Reģionālajās nodaļās

Privātpersonu pieņemšanas laiki Reģionālajās nodaļās

Ja uz privātpersonas mutvārdu iesniegumu nav iespējams sniegt tūlītēju mutvārdu atbildi vai vispārpieejamu informāciju, privātpersonas pieņēmējs iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un nodod privātpersonai parakstīšanai. Parakstīto iesniegumu privātpersonas pieņēmējs iesniedz reģistrācijai lietvedības reģistrā un tālākai izskatīšanai dienestā. Privātpersonas pieņēmējs izsniedz iesnieguma kopiju privātpersonai.

Saistītie resursi