Apliecinājums par nekustamā īpašuma reģistrāciju/aktualizāciju, sastāvu un vērtību

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 54. punkta izpildi, Dienests publicē apliecinājuma par kadastra objekta (zemes vienības) reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju saturu:

  • Kadastra objekta identifikators;
  • Zemes vienības pamatdati;
  • Zemes vienības daļas pamatdati;
  • Zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;
  • Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;
  • Nomas pamatdati;
  • Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības, tai skaitā mežaudzes vērtības;
  • Zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana.

Saistītie resursi