Madonas birojs

Adrese: Blaumaņa iela 3, Madona, LV – 4801

Vadītājs Jānis Pīzelis, tel. 64807287
Biroja vadošais speciālists Daina Ārente, tel. 64807900

Madonas birojs ir Vidzemes reģionālās nodaļas struktūrvienība, kas
  • veic būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu un to tehnisko datu reģistrāciju,
  • Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un aktualizē nekustamā īpašuma, zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas un to raksturojošos datus, kā arī uztur reģistrētos datus,
  • veic ar zemes reformas īstenošanas pabeigšanu saistīto uzdevumu izpildi, tai skaitā Lauku zemes izpirkšanas reģistra uzturēšanu, lauku apvidos esošo nekustamo īpašumu dokumentācijas sagatavošanu (formēšanu) to pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā,
  • biroja arhīva glabātavā pieņem, glabā un uzskaita arhīva dokumentus, kā arī nodrošina to izmantošanu ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem
šādās admninistratīvajās teritorijās – Cesvaines novadā, Ērgļu novadā, Lubānas novadā, Madonas novadā, Varakļānu novadā.

Saistītie resursi