Dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu aktualizācija

Dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu aktualizācija Kadastrā nepieciešama tajos gadījumos, kad kopīpašumā esošas būves daļas ir jāpārgroza (jāpalielina, jāsamazina).

Ja daudzdzīvokļu mājā pārbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas rezultātā ir radusies jauna telpu grupa, esošajai telpu grupai pievienota daļa no koplietošanas telpām (mainījusies dzīvokļa īpašuma platība) vai Kadastrā reģistrētā telpu grupa neeksistē, tiek veikta dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu aktualizācija.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Pakalpojumu var saņemt:

 1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs;
 2. kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki kopā;
 3. dzīvokļa īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, kura dzīvokli skar pārbūve, ja iesniedz dokumentu par visu kopīpašnieku piekrišanu pārbūvei un attiecīgi domājamo daļu pārgrozīšanai;
 4. iepriekšminēto personu pilnvarota persona (portālā Kadastrs.lv e-pakalpojums nav pieejams fiziskas personas pilnvarotai personai, bet ir pieejams juridiskas personas, kam pieder šis īpašums un kas izveidojusi kontu  Kadastrs.lv, pilnvarotai personai, kurai izveidojot kontu noteiktas šādas tiesības).
Lai saņemtu pakalpojumu ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 • brīvas formas rakstisks iesniegums par domājamo daļu aktualizāciju* (kopīpašuma gadījumā – iesniegumu par aktualizāciju paraksta visi kopīpašnieki, vai tiek iesniegts dokuments, kurā atspoguļota visu kopīpašnieku piekrišana ēkas  pārbūvei un kopīpašuma domājamo daļu pārgrozīšanai);
 • pilnvara, ja ierosinātājs ir nekustamā īpašnieka pilnvarota persona.
* pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.
Lai ierosinātu dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu aktualizācija Kadastrā, jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • ir veikta kadastrālā uzmērīšana būvei vai telpu grupai,  kur notikusi pārbūve, un kadastrālās uzmērīšanas dati reģistrēti Kadastrā;
 • kopīpašuma domājamo daļu pārgrozīšanai ir saņemta visu kopīpašnieku piekrišana (dokuments, kurā atspoguļota visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana domājamo daļu pārgrozīšanai, piem., dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, visu dzīvokļa īpašnieku rakstveida piekrišana (paraksti) citā dokumentā).
 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Nosacījumi

Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu „Kadastra datu aktualizācija” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu.

E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, reģistrējoties portālā Kadastrs.lv.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

Pakalpojuma saņemšanai persona pasūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu:

 • VZD sagatavoto iesniegumu par pasūtījumu. VZD iesniegumu par pasūtījumu sagatavo 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma un ievieto to parakstīšanai portālā Kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta.
 • Iesniegumam pievienotos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām:
  • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
  • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
   • notārs vai bāriņtiesa;
   • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

Neizmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu:

 • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  •    notārs vai bāriņtiesa;
  •    juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

Pakalpojumu var apmaksāt:

 • Portālā Kadastrs.lv, izmantojot latvija.lv maksājumu sistēmu, ar internetbankas starpniecību vai maksājumu karti;
 • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
 • jebkurā kredītiestādē (piemēram, bankā, pastā u.tml.) vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Pakalpojuma apmaksa

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu aktualizācija Kadastrā 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami šādi pakalpojumi:

Saistītie resursi