Vienreizēja datu saņemšana

Ja ir nepieciešami Nekustamā īpašuma tirgus darījumu dati, iespējams iegūt informāciju par Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā reģistrētajiem darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem (darījuma objekta identifikators, darījuma datums, darījuma summa), kā arī darījuma objektu raksturojošos Kadastra datus (platība, lietošanas veidu, mērķi, istabu skaitu u.tml.).

Darījuma dati ir pieejami grupēti noteiktās standartkopās par visu Latvijas teritoriju, sākot no 1999.gada. Vienu standartkopu veido dati par darījumiem ar viena veida objektiem (zemi vai būvēm, zemi un būvēm, vai telpu grupām) viena kalendārā gada laikā noteiktā teritorijā. Visa Latvijas teritorija sadalīta aktivitātes ziņā līdzīgās 15 grupās, piemēram, viena standartkopa ir visi dati par darījumiem ar zemi Rīgā 2012.gadā.

 

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
15 kalendārās dienas
Pakalpojuma maksa
no 60.00 EUR

Dati ir pieejami ikvienam interesentam. Datu standartkopas VZD sagatavo elektroniskā veidā *xls formātā.

Datu pieprasījuma iesniegšana:

Datus var pieprasīt, iesniedzot rakstisku brīvas formas iesniegumu:

 • klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā
 • pa pastu, nosūtot iesniegumu uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi
 • nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

 Iesniegumā jānorāda:

 • interesējošā teritorija,
 • darījuma veids (darījumi ar zemi, darījumi ar zemi un būvēm vai darījumi ar telpu grupām),
 • periods (gads),
 • uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods,
 • adrese,
 • bankas rekvizīti (bankas nosaukums, kods, konta numurs),
 • kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskais pasts),
 •  kādā veidā vēlas saņemt rēķinu (personiski – klātienē VZD pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi)
 • informācija par datu izmantošanu.

Pēc iesnieguma saņemšanas, VZD sagatavos un nodos jums priekšapmaksas rēķinu. Pēc rēķina apmaksas, VZD piecpadsmit kalendāro dienu laikā sagatavos pieprasītos datus.

Pieprasot vairāk par vienu standartkopu, pirms datu saņemšanas, klientam nepieciešamas parakstīt licenci. Skat. sadaļu "Izmantošanas noteikumi".

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos datus (viens no variantiem)

 • ievieto portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"
 • nosūta uz klienta elektroniskā pasta adresi;
 • izsniedz klientam klātienē vai nosūta ar pasta starpniecību uz norādīto pasta adresi, ierakstot VZD datu nesējā (CD).

Lai klientu apkalpošanas centrā saņemtu CD ar datiem, jāuzrāda:

 1.  fiziskām personām - pase vai  personas apliecība (ID);
 2.  juridiskām personām:
  • pase vai personas apliecība (ID) - komersanta statūtos noteiktām personām vai
  • pase vaipersonas apliecība (ID) un pilnvaroto pārstāvju paraksttiesību apliecinošs dokuments (piemēram, pilnvara).

icon_3.png Informācijas pieprasītājs iesniegumā var norādīt personu, kuru pilnvaro saņemt CD ar datiem.

 • Datu pieprasīšana
 • Datu saņemšana

Tirgus darījumu dati par zemi satur darījuma informāciju (kāds objekts, kad un par cik ir pārdots) un šo objektu raksturojošos datus (atrašanās vieta, platība, lietošanas mērķis, informācija par apbūvi, kā arī dalījumu pa šīs zemes vienības lietošanas veidiem).

Šeit Jūs variet iepazīties ar datu paraugu 

Tirgus darījumu dati par būvēm un būvēm ar zemi satur darījuma informāciju (kāds objekts, kad un par cik ir pārdots) un šo objektu raksturojošos datus:

 • par zemi (atrašanās vieta, platība, lietošanas mērķis, informācija par apbūvi, dalījumu pa šīs zemes vienības lietošanas veidiem);
 • par būvi (lietošanas veids, stāvu skaits, apbūves laukums, kopplatība, būvtilpums, ekspluatācijas uzsākšanas laiks, ārsnienu materiāls un būves nolietojums).

Šeit Jūs variet iepazīties ar datu paraugu.

Tirgus darījumu dati par būvēm un būvēm ar zemi satur darījuma informāciju (kāds objekts, kad un par cik ir pārdots), un šo objektu raksturojošos datus:

 • par zemi (atrašanās vieta, platība, lietošanas mērķis, informācija par apbūvi, dalījumu pa šīs zemes vienības lietošanas veidiem);
 • par būvi (lietošanas veids, stāvu skaits, apbūves laukums, kopplatība, būvtilpums, ekspluatācijas uzsākšanas laiks, ārsnienu materiāls un būves nolietojums);
 • par telpu grupu/dzīvokli (telpu grupas lietošanas veidu, stāvu, kurā tā atrodas, tās platība, tajā skaitā, dzīvokļa kopplatība, telpu skaitu un istabu skaitu dzīvoklī).

Šeit Jūs variet iepazīties ar datu paraugu 

 • Darījumi ar zemi
 • Darījumi ar būvēm
 • Darījumi ar telpu grupām (dzīvokļiem)

Visa Latvijas teritorija sadalīta aktivitātes ziņā līdzīgās 15 grupās.

Skatīt standartkopu iedalījumu.

Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Vienreizēja Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu nodošana (standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 60.00 EUR viena standartkopa vienā pieprasījumā 12.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi