Telpu grupas, telpu nosaukumu aktualizācija

Aktualizēt Kadastrā ēkas, inženierbūves, telpu grupas (dzīvokļa) telpu nosaukumu atbilstoši būvniecību pārraugošās pašvaldības institūcijas apliecinātam dokumentam, kas satur norādes par telpu nosaukumiem.

Pakalpojumus sniedz, ja Jums piederošas ēkas, inženierbūves, telpu grupas (dzīvokļa) telpu nosaukumi neatbilst patiesajai situācijai un ir nepieciešams datus aktualizēt Kadastrā, un Jums ir Būvniecību pārraugošās pašvaldības institūcijas apliecināts dokuments, kas satur informāciju par būves vai telpu grupas telpu nosaukumiem.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 9.25 EUR
Pakalpojumu var saņemt:
 1. ēkas, inženierbūves, telpu grupas (dzīvokļa) īpašnieks, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs vai visi kopīpašnieki;
 2. apbūves tiesīgais, ja uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata uzcelta nedzīvojama ēka vai inženierbūve;
 3. visu iepriekš minēto personu pilnvarota persona (portālā Kadastrs.lv e-pakalpojums nav pieejams fiziskas personas pilnvarotai personai, bet ir pieejams juridiskas personas, kam pieder šis īpašums un kas izveidojusi kontu Kadastrs.lv, pilnvarotai personai, kurai izveidojot kontu noteiktas šādas tiesības).
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 • iesniegumu par ēkas, inženierbūves, telpu grupas, telpas nosaukuma aktualizāciju;
 • būvniecību pārraugošās pašvaldības institūcijas apliecinātu dokumentu, kas satur informāciju par būves vai telpu grupas telpu nosaukumiem; 
 • pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Lai ierosinātu ēkas, inženierbūves, telpu grupas vai telpas nosaukuma aktualizāciju, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • ēkai, inženierbūvei, telpu grupai (dzīvoklim) ir jābūt kadastrāli uzmērītai un reģistrētai Kadastrā.
 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Nosacījumi

Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu Kadastra datu aktualizācija sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu.

E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, reģistrējoties portālā Kadastrs.lv.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

Pakalpojuma saņemšanai persona pasūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu:

 • VZD sagatavoto iesniegumu par pasūtījumu. VZD iesniegumu par pasūtījumu sagatavo 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma un ievieto to parakstīšanai portālā Kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta.
 • Iesniegumam pievienotos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām:
  • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
  • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
   • notārs vai bāriņtiesa;
   • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

Neizmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu:

 • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  •    notārs vai bāriņtiesa;
  •    juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.

Pakalpojumu var apmaksāt:

 • Portālā Kadastrs.lv, izmantojot latvija.lv maksājumu sistēmu, ar:
 • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
 • jebkurā kredītiestādē (piemēram, bankā, pastā u.tml.) vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Pakalpojuma apmaksa

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā un ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”.

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Telpu grupas, telpas nosaukuma aktualizācija Kadastrā 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi