Uzmanību – zemes kadastrālo uzmērīšanu var veikt tikai sertificēts mērnieks!

Uzmanību – zemes kadastrālo uzmērīšanu var veikt tikai sertificēts mērnieks!
Pateicoties Valsts zemes dienesta (VZD) rīkotās informatīvās kampaņas „Robežām jābūt kārtībā” aktivitātēm, palielinājusies interese par mērniecības darbu veikšanu zemes īpašumos. VZD aicina zemes īpašniekus pievērst uzmanību tam, kā tiek saņemts robežzīmju atjaunošanas vai zemes vienības robežu uzmērīšanas pakalpojums.

Kas veic robežu atjaunošanu?

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 29. panta pirmo daļu, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, kā arī zemes robežu atjaunošanu var veikt tikai zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēts mērnieks. VZD kompetencē nav šo darbu veikšana.

VZD speciālisti nereti konstatē situācijas, kad robežzīmju atjaunošanas darbus veic personas, kuras nav ieguvušas sertifikātu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai. Tāpēc VZD aicina zemes īpašniekus vai pierobežniekus pārliecināties, ka mērniekam ir nepieciešamais sertifikāts. Pretējā gadījumā šāda darbība ir uzskatāma par krāpšanu un ir krimināli sodāma rīcība.

VZD_sertificets_mernieks.jpg

Meža inventarizātoriem, tāpat kā pašiem zemes īpašniekiem nav tiesību veikt apvidū neesošu robežzīmju atjaunošanu, jo robežu izvērtēšana, lai atjaunotu pazudušās robežzīmes ir ļoti apjomīgs process, ko profesionāli var izpildīt zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēts mērnieks. Tāpat arī robežu izvērtēšanai un atjaunošanai izmantotos dokumentus pareizi var izprast tikai speciālists – zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēts mērnieks.

Veicot arī zemes robežu uzmērīšanas darbus, sertificētajam mērniekam ir pienākums pašam personīgi veikt gan robežu apsekošanas, robežzīmju atjaunošanas, gan zemes vienības robežu noteikšanas darbus apvidū un sastādīt attiecīgos aktus. Mērniekam nav tiesību pilnvarot citas personas šo darbu veikšanai.

Kā tiek atjaunotas robežas?

Ja zemes vienībai ir noteiktas koordinātes, tie nav vienīgie dati robežu atjaunošanai – pirms robežu atjaunošanas atbilstoši koordinātām, arī tās izvērtē – vai tās ir pareizi iegūtas. Tāpat koordinātas nav izmantojamas pašas par sevi, jo dažādos laika periodos izmantoti dažādi uzmērīšanas tīkli. 

VZD_robezu_atjaunosana.jpg

Lai pareizi atjaunotu robežu, izmantojami:

 • mērījumi,
 • uzmērīšanas abrisi,
 • robežpunktu piesaistes abrisi,
 • fotoplāni,
 • robežu noteikšanas akti,
 • ņemta vērā faktiskā situācija apvidū,
 • u.c. fakti un dokumenti.

Tos savstarpēji izvērtējot, mērnieks pieņem lēmumu par robežas novietojumu apvidū. Uzmērāmās zemes vienības dokumenti ir savstarpēji jāizvērtē ar pierobežojošo īpašumu zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, lai nerastos pretrunas.

Visbiežāk kļūdas zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā tiek pieļautas, ja nav izpildīts augstāk minētais – plāni, akti un citi dokumenti starp īpašumiem nav savstarpēji salīdzināti, kā arī nav pieaicināti īpašumu īpašnieki uz robežu saskaņošanu apvidū.

Kā pārliecināties, vai uzmērīšanas darbu veicējs ir sertificēts mērnieks?

Lai pārliecinātos, vai mērnieks ir sertificēts zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, zemes īpašnieks vai uzaicinātie pierobežnieki var lūgt mērniekam:

 • uzrādīt sertifikācijas centra izdoto apliecību;
 • uzrādīt sertifikāta kopiju;
 • nosaukt tā numuru un uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Ja mērnieks nevar uzrādīt kādu no iepriekš minētajiem dokumentiem, zemes īpašniekam ir tiesības lūgt pārtraukt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus.

Ja zemes īpašniekam radušās sūdzības par sertificētu mērnieku profesionālo darbību, ar tām jāvēršas tajā sertificēšanas institūcijā, kur konkrētajam mērniekam izsniegts sertifikāts zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai.

Ar zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēto personu sarakstiem var iepazīties sertifikācijas centru  LMB Sertifikācijas centrs un  SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”.

Lasītāju komentāri

 • sertificēts mērnieks 2013-07-15 14:55:28
  APRISI, lābs, divatā lasījām un vienlaicīgi aprēcāmies par kļūdu un sekundi pēc tam. par to, ka sapratām, ka tā nav neuzmanības kļūda, lāps.

Saistītie resursi