Regulāra datu saņemšana

Ja regulāri nepieciešami Nekustamā īpašuma tirgus darījumu dati, iespējams iegūt informāciju par Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā reģistrētajiem darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem (darījuma objekta identifikators, darījuma datums, darījuma summa), kā arī darījuma objektu raksturojošus Kadastra datus (platība, lietošanas veids, mērķi, istabu skaits u.tml.).

Darījuma dati ir pieejami grupēti noteiktās standartkopās pa visu Latvijas teritoriju, sākot no 1999. gada. Viena standartkopa sastāv no datiem par darījumiem ar viena veida objektiem (zemi vai būvēm, zemi un būvēm, vai telpu grupām) viena kalendārā gada laikā noteiktā teritorijā. Visa Latvijas teritorija sadalīta aktivitātes ziņā līdzīgās 15 grupās. Piemēram, viena standartkopa ir visi dati par darījumiem ar zemi Rīgā 2012. gadā.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
8 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 43.15 EUR

Pakalpojums ir pieejams ikvienam interesentam, kurš ar VZD ir noslēdzis datu abonēšanas līgumu. Datu standartkopas VZD sagatavo elektroniskā veidā *xls formātā un nosūta klientam uz e-pastu.

Sadarbības līguma noslēgšana: 

Iesniedzot pieprasījumu par regulāru datu saņemšanu, tiek slēgts abonēšanas līgums, kurā noteikti arī datu izmantošanas nosacījumi (skat. sadaļu "Izmantošanas noteikumi"). Abonēšanas līgums tiek slēgts ne mazāk kā uz 1 (vienu) gadu. Datus iespējams pieprasīt elektroniski no noslēgtajā līgumā norādītās elektroniskās pasta adreses.

Tirgus darījumu datu abonēšanai ikviens interesents var pieteikties, aizpildot un nosūtot elektroniski pieteikuma veidlapu uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv.

Pēc pieteikuma veidlapas saņemšanas, VZD sagatavo līgumprojektu par Tirgus darījumu datu abonēšanu, atbilstoši pieteikumā norādītājam (divu nedēļu laikā). Līgumprojektu nosūta parakstīšanai vai informē klientu par saņemšanas iespējām klātienē, atbilstoši pieteikuma veidlapā norādītajam.

Pēc līguma noslēgšanas, Jums ir iespējams pasūtīt nekustamā īpašuma tirgus darījuma datus jebkurā laikā par jebkuru teritoriju un darījumu veidu.

Datus saņemsiet uz līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi 8 darba dienu laikā.

Visa Latvijas teritorija sadalīta aktivitātes ziņā līdzīgās 15 grupās.

Šeit Jūs variet iepazīties ar standartkopu iedalījumu.

Tirgus darījumu dati par zemi satur darījuma informāciju (kāds objekts, kad un par cik ir pārdots) un šo objektu raksturojošos datus (atrašanās vieta, platība, lietošanas mērķis, informācija par apbūvi, kā arī dalījumu pa šīs zemes vienības lietošanas veidiem).

skatīt paraugu

Tirgus darījumu dati par būvēm un būvēm ar zemi satur darījuma informāciju (kāds objekts, kad un par cik ir pārdots) un šo objektu raksturojošos datus:

  • par zemi (atrašanās vieta, platība, lietošanas mērķis, informācija par apbūvi, dalījumu pa šīs zemes vienības lietošanas veidiem);
  • par būvi (lietošanas veids, stāvu skaits, apbūves laukums, kopplatība, būvtilpums, ekspluatācijas uzsākšanas laiks, ārsnienu materiāls un būves nolietojums).

skatīt paraugu 

Tirgus darījumu dati par būvēm un būvēm ar zemi satur darījuma informāciju (kāds objekts, kad un par cik ir pārdots), un šo objektu raksturojošos datus:

  • par zemi (atrašanās vieta, platība, lietošanas mērķis, informācija par apbūvi, dalījumu pa šīs zemes vienības lietošanas veidiem);
  • par būvi (lietošanas veids, stāvu skaits, apbūves laukums, kopplatība, būvtilpums, ekspluatācijas uzsākšanas laiks, ārsnienu materiāls un būves nolietojums);
  • par telpu grupu/dzīvokli (telpu grupas lietošanas veidu, stāvu, kurā tā atrodas, tās platība, tajā skaitā, dzīvokļa kopplatība, telpu skaitu un istabu skaitu dzīvoklī).

skatīt paraugu 

  • Standartkopu teritorijas
  • Paraugs - darījumi ar zemi
  • Paraugs - darījumi ar būvēm
  • Paraugs - darījumi ar telpu grupām (dzīvokļiem)

Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Regulāra Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu nodošana abonēšanas režīmā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 34.15 EUR viens mēnesis 13.1.
Standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 9.00 EUR viena standartkopa vienā pieprasījumā 13.2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi