Ēkas datu aktualizācija no arhīva materiāliem

Kadastrā aktualizē ēkas datus pilnā apjomā (teksta un telpiskos datus) atbilstoši arhīva dokumentos esošajai informācijai, neapsekojot ēku apvidū. 

Ja dati par ēku Kadastrā nav reģistrēti pilnā apjomā, bet ēkai savulaik ir veikta pilnā tehniskā inventarizācija un VZD arhīvā atrodas kadastrālās uzmērīšanas rezultātā sagatavota lieta, tad jūs varat pasūtīt ēkas datu aktualizāciju un kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas atbilst kadastra dokumentam, sagatavošanu.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
15 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 48.65 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā Kadastrā aktualizē datus par ēku atbilstoši VZD arhīva dokumentos esošajai informācijai, un sagatavo kadastrālās uzmērīšanas lietu, kas atbilst kadastra dokumenta statusam, pēc klienta pieprasījuma izsniedz arī apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

 Pakalpojumu var saņemt:

 1. ēkas, telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
 2. kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata, izņemot šādu datu aktualizāciju - nekustamā īpašuma nosaukumu, lietošanas mērķi, kadastra objekta adresi, apgrūtinājumus, zemes lietošanas veidu (iesniedzot situācijas plānu), būves fizisko nolietojumu, lietošanas veidu, būves tipu, telpu grupas lietošanas veidu un kadastra objekta datus, kas norādīti aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
 3. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa vai kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šī iesnieguma norakstu;
 5. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt:

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā iesniedzot brīvas formas iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu klātienē, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu nosūtot brīvas formas iesniegumu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

KadastrsLV.png  Sagatavotās kadastrālās uzmērīšana  lietas eksemplārs elektroniskā formā (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) un, pēc klienta pieprasījuma, apliecinājumu par kadastra objekta datu reģistrāciju Kadastrā tiks novietots portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts".

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Ja vēlaties saņemt vienu papildus eksemplāru papīra formā, tad šis fakts jānorāda veicot pasūtījumu. Samaksa par vienu papildus kadastrālās uzmērīšanas lietas eksemplāru papīra formā netiek piemērota.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Pēc klienta pieprasījuma dokumentus izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit var iepazīties ar informāciju kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāts ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana

Lai saņemtu pakalpojumu ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 • dati par ēku Kadastrā ir reģistrēti nepilnās tehniskās inventarizācijas apjomā.
 • VZD arhīvā ir ēkas kadastrālās uzmērīšanas rezultātā  izgatavota lieta pilnās tehniskās inventarizācijas datu apjomā, kas satur aktualizācijai nepieciešamo informāciju. Ēkas pilnās tehniskās inventarizācijkas lieta, atbilstoši Kadastra likumam, nav kadastra dokuments;
 • Jums ir  jāapliecina, ka ēkā kopš pēdējās pilnās tehniskās inventarizācijas nav veiktas konstruktīvas izmaiņas, kā rezultātā būtu mainījušies ēkas raksturojošie rādītāji.Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz sādi dokumenti:

 1. iesniegums par datu aktualizāciju no arhīva materiāliem ar apliecinājumu, ka ēkā kopš pēdējās pilnās tehniskās inventarizācijas nav veiktas konstruktīvas izmaiņas, kuru dēļ būtu mainījušies ēkas rādītāji;
 2. viens no ēkas tiesiskās iegūšanas dokumentiem; 
 3. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts,  ja pasūtījumu veic potenciālais mantinieks; 
 4. labiekārtojuma anketa par katru ēku; 
 5. pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona.
Ja ēka  nav reģistrēta zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad jāpievieno kāds no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas tiesisku iegūšanu:
 1. valsts arhīva izziņa par ēku vai zemes piederību 1940. gada 21. jūlijā, ja ēkas celtas līdz 1940. gada 21. jūlijam;
 2. likumā noteikto institūciju izsniegto dokumentu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz prettiesiski atsavinātām ēkām;
 3. noteiktā kārtībā apstiprinātu aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā;
 4. rakstveida darījuma aktu par ēku iegūšanu (ja darījums ir noslēgts līdz 1993. gada 28. februārim, kā arī citos likumā noteiktajos gadījumos tam jābūt notariāli apliecinātam);
 5. apliecību par tiesībām uz mantojumu (līdz 1992. gada 31. decembrim);
 6. tiesas spriedumu vai lēmumu;
 7. aktu par ēku iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995. gada 29. martam);
 8. izrakstu no saimniecības grāmatas vai saimniecību uzskaites kartītes, ko izsniedzis valsts arhīvs vai pašvaldība un kas apliecina ēku (būvju) iegūšanu sakarā ar likumā noteiktajām mantiskajām attiecībām kolhoznieku sētā;
 9. līgumu par ēku iegūšanu valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas rezultātā;
 10. pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (piemēram, izziņa, būvatļauja) par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā), kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
 11. administratīvā kārtībā pieņemtu valdības vai pašvaldības aktu par ēku nodošanu īpašumā citam tiesību subjektam, tai skaitā par to iekļaušanu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatlīdzekļu sastāvā;
 12. uzņēmējsabiedrības dibināšanas līgumu, kas apliecina ēku nodošanu uzņēmējsabiedrības īpašumā;
 13. pamatlīdzekļu novērtēšanas aktu, kas apliecina ēku iekļaušanu uzņēmējsabiedrības pamatlīdzekļu sastāvā, pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu par uzņēmējsabiedrību;
 14. valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka ir valsts vai pašvaldības iestādes bilancē;
 15. ja fiziskā persona ēkas (būves) ieguvusi darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā pēc 1993. gada 4.aprīļa, jāuzrāda dokumentus, kas apliecina, ka atsavinātājs (pārdevējs) vai citi iepriekšējie atsavinātāji ir bijuši būves īpašnieki pirms 1993. gada 5. aprīļa.
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Tiesiskās iegūšanas dokumenti
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā 19.70 EUR viena stunda 47.

Minimālais datu sagatavošanas laiks ir 2 stundas

Ēkas datu aktualizācija Kadastrā 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana + 15.00 EUR vienas būves vai telpu grupas lieta 42.
Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izsniegšana elektroniskā formātā (ierakstišana VZD datu nesējā) 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi