Apliecinājums par nekustamā īpašuma reģistrāciju/aktualizāciju, sastāvu un vērtību

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 54. punkta izpildi, Dienests publicē apliecinājuma par kadastra objekta (nekustamā īpašuma) reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju saturu:

Informācijas bloka nosaukums Apliecinājuma saturs
Kadastra objekta identifikators nekustamā īpašuma kadastra numurs
Nekustamā īpašuma sastāvs Kadastra objektu uzskaitījums t.i. cik un kādas zemes vienības, būves vai telpu grupas reģistrētas īpašuma sastāvā, norādot to kadastra apzīmējumus un adreses
Nekustamā īpašuma pamatdati Nekustamā īpašuma nosaukums un īpašuma sastāvā esošo zemes vienību platība (ha) un / vai telpu grupu (kv.m) kopējā platība
Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums informācija vai nekustamais īpašums ir vai nav  reģistrēts zemesgrāmatā
Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem fizisko personu dati netiek noradīti
Nomas pamatdati informācija par iznomāto objektu, nomas veidu, tās sākumu un beigu datumu
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības kadastrālā vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašānās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem
Atzīmes informācija vai īpašumam ir reģistrēta atsavināšanas aizlieguma atzīme. VZD informāciju par nekustamā īpašuma atsavināšanas aizliegumu uztur līdz tā ierakstīšanai zemesgrāmatā.

Saistītie resursi