Speciālā datu atlase no Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes

Ja nekustamā īpašuma tirgus darījumu dati ir nepieciešami specifiskā griezumā (nedalot pa standartkopām), iespējams pasūtīt speciālu datu atlasi pēc jūsu definētiem atlases kritērijiem.

Bez maksas iespējams aplūkot statistiskos rādītājus Statistika par tirgus darījumiem .

Ir pieejama informācija par:

 • darījumu skaitu sadalījumā pēc darījuma objekta veida (būves, dzīvokļi, telpu grupas, zemes, zemes ar būvēm);
 • darījumiem ar apbūvētu un neapbūvētu zemi (zemes un zemes un būvju darījumi);
 • individuālajām apbūves zemes cenām;
 • ražošanas uzņēmuma apbūves zemes cenām;
 • komerciāla rakstura apbūves zemes cenām;
 • lauksaimniecības zemes cenām;
 • mežsaimniecības zemes cenām;
 • individuālo dzīvojamo māju cenām;
 • dzīvokļu cenām.

Ja dati ir nepieciešami par citu periodu, VZD var sagatavot šāda veida pārskatu. Tāpat iespējams veikt arī cita veida speciālu datu atlasi no  Nekustamo īpašumu tirgus darījumu datu bāzes pēc klienta norādītajiem kritērijiem – (piemēram, darījumi ar zemi, kas notikuši laika posmā no 2000. gada līdz 2010. gadam un kuras platība ir lielāka par 100 ha) vai apkopojošas informācijas, statistikas sagatavošana.

Datus sagatavo un izsniedz elektroniskā veidā *xls formātā.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
30 kalendārās dienas
Pakalpojuma maksa
no 38.87 EUR

Datus var pieprasīt, iesniedzot rakstisku brīvas formas iesniegumu:

 • klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā
 • pa pastu, nosūtot iesniegumu uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi
 • nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

 Iesniegumā jānorāda:

 •  atlases kritēriji (piemēram, interesējošā teritorija, darījuma veids, darījuma periods, darījuma cenu amplitūda, citi interesējoši darījuma objekta parametri - platība, lietošanas mērķis, istabu skaits u.tml.); 
 • uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods;
 • adrese;
 • bankas rekvizīti (bankas nosaukums, kods, konta numurs);
 • kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskais pasts);
 • kādā veidā vēlas saņemt rēķinu (personiski klātienē VZD, pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi).

Pēc iesnieguma saņemšanas, VZD sagatavos un nodos jums priekšapmaksas rēķinu. Pēc rēķina apmaksas, VZD 30  kalendāro dienu laikā sagatavos pieprasītos datus un informēs jūs par to saņemšanas iespējām.

Licences nepieciešamība datu saņemšanai tiek izvērtēta pēc pieprasīto datu apjoma un saņemšanas veida (skat. sadaļu “Izmantošanas noteikumi”).

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos datus (viens no variantiem)

 • ievieto portāla kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"
 • nosūta uz klienta elektroniskā pasta adresi;
 • izsniedz klientam klātienē vai nosūta ar pasta starpniecību uz norādīto pasta adresi, ierakstot VZD datu nesējā.

 Lai saņemtu datus, jāuzrāda:

 • fiziskām personām - pase vai  personas apliecība (ID);
 • juridiskām personām:
  • pase va ipersonas apliecība (ID) komersanta statūtos noteiktām personām vai
  • pase vai personas apliecība (ID) un pilnvaroto pārstāvju paraksttiesību apliecinošs dokuments (piemēram, pilnvara).

icon_3.png Informācijas pieprasītājs iesniegumā var norādīt personu, kuru pilnvaro saņemt datus vai arī elektroniskā pasta adresi, uz kuru dati nosūtāmi.

 • Datu pieprasīšana
 • Datu saņemšana

Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu 38.80 EUR viena stunda 14.1.

Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir 1 stunda.

Dati par kadastra objektu + 0.07 EUR viens kadastra objekts 14.2.
Informācijas ierakstīšana VZD elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi