Zemes ierīcības projekta izstrādē pieņemts jauns regulējums

Zemes ierīcības projekta izstrādē pieņemts jauns regulējums
2016. gada 2. augustā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, kas stāsies spēkā 2016. gada 5. augustā.

Noteikumi nosaka zemes ierīcības projekta un tā grozījumu izstrādes un apstiprināšanas kārtību, to saturu un prasības attiecībā uz projekta un tā grozījumu, paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu, kā arī projekta un tā grozījumu, datu un dokumentu aprites kārtību.

Noteikumi izstrādāti, lai, vienkāršojot zemes ierīcības projekta izstrādes procesu, samazinātu administratīvo slogu, zemes ierīcības projekta izstrādes laiku un izmaksas. Noteikumi paredz, ka zemes ierīcības projekts turpmāk sagatavojams, saskaņojams un iesniedzams pašvaldībai elektroniskā formā, samazināts zemes ierīcības projekta saskaņotāju loks, noteikta kārtība un termiņi attiecībā uz zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu pieprasīšanu, saņemšanu un projekta saskaņošanu, kā arī noteikta kārtība, kādā zemes ierīcības projektā izstrādājami grozījumi.

Noteikumi ir saistoši zemes īpašniekiem, kā arī valsts institūcijām, pašvaldībām un zemes ierīkotājiem gadījumos, kad nepieciešams sadalīt zemi, piemēram, viensētas būvniecībai, kopīpašuma reālai sadalei, valsts vai pašvaldību funkciju nodrošināšanai u.c., neveidojot apbūves teritorijas, vai pārkārtot zemes robežas un attiecīgajā teritorijā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums neparedz detālplānojuma izstrādi.

Saistītie resursi