde, sākotnējo datu sagatavošana

viens pasūtījums 42.00 EUR
3.2.

punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana

viena inženierbūve 15.60 EUR
3.3.

otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 3.2. apakšpunktā minētajai cenai)

viena daļa 4.10 EUR
3.4

telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu

viens kopējās platības kvadrātmetrs 1.09 EUR
4.

Būves nolietojuma noteikšana

4.1.

ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros

ēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem 34.35 EUR
4.2.

ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros

ēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem 80.50 EUR
5.

Būves neesības konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā (papildus 1., 2. vai 3. punktā minētajai cenai)

viena būve 7.95 EUR
II. DATU REĢISTRĀCIJA UN AKTUALIZĀCIJA KADASTRA INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ
6.

Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija

6.1.

jauna kadastra objekta datu reģistrācija, reģistrācijas atteikums vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa)

viens kadastra objekts 30.00 EUR
6.2.

par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus 6.1. apakšpunktā minētajai cenai)

viena telpa 0.52 EUR
7.

Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums

viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 9.25 EUR
III. KADASTRA INFORMĀCIJAS IZSNIEGŠANA
8.

Tipveida kadastra informācija

viens dokuments 7.00 EUR
9.

Dati informācijas blokos par kadastra objektu atbilstoši personas pieprasījumam

viens dokuments par vienu kadastra objektu 13.45 EUR
10.

Informācija no kadastra telpiskajiem datiem par zemesgabaliem, uz kuriem atrodas publiskās lietošanas infrastruktūras objekti

10.1.

līdz 300 metriem

viens objekts 19.70 EUR
10.2.

par katriem nākamajiem 100 metriem (papildus 10.1. apakšpunktā minētajai cenai)

viens objekts 4.50 EUR
11.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati vektordatu formātā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam

viena zemes vienība 4.95 EUR
12.

Vienreizēja Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu nodošana (standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu) galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam

viena standartkopa vienā pieprasījumā 60.00 EUR
13.

Regulāra Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu nodošana abonēšanas režīmā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam

13.1.

maksa mēnesī

viens mēnesis 34.15 EUR
13.2.

standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu

viena standartkopa vienā pieprasījumā 9.00 EUR
14.

Kadastra statistiskās informācijas sagatavošana vai kadastra teksta datu atlase galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam

14.1.

datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu

viena stunda 38.80 EUR
14.2.

dati par kadastra objektu (papildus 14.1. apakšpunktā minētajai cenai)

viens kadastra objekts 0.07 EUR
15.

Kadastra karte vektordatu formātā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam, vienreizējs pieprasījums

15.1.

par pieprasījumā norādītajām zemes vienībām

viena zemes vienība 5.10 EUR
15.2.

par pieprasījumā norādīto kadastra grupu

viena kadastra grupa 42.50 EUR
16.

Kadastra karte vektordatu formātā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam, slēdzot līgumu vismaz uz gadu par regulāru datu atjaunošanu

16.1.

kadastra kartes informācija, ja kadastra objekti un to skaits gada laikā nemainās un pārsniedz 3000

viena zemes vienība gadā 0.20 EUR
16.2.

kadastra kartes informācija, ja kadastra grupu skaits pārsniedz četras kadastra grupas un gada laikā nemainās

viena kadastra grupa gadā 47.50 EUR
16.3.

kadastra karte par visu Latvijas Republikas teritoriju

viens gads 185 000.00 EUR
17.

Kadastra teksta datu abonēšana, izmantojot tīmekļa pakalpes galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam (XML formātā)

17.1.

tīmekļa pakalpes abonēšana

viens mēnesis 31.30 EUR
17.2.

pamatdatu kopa

pieprasījums par vienu objektu 1.30 EUR
17.3.

paplašinātā datu kopa

pieprasījums par vienu objektu 2.85 EUR
17.4.

datu kopa par kadastra subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījums līdz 1000 nekustamajiem īpašumiem

par katriem 25 īpašumiem 6.70 EUR
17.5.

datu kopa par kadastra subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījums virs 1000 nekustamajiem īpašumiem (papildus 17.4. apakšpunktā minētajai cenai)

par katriem nākamajiem 1000 īpašumiem 6.70 EUR
18.

Kadastra objekta atrašanās vietas (X, Y koordinātas) noteikšanas tīmekļa pakalpe galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam

viens mēnesis 19.00 EUR
19.

Kadastra karte, izmantojot tīmekļa pakalpes

19.1.

kadastra kartes dati galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS)

pieslēgumi diennaktī 23.00 EUR
    viens mēnesis 170.75 EUR
19.2.

kadastra kartes dati galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā (WFS)

viens mēnesis 12 000.00 EUR
19.3.

kadastrālo vērtību bāzes zonējumi (tai skaitā administratīvo robežu dati) galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS)

pieslēgumi diennaktī 5.70 EUR
    viens mēnesis 31.30 EUR
IV. VALSTS ADREŠU REĢISTRA INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DATU IZSNIEGŠANA
20.

Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (tai skaitā administratīvo robežu dati) galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS)

 

pieslēgumi diennaktī 5.70 EUR
    viens mēnesis 117.00 EUR
21.

Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati par Latvijas Republikas teritoriju galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam

viens pieprasījums 650.00 EUR
22.

Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju

23.

Valsts adrešu reģistra datu replikācija galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam

24.

Valsts adrešu reģistra teksta dati ar ēku X,Y koordinātām teksta pierakstā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam, izmantojot tīmekļa pakalpi

viens mēnesis 185.00 EUR
25.

Administratīvo robežu karte galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā

viens pieprasījums 170.75 EUR
26.

Administratīvo robežu karte galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā (WFS)

pieslēgumi diennaktī 5.70 EUR
    viens mēnesis 85.80 EUR
27.

Administratīvo robežu karte savietojumā ar citu iestāžu ģeotelpiskajiem datiem galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju ar tīmekļa pakalpi (WMS)

viens mēnesis 85.80 EUR
V. AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRĀLĀS DATUBĀZES DATU IZSNIEGŠANA
28.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas vienreizēja izsniegšana galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam

viena planšete 6.80 EUR
29.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas regulāra izsniegšana galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam

29.1.

maksa par vienu planšeti gadā, ja planšetu skaits gadā nav mazāks par 50 un nemainās

viena planšete 6.15 EUR
29.2.

maksa par visu Latvijas Republikas teritoriju gadā

planšetu kopa par Latvijas Republikas teritoriju 75 000.00 EUR
30.

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS)

pieslēgumi diennaktī 23.00 EUR
    viens mēnesis 170.75 EUR
VI. APGRŪTINĀTO TERITORIJU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DATU IZSNIEGŠANA
31.

Apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS)

pieslēgumi diennaktī 23.00 EUR
    viens mēnesis 170.75 EUR
VII. ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI INFORMĀCIJAS IZSNIEGŠANAS PORTĀLOS
32.

Vienreizēja datu pārlūkošana un lejupielāde

32.1.

kadastra teksta dati

viens īpašums 2.85 EUR
32.2.

apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu tematiskās kartes pārlūkošana

viena diennakts 2.50 EUR
32.3.

vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana

viena kadastrālā vērtība 1.00 EUR
32.4.

kadastra datu atlases rīka izmantošana

viena diennakts 4.00 EUR
32.5.

kadastra datu lejupielāde, izmantojot datu atlases rīku galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam

viens pieprasījums 15.00 EUR
32.6.

nekustamā īpašuma tirgus datu lejupielāde tiešsaistes režīmā galalietotājam vai pakalpojumu sniedzējam

viena standartkopa vienā pieprasījumā 9.00 EUR
32.7.

kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam

viena zemes vienība 2.60 EUR
    viena kadastra grupa 30.00 EUR
32.8.

Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana savietojumā ar citu iestāžu ģeotelpiskajiem datiem

pieprasījums līdz vienai stundai 3.30 EUR
32.9.

adrešu karte vektordatu formātā par vienu administratīvo teritoriju galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam

viens pieprasījums 85.80 EUR
33.

Datu pārlūkošana portālā kadastrs.lv, noslēdzot abonēšanas līgumu

33.1.

portāla abonēšana mēnesī (pirmais lietotājs)

viens mēnesis 55.30 EUR
33.2.

portāla abonēšana mēnesī (katrs nākamais līguma lietotājs)

viens mēnesis 9.25 EUR
33.3.

kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu

viena vienība 1.00 EUR
33.3

kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu

viens mēnesis 162.50 EUR
33.4.

citas Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana

viens datu slānis mēnesī 18.50 EUR
34.

Informācija sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai

34.1.

portāla kadastrs.lv abonēšana mēnesī (viens līguma lietotājs)

viens mēnesis 7.10 EUR
34.2.

portāla kadastrs.lv abonēšana mēnesī (katrs nākamais līguma lietotājs)

viens mēnesis 2.85 EUR
34.3.

kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai un arhīva dokumenti standartizētā formā par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām

viena zemes vienība 25.00 EUR
34.4.

kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā par uzmērāmo objektu

viena zemes vienība 10.70 EUR
34.5.

kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā par uzmērāmo objektu un arhīva dokumenti standartizētā formā par uzmērāmo objektu

viena zemes vienība 15.00 EUR
34.6.

kadastra teksta dati zemes ierīcības projektam, meža inventarizācijas veikšanai, detālplānojumam vai projektētājiem

viena zemes vienība 7.70 EUR
34.7.

kadastra karte normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai, bet ne vairāk kā 30,00 euro par zemes vienībām vienas kadastra grupas ietvaros

viena zemes vienība 3.00 EUR
XIII ATZINUMI, SASKAŅOJUMI, LĒMUMI
35.

Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums

viens atzinums 40.30 EUR
36.

Speciālās vērtības aprēķināšana

viena vērtība 33.35 EUR
37.

Lēmums zemes reformas ietvaros

37.1.

vienam lietotājam

viens lēmums 27.75 EUR
37.2.

katram nākamajam lietotājam, ja ir kopīpašums (koplietojums) (papildus 37.1. apakšpunktā minētajai cenai), bet ne vairāk kā 170,74 euro par lēmuma sagatavošanu

viens lēmums 7.10 EUR
38.

Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem

viens dokuments 9.25 EUR
39.

Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidū

viens pieprasījums 60.00 EUR
IX. CITI PAKALPOJUMI
40.

Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē

viens pieprasījums 4.30 EUR
41.

Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana)

viens dokuments 14.15 EUR
42.

Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana

vienas būves vai telpu grupas lieta 15.00 EUR
43.

Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem

viens dokuments/datne 13.45 EUR
44.

Arhīva dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana

viens dokuments 3.00 EUR
    viena lieta 15.00 EUR
45.

Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem

viens dokuments par vienu zemes vienību 38.80 EUR
46.

Speciāla datu atlase un apstrāde (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu

viena stunda 38.80 EUR
47.

Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā

viena stunda 19.70 EUR
48.

Speciālista konsultācija par arhīva lietā esošiem dokumentiem

viens pieprasījums 7.45 EUR
49.

Dalības maksa par piedalīšanos Valsts zemes dienesta organizētajos semināros

viens dalībnieks 29.00 EUR
50.

Informācijas izsniegšanas nodrošināšana

50.1.

informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā

viens informācijas nesējs 4.30 EUR
50.2.

pasta sūtījuma noformēšana

viens pasta sūtījums 1.45 EUR
50.3.

kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana

viens caurauklots dokuments 4.25 EUR
50.4.

dokumenta, tai skaitā kopijas, apliecināšana

viens apliecinājums 1.85 EUR
51.

Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja

viens izbraukums 11.70 EUR
52.

Valsts zemes dienesta transporta izmantošana

viens kilometrs 0.47 EUR

Saistītie resursi