Pieņemts likums “Grozījumi Zemes ierīcības likumā”

Pieņemts likums “Grozījumi Zemes ierīcības likumā”
Saeima šodien, 2015. gada 12. novembrī, trešajā lasījumā pieņēma likumu “Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (Likums), kura spēkā stāšanās noteikta 2016. gada 1. janvārī. Likums ir izstrādāts ar mērķi mazināt administratīvo slogu, kā arī novērst nepilnības, ko rada Zemes ierīcības likuma regulējums, kas būs spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim.

Būtiskākās izmaiņas, kas būs spēkā no 2016. gada 1. janvāra, ir šādas:

  • Noteikts, ka Valsts zemes dienests vairs nesniegs atzinumu par zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā attēloto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un zemes vienību robežu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Tādējādi personām samazināsies zemes ierīcības projekta izstrādes termiņi un izmaksas.
  • Paredzēta iespēja veikt grozījumus apstiprinātā zemes ierīcības projektā, ja plānotās izmaiņas skar daļu no projektētās teritorijas un nav uzsākta zemes uzmērīšana izmaiņu skartajā teritorijā, kā arī izslēgta prasība apstiprinātu zemes ierīcības projektu iesniegt vietējai pašvaldībai izvērtēšanai, ja tā īstenošanai atvēlētajā laikā (četri gadi) ir grozīts teritorijas plānojums, kas ļaus zemes īpašniekam realizēt zemes sadales vai tās robežu pārkārtošanas ieceri ātrāk.
  • Izslēgta prasība zemes ierīcības projektu sagatavot papīra formā, kas nodrošinās ērtāku tā apriti un izmantošanu.
  • Precizēts Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1.punkts, izslēdzot atsauces uz zemes reformu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un skaidri nosakot (nemainot pastāvošo praksi), kā veicama zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai zemes robežu pārkārtošana līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
  • Grozīta zemes ierīcības definīcija, pielāgojot to praksē veiktajām zemes ierīcības darbībām un Zemes ierīcības likumā ietvertajam zemes ierīcības regulējumam, kas ir šaurāks, nekā to nosaka zemes ierīcības teorija.
  • Izslēgtas normas, kas saistītas ar zemes konsolidāciju, kuras regulējums ietverts Zemes pārvaldības likumā.
  • Noteikts uzdevums jaunu Ministru kabineta noteikumu izstrādei, kas noteiks kārtību, kādā izstrādā un apstiprina zemes ierīcības projektu un tā grozījumus, kā arī jauno datu un dokumentu aprites kārtību, saturu un prasības paskaidrojuma rakstam un grafiskai daļai.

Saistītie resursi