Par vienkāršotajām Kadastra un zemesgrāmatas procedūrām

Vai zemes īpašniekam nepieciešams zemes vienības datu aktualizācijas iesniegumu adresēt arī zemesgrāmatu nodaļai?

Nē, iesniegums adresējams tikai Dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

Vai zemes īpašniekam pēc zemes vienību datu aktualizācijas Kadastrā ir nepieciešams vērsties zemesgrāmatu nodaļā ar nostiprinājuma lūgumu?

Nav nepieciešams. Zemesgrāmata veiks ierakstu pamatojoties uz Dienesta sagatavoto paziņojumu un nosūtīto zemes robežu plānu. 

Vai uz zemesgrāmatu tiks nosūtīta informācija arī gadījumos, ja lēmumu par dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu izmaiņām pieņēmusi dzīvokļa īpašnieku kopība atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam?

Nē, informācija netiks nosūtīta, dati tiks aktualizēti tikai Kadastrā. Dienests informāciju zemesgrāmatu nodaļai nosūtīs tikai gadījumos, kad dati aktualizēti, pamatojoties uz pašvaldības privatizācijas komisijas vai AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" iesniegtu dokumentu par konstatētajām neprecizitātēm, kas radušās dzīvojamās mājas domājamo daļu noteikšanā privatizācijas procesā.

Kā rīkoties, ja zemes kadastrālā uzmērīšana uzsākta 2014. gadā?

Zemes īpašnieks, ierosinot Kadastrā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā, līdz 2015. gada 30. jūnijam var iesniegt iesniegumu.

Dienests informē, ka minēto noteikumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādīts, ka zemes vienības sadales vai apvienošanas process uzsākas ar pasūtījuma pieņemšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas. Tādejādi, ja zemes īpašnieks iesniegumu mērniekam par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzsākšanu būs sagatavojis un iesniedzis zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētai personai 2014. gadā, kad spēkā vēl bija iepriekšējais tiesiskais regulējums, zemes īpašniekam nav obligāti nepieciešams iesniegt jaunus dokumentus, kas būtu sagatavoti atbilstoši no 2015. gada 1. janvāra spēkā esošajam regulējumam. Līdz ar ko, zemes īpašnieks līdz 2015. gada 30. jūnijam var iesniegt dokumentus, kas sagatavoti pēc jaunā (no 2015. gada 1. janvāra spēkā esošā) regulējuma tikai, ja pats to vēlēsies.

Savukārt, ja zemes īpašnieks ir iesniedzis iesniegumu mērniekam sākot ar 2015. gada 1. janvāri (pēc 2015. gada 30. jūnija arī par darbiem, kas uzsākti 2014. gadā), tad zemes īpašniekam par zemes vienību reģistrāciju ir obligāti jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Dienesta teritoriālajai struktūrvienībai un zemesgrāmatu nodaļai.

Kam jāadresē iesniegums, ja sadalāmā zemes vienība ierakstīta zemesgrāmatā, bet īpašuma tiesības uz to nostiprinātas tikai vienam kopīpašniekam?

Šajā gadījumā ierosinātāja iesniegums par zemes vienību reģistrāciju Kadastrā adresējams tikai Dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.  Vienotā procedūra attiecas tikai uz gadījumiem, kad visi kopīpašnieki ir nostiprinājuši īpašuma tiesības zemesgrāmatā, visi kopīpašnieki ir ierosinājuši zemes vienību sadali un tiek sadalīta visa kopīpašumā esošā zemes vienība.

Kāda ir rīcība, ja sadalāmās vai apvienojamās zemes vienības ir zemesgrāmatā ierakstītas 2 vai vairāku nekustamo īpašumu sastāvā?

Ja zemes vienību sadale vai vairāku zemes vienību apviešana vai robežu pārkārtošana notiek ar zemes vienībām, kas ietilpst divu vai vairāku nekustamo īpašumu sastāvā, tad process nemainās un zemes īpašnieka iesniegums adresējams tikai Dienestam. Attiecīgi no jauna izveidoto zemes vienību reģistrācija tiks veikta tikai Kadastrā. Pēc tam zemes īpašniekam pašam būs jāvēršas ar nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļā, lai izmainītu ierakstus zemesgrāmatā.

Vienotā procedūra attiecas tikai uz gadījumiem, ja sadale / apvienošana notiek viena nekustamā īpašuma sastāvā.

Vai vienotā procedūra attiecas uz vēl zemesgrāmatā neierakstītas zemes vienības sadali vai apvienošanu?

Procedūra attiecas tikai uz jau zemesgrāmatā ierakstītiem nekustamiem īpašumiem un zemes vienībām. Ja zemes vienība zemes reformas ietvaros vēl nav ierakstīta zemesgrāmatā, tad iesniegums ir adresējams tikai Dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

Kā zemes īpašniekam jārīkojas, ja zemes vienības sadale veikta un Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta pirms 2015. gada 1. janvāra?

Zemes īpašniekam pašam būs jāvēršas ar nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļā, lai izmainītu ierakstus zemesgrāmatā. Ieraktu izdarīšanai nepieciešamo zemes robežu plānu zemesgrāmatu nodaļa pieprasīs Dienestam.

Vai vienlaicīgi ar zemes vienības sadali/apvienošanu var ierosināt arī jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju?

Iesniegumu par jaunu nekustamo īpašumu reģistrāciju Dienestā var iesniegt vienlaicīgi ar zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu, bet šis pasūtījums tiks izpildīts secīgi pēc sadalīto / apvienoto zemes vienību ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Vai vienotā procedūra attiecas uz gadījumiem, kad zemesgrāmatā ierakstītas būves neesību apvidū konstatē būvju kadastrālās uzmērīšanas laikā?

Nē, vienotā procedūra attiecas tikai uz gadījumiem, kad zemes īpašnieks iesniedz pašvaldības būvvaldes izdotu dokumentu par būves neesību.

Vai gadījums, kad būve reģistrēta tikai Kadastra informācijas sistēmā (nav ierakstīta Zemesgrāmatā) arī ir procedūra un zemes īpašniekam jāvēršas Valsts zemes dienestā un rakstot vienoto iesniegumu (adresēts abām iestādēm)?

Nē, procedūra attiecas uz gadījumiem, kad zemes īpašniekam piederoša būve ir reģistrēta Kadastrā un ierakstīta zemesgrāmatā. Minētajā gadījumā zemes īpašnieks vēršas Dienestā līdzšinējā kārtībā – iesniegumu adresējot tikai Dienestam un iesniedzot pašvaldības dokumentu par būves piederību.

Saistītie resursi