Pagarina termiņu sabiedrības priekšlikumu iesniegšanai

Pagarina termiņu sabiedrības priekšlikumu iesniegšanai

Ņemot vērā ievērojamo sabiedrības interesi Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam” apspriešanas procesā, līdz 2020. gada 28. augustam pagarināts termiņš līdz kuram sabiedrības pārstāvji var iesniegt priekšlikumus un iebildumus par Ministru kabineta noteikumu projektu.

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu un kadastrālo vērtību pamatojošo informāciju  var iepazīties Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē www.kadastralavertiba.lv  un datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam Valsts zemes dienests projektētās kadastrālās vērtības ir izstrādājis atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019. gada 1. jūliju. Projektētās kadastrālās vērtības šobrīd ir nodotas sabiedrībai publiskai apspriešanai, lai saņemtu sabiedrības ieteikumus un iebildumus. Saņemtie viedokļi tiks apkopoti un izvērtēti, un Valsts zemes dienestam ir jau dots uzdevums (Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra sēdes protokollēmums Nr. 7, 25 § 4.punkts) pēc jaunās kadastrālās vērtību bāzes publicēšanas izvērtēt izmaiņu nepieciešamību apstiprinātajā kadastrālās vērtēšanas metodikā un, ja izmaiņas nav saistītas ar datu kvalitātes jautājumiem, tad nepieciešamības gadījumā izstrādāt un veikt pilnveidojumus un attiecīgi pārskatīt projektētās kadastrālās vērtības.

Vienlaikus Tieslietu ministrs ir uzdevis Valsts zemes dienestam pēc priekšlikumu apkopošanas un analīzes sasaukt Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvās padomes sēdi, kurā tiktu prezentēti sabiedriskās apspriešanas rezultāti un pārrunātas nepieciešamās izmaiņas.

Tieslietu ministrs jau vairākkārtīgi ir uzsvēris, ka nepieļaus jauno kadastrālo vērtību apstiprināšanu, kamēr valdība nav veikusi nekustamā īpašuma nodokļa politikas reformu. Kadastrālo vērtību pieaugums nedrīkst nozīmēt arī automātisku nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu.

Papildus, Tieslietu ministrija ir uzdevusi Valsts zemes dienestam  līdz 2020. gada 1. decembrim analizēt COVID-19 pandēmijas izraisītās krīzes iespējamo ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu, lai nepieciešamības gadījumā pilnveidotu kadastrālās vērtības bāzi.

Saistītie resursi