Apliecinājums par nekustamā īpašuma reģistrāciju/aktualizāciju, sastāvu un vērtību

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 54. punkta izpildi, Dienests publicē apliecinājuma par kadastra objekta (zemes vienības) reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju saturu:

 • Kadastra objekta identifikators;
 • Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem (bez fizisko personu datiem);
 • Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;
 • Būves pamatdati;
 • Būves tips;
 • Būves konstruktīvie elementi;
 • Būves apjoma rādītāji;
 • Būves kopējās platības sadalījums pa platību veidiem;
 • Būves vēsturiskie dati;
 • Telpu grupas pamatdati;
 • Labiekārtojumi;
 • Nomas pamatdati;
 • Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības;
 • Atzīmes.

Saistītie resursi