Telpu grupas atkārtota kadastrālā uzmērīšana

Atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu pasūta, lai pamatojoties uz kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajām ziņām aktualizētu telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas datus Kadastrā

Atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajiem datiem un iesniegtajiem dokumentiem Kadastrā aktualizē telpu grupas teksta un telpiskos datus, vai reģistrē jaunas telpu grupas, kuras veidojas telpu grupas sadales vai apvienošanas rezultātā, kā arī aprēķina  telpu grupu kadastrālo vērtību.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
25 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Atkarībā no objekta lieluma

Telpu grupas atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu, apsekojot to apvidū, veic, ja ēkas pārbūves, atjaunošanas, vienkāršotās atjaunošanas vai veicot citus būvdarbu mainījies vismaz viens no šādiem raksturojošajiem rādītājiem:

 • telpu logu vai durvju aiļu izvietojums;
 • telpu norobežojošo konstrukciju savstarpējais izvietojums;
 • telpu vai telpu grupu savstarpējais sadalījums vai skaits;
 • telpu vai telpu grupu platība vai augstums;

Kadastrālo uzmērīšanu veic tai telpu grupas daļai, kurā notikušas faktiskās izmaiņas.

Savukārt, VZD veiks visa objekta kadastrālo uzmērīšanu,  ja telpu grupa tiks veidota:

 • apvienojot divas vai vairākas telpu grupas vienā;
 • sadalot telpu grupu, veidojot divus vai vairākus objektus.

Objektu sadales vai apvienošanas gadījumā Kadastrā reģistrē jaunu telpu grupu.

Pakalpojuma izpildes rezultātā tiek sagatavots dokuments „Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta”.

Par telpu grupas reģistrāciju VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par objekta reģistrāciju Kadastrā. Ja tiks veikta telpu grupas datu aktualizācija, tad VZD sagatavo apliecinājumu par objekta datu aktualizāciju Kadastrā, ja tāds tiks pieprasīts.

Pakalpojumu var saņemt:

 • telpu grupas (dzīvokļa) īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
 • kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata.,
 • persona, kurai tiesības vai pienākumu ir noteikusi tiesa;
 • persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 • persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
 • cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 • iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt:

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu nosūtot brīvas formas iesniegumu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Pakalpojumu iespējams saņemt

143773138581077-bt-3.png Sagatavotās kadastrālās uzmērīšana  lietas eksemplārs elektroniskā formā (parakstīts ar drošu elektronisku parakstu) tiks novietots Jūsu kontā - portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" pie attiecīgā pasūtījuma (pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Ja vēlaties saņemt vienu papildus eksemplāru papīra formā, tad šis fakts jānorāda veicot pasūtījumu. Samaksa par vienu papildus kadastrālās uzmērīšanas lietas eksemplāru papīra formā netiek piemērota.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

epasts-final1.jpg  pa e-pastu elektroniskā formā (.pdf  vai .xls formātā). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.


sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

 Svarīgi!

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana

Lai saņemtu pakalpojumu, iesniedz šādus dokumentus:

 • labiekārtojumu anketu;
 • Ja ir veikta telpu grupas (dzīvokļa) pārbūve, kura skar kopīpašumā esošo daļu, tad dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišana pārbūvei.  Ja pārbūves rezultātā kopīpašuma domājamās daļas:
  • mainās (piem., daļa no koplietošanas telpas ir iekļauta telpu grupas sastāvā), tad piekrišanai veikt pārbūvi un izmaiņas dzīvokļu īpašumu domājamās daļā jābūt 100% no visiem dzīvokļu īpašniekiem;
  • nemainās, bet pārbūve, skar piem., norobežojošās konstrukcijas (fasādi, ārējo sienu), tad  piekrišanai veikt pārbūvi jābūt vairāk kā 50% no visiem dzīvokļu īpašniekiem.
 • lēmumu par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, attiecībā uz nekustamo īpašumu, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā;
 • pilnvaru, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Papildus uzrāda dokumentus, ja tie ir ierosinātāja rīcībā:

 • būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojektu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti utt.) gan jaunbūves, gan esošās būves pārbūves vai atjaunošanas gadījumā;
 • citu valsts vai pašvaldības iestāžu izdotu vai apstiprinātu dokumentu (piemēram, lēmumu, izziņu, būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotu un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, apstiprinātu informāciju), kas satur norādes par būves, telpu grupas vai telpas apjoma rādītājiem, lietošanas veidiem, būvniecības vai ekspluatācijā pieņemšanas gadiem.

icon_3.png Ierosinot ēkas atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu iesniegumam pievieno dokumentus, ja tie nav VZD rīcībā.

Būvju kadastrālas uzmērīšanas speciālists (turpmāk – BKU speciālists)  savā darbavietā uzsāk sagatavošanās darbus - izskata un izvērtē dokumentus, kas iesniegti kopā ar pasūtījumu kadastrālās uzmērīšanas veikšanai un kuri ir pieejami VZD arhīvā. Saņem no Kadastra reģistrētus datus par uzmērāmo objektu.

BKU speciālists sazinās ar Jums, lai vienotos par kadastrāli uzmērāmā objekta apsekošanas datumu un laiku.

Zvanot pa tālruni, BKU speciālists:
 • nosauc savu vārdu, uzvārdu, amatu.
 • informē par sarunas tēmu;
 • vienojās par kadastrāli uzmērāmā objekta apsekošanas datumu laiku.

Nokļūšanai līdz kadastrāli uzmērāmajam objektam un atpakaļ BKU speciālists izmanto dienesta transportu. Izdevumi par transporta izmantošanu tiek iekļauti pasūtījuma gala tāmē.

Norunātajā laikā BKU speciālists ierodas objektā. Ierodoties objektā, BKU speciālists uzrāda Dienesta darba apliecību un īsi izklāsta par veicamajām  darbībām apsekošanas laikā.

Jaunā parauga darba apliecība

Aplieciba_prieksa_jauna.pngAplieciba_aizmugure.png

Vecā parauga darba apliecība

Aplieciba_veca_prieksa.pngAplieciba_aizmugure.png

BKU speciālists uzsāk objekta uzmērīšanu:
 1.     telpu grupai (dzīvoklim) uzmēra telpas, iekļūstot katrā telpā;
 2.     ēkas kadastrālajā uzmērīšanā uzmēra ne tikai katru telpu no iekšpuses, bet arī ēku no ārpuses;
 3.     inženierbūves apsekošanas laikā iegūst tos apjoma rādītājus, kurus fiziski var iegūt.
 • Kadastrālās uzmērīšanas laikā fotografē uzmērāmo objektu, lai fiksētu objekta vizuālo izskatu apsekošanas laikā. Uzmērot dzīvokli fotografē visu ēku. Uzmērāmo objekta fotoattēlus ievieto kadastrālās uzmērīšanas lietā.
 • Kadastrālā uzmērīšanas laikā , BKU speciālist iegūst datus par visu ēku savstarpējo izvietojumu, kas atrodas vienas zemes vienības robežās, kā arī par zemi zem ēkām un pagalmiem. Atbilstoši  iegūtajiem datiem  sagatavo apbūves plānu.

  Ja apvidū konstatē ēku, kura nav reģistrēta Kadastrā, to  pirmsreģistrē Kadastrā – piešķir kadastra apzīmējumu, attēlo kadastra kartē atrašanās vietu zemes vienībā, ieraksta apbūves laukumu un virszemes stāvu skaitu, neatkarīgi no tā ir vai nav ierosināta šīs ēkas kadastrālā uzmērīšana. Savukārt, ja kadastrālajā uzmērīšanas laikā  konstatē, ka Kadastrā reģistrētā ēka apvidū neeksistē, tad BKU speciālists sagatavos informāciju par ēkas neesību.

  Konstatējot izmaiņas zemes lietošanas veidā „zeme zem ēkām un pagalmiem”, aktualizē kadastra datus par zemes vienību.
 • Ēkas kadastrālās uzmērīšanas laikā BKU speciālists sagatavo aktu par ēkas konstruktīvo elementu nolietojumu  par datiem, kas tieši ietekmē ēkas nolietojumu. Šī akta vienu eksemplāru nodod saskaņošanai kadastrālā uzmērīšanas ierosinātājām. Ja  ierosinātājs nepiekrīt aktā norādītajiem datiem, viņam ir tiesības apturēt pasūtījuma izpildi uz vienu mēnesi un tā laikā iesniegt būvniecības jomā sertificēta speciālista sagatavotu aktu ar datiem, kas ietekmē ēkas nolietojumu. 
 • Sagatavotās kadastrālās uzmērīšana  lietas eksemplārs elektroniskā formā (parakstīts ar drošu elektronisku parakstu) tiks novietots Jūsu kontā -  portāla kadastrs.lv  sadaļā “Mans konts” pie attiecīgā  pasūtījuma.  Ja vēlaties saņemt vienu papildus eksemplāru papīra formā, tad šis fakts jānorāda veicot pasūtījumu. Samaksa par vienu papildus kadastrālās uzmērīšanas lietas eksemplāru papīra formā netiek piemērota.
 • Precizēt informāciju par Jūsu pasūtījuma izpildi un pasūtījuma izpildes laiku Jūs varat ar elektroniskā pasta starpniecību, nosūtot informācijas pieprasījumu uz jebkura klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi vai zvanot uz informatīvo tālruni 67038800.

Pēc būves kadastrālas uzmērīšanas un datu reģistrācija/aktualizācija Kadastrā, BKU speciālists sagatavo gala tāmi, ņemot vērā veiktā darba apjomu.

Kadastrālās uzmērīšanas rezultāts ir būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, kurā vienkopus norāda  šādus informācijas blokus:

 • būves pamatdati;
 • būves tips;
 • būves konstruktīvie elementi;
 • būves apjoma rādītāji;
 • būves kopējās platības sadalījums pa platību veidiem;
 • reģistrētie būves labiekārtojumi;
 • apbūves plāns;
 • - ēkas stāva plāns;
 • - būves attēls;
 • - telpu grupas pamatdati;
 • telpas pamatdati;
 • telpu grupas kopējās platības sadalījums pa platību veidiem;
 • reģistrētie telpu grupas labiekārtojumi.

Informācijas blokos apkopoto Kadastra datu sastāvs pieejams šeit.

Informāciju par pasūtījuma izpildi un gala rēķinu Jums nosūta uz Jūsu iesniegumā norādīto elektronisko pasta adresi. Ja elektroniskā pasta adrese nav norādīta, tad informāciju par pasūtījuma izpildi un gala rēķina apmaksas summu nosūta uz norādīto tālruņa numuru. 

Sagatavotos dokumentus, pēc gala rēķina apmaksas, Jūs saņemsiet portāla  www.kadastrs.lv sadaļā “Mans konts” vai VZD Klientu apkalpošanas centrā.

Precizēt informāciju par Jūsu pasūtījuma izpildi un pasūtījuma izpildes laiku Jūs varat zvanot uz informatīvo tālruņi 67038800. Informācija par pasūtījuma izpildes nosacījumiem ir pieejama šeit.

 • Sagatavošanās darbi
 • Apsekošanas laiks un datums
 • Ierašanās objektā
 • Objekta apsekošana un kadastrālā uzmērīšana
 • Kadastrālās uzmērīšanas lietas un gala tāmes sagatavošana
 • Gala rēķina un kadastrālās uzmērīšanas lietas izsniegšana

Šajā sadaļā Jūs varat ērti noskaidrot aptuveno samaksu par pasūtījumu, ievadot kalkulatorā pieprasīto informāciju par uzmērāmo objektu. Jo precīzāku informāciju ievadīsiet, jo precīzāka tiks aprēķinātā maksa par Jūsu pasūtījumu.

Ar kalkulatoru aprēķinātajai aptuvenajai samaksai par pasūtījumu izpildi ir tikai informatīva nozīme un tā var atšķirties no gala atlīdzības.

Precīzu samaksu par pakalpojumu aprēķina atbilstoši  faktiski paveiktā darba apjomam pēc tam, kad ir pabeigti būves kadastrālas uzmērīšanas darbi apvidū un veikta datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā.

Neskaidrību  gadījumā, lūdzam sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem.

Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas kalkulators (79 KB, XLSX).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana 42.00 EUR viens īpašums 1.1.
Telpas kadastrālā uzmērīšana + 1.09 EUR viens kopējās platības kvadrātmetrs 1.3.

ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu

Telpu grupas telpisko datu apstrāde un sagatavošana digitālā formā 19.70 EUR viena stunda 47.

Minimālais datu sagatavošanas laiks ir 2 stundas

Telpu grupas aktualizācija Kadastrā + 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
par 21. un katras nākamās telpas vienā telpu grupā reģistrāciju Kadastrā 0.52 EUR viena telpa 6.2.
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana + 15.00 EUR vienas būves vai telpu grupas lieta 42.
Speciālista izbraukums, ja objekts atrodas tālāk par 45 km no VZD biroja 11.70 EUR viens izbraukums 51.
VZD transporta izmantošana 0.47 EUR viens kilometrs 52.
Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas izsniegšana elektroniskā formātā (ierakstišana VZD datu nesējā) 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi