Inženierbūves galvenā lietošanas veida aktualizācija

VZD pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu un iesniegumam pievienotajiem dokumentiem veic Kadastrā reģistrēta objekta datu aktualizāciju.

Inženierbūves lietošanas veids raksturo tās izmantošanu jeb to, kādai funkcijai tā paredzēta. Veicot inženierbūves lietošanas veida vai tipa aktualizāciju no iesniegtajiem dokumentiem, atbilstoši patiesajam lietošanas veidam, Kadastrā reģistrē aktuālos datus. Kadastrā reģistrētos datus, t.sk. datus par lietošanas veidu, izmanto inženierbūves kadastrālās vērtības aprēķinā.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
līdz 10 darba dienām
Pakalpojuma maksa
no 9.25 EUR
Pakalpojumu var saņemt: 
 • Kadastra subjekts (persona, kas reģistrēta Kadastrā kā īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai apbūves tiesīgais);
 • kopīpašuma gadījumā – jebkurš no Kadastra subjektiem;
 • personai, kurai šādas tiesības vai pienākumus ir noteikusi tiesa;
 • personai, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 • perona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šī iesnieguma norakstu;
 • vietējā pašvaldība (ja tā nav Kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
 • cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 • iepriekš minēto personu pilnvarotā persona;

icon_3.png portālā Kadastrs.lv e-pakalpojums nav pieejams fiziskas personas pilnvarotai personai, bet ir pieejams juridiskas personas, kam pieder šis īpašums un kas izveidojusi kontu Kadastrs.lv, pilnvarotai personai, kurai izveidojot kontu noteiktas šādas tiesības).

Pakalpojuma saņemšanai iesniedz šādus dokumentus:
 • iesniegums par lietošanas veida aktualizāciju (iesniegumu var noformēt arī klātienē – klientu apkalpošanas centrā);
 • normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izdots vai apstiprināts valsts vai pašvaldības iestādes dokuments, kas satur norādes par būves vai telpu grupas lietošanas veidiem. Piemēram:
  • paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves;
  • apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu;
  • projekta dokumentācija;
  • akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
  • cits valsts vai pašvaldības izdots vai apstiprināts dokuments (lēmums, izziņa, būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavota un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, apstiprināta informācija u.c.).
Lai saņemtu pakalpojumu ievēro šādu nosacījumu:
 • datu aktualizāciju veic Kadastrā reģistrētajam objektam.
 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Nosacījumi

Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu „Kadastra datu aktualizācija” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu”.

E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, reģistrējoties portālā Kadastrs.lv.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

 • brīvas formas iesniegumu par pasūtījumu. Ja pakalpojuma pieprasīšanas laikā nav iesniegts rakstisks iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tad:
  • 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma portāla Kadastrs.lv. sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta saņemsiet VZD sagatavotu iesniegumu (pasūtījuma pieteikumu), ko jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
  • elektroniski parakstītais iesniegums jāiesniedz portāla Kadastrs.lv. sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta.
 • iesniegumam pievienotos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:
  • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
  • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kas izveidots atbilstoši normatīvajiem aktiem, ja personas rīcībā ir dokumenta oriģināls*.

* VZD var pieprasīt dokumenta oriģinālu uzrādīt, ja rastos nepieciešamība  pārliecināties par atvasinājuma pareizību.

Neizmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu:

 • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kas izveidots atbilstoši normatīvajiem aktiem, ja personas rīcībā ir dokumenta oriģināls.*

* VZD var pieprasīt dokumenta oriģinālu uzrādīt, ja rastos nepieciešamība pārliecināties par atvasinājuma pareizību.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.

Pirms pakalpojuma izpildes persona to apmaksā:

 • Portālā Kadastrs.lv, izmantojot Latvija.lv maksājumu sistēmu internetbankas starpniecību vai maksājumu karti:
 • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
 • jebkurā kredītiestādē (piemēram, bankā), pastā vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Pakalpojuma apmaksa

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portālā Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”.

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Inženierbūves lietošanas veida aktualizācija 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami arī šādi pakalpojumi: 

Saistītie resursi