Datu aktualizācija par kadastra subjektu

Kadastrā veic kadastra subjekta - kadastra objekta īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai apbūves tiesīgā - maiņu vai kadastra subjekta datu aktualizāciju atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem vai zemesgrāmatā reģistrētajiem datiem.

Kadastrā maina vai aktualizē datus par kadastra subjektu  -  īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju vai apbūves tiesīgo, ja īpašuma, valdījuma, lietojuma vai apbūves tiesības uz kadastra objektu (nekustamo īpašumu kā īpašuma objektu kopumu, kā arī zemes vienību, būvi, telpu grupu vai zemes vienības daļu) ieguvusi cita persona vai mainījušies kadastra subjekta dati.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra datu reģistrāciju.

Kadastra datu aktualizāciju par kadastra subjektu var ierosināt:

 1. tiesiskais valdītājs;
 2. lietotājs, kas minēts zemes reformu un privatizāciju regulējošos likumos
 3.   iepriekš minēto personu pilnvarotā persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Lai ierosinātu datu aktualizāciju par kadastra subjektu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • Kadastrā ir reģistrēts nekustamais īpašums kā īpašuma objektu kopums, kā arī zemes vienība, būve, telpu grupa un zemes vienības daļa.        
 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Nosacījumi

Lai aktualizētu kadastra subjekta datus Kadastrā, persona iesniedz:

 • iesniegumu kadastra subjekta datu aktualizācijai Kadastrā, kuram pievieno:
  • attiecībā uz nekustamo īpašumu, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā:
   • Tiesas lēmumu par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;
   • Mantojuma apliecību;
   • Tiesas spriedumu, no kura izriet, ka kadastra subjektam ir izbeigts tiesiskais valdījums;
   • Tiesas spriedumu par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu.
  • attiecībā uz būvēm, kuras saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19. pantu, nav ierakstāmas zemesgrāmatā, kāds no iepriekš minētajiem dokumentiem vai darījuma dokuments (piem., pirkuma līgums);
  • pilnvarojumu apliecinošs dokuments, ja pasūtītājs ir pilnvarotā persona.

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portālā Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts.

icon_3.png  Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu VZD juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg  pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Datu aktualizācija par kadastra subjektu 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami arī šādi pakalpojumi:

Saistītie resursi