Ēkas nolietojuma noteikšana

Kadastrā reģistrētais ēkas fiziskais nolietojums raksturo būves stāvokli tās apsekošanas brīdī. Ja ēkas esošais stāvoklis ir mainījies un tas neatbilst Kadastrā reģistrētajam, nepieciešams ierosināt ēkas nolietojuma aktualizāciju.

Pasūtot šo pakalpojumu, ēku apsekos apvidū, konstatēs galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu un jumta) fiziskā nolietojuma pazīmes raksturojošos rādītājus procentos. Kadastrā reģistrētos datus aktualizēs atbilstoši apsekošanas rezultātā iegūtajiem datiem. Ēkas fiziskā nolietojuma rādītājs ietekmē objekta kadastrālo vērtību. Aktualizējot datus Kadastrā, vienlaikus veic ēkas kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma novērtējuma aktualizāciju.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
15 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 64.35 EUR

Pakalpojuma rezultātā VZD precizē ēkas nolietojuma procentu atbilstoši faktiskajam ēkas stāvoklim. Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

Pakalpojumu var pasūtīt:
 1. nekustamā īpašuma, kura sastāvā atrodas ēka, īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs; 
 2. ja ēka ir kopīpašums, tad - jebkurš no kopīpašniekiem vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 3. apbūves tiesīgais, ja uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata uzcelta nedzīvojama ēka;
 4. pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
 5. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šī iesnieguma norakstu;
 6. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
 7. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 8. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt:

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā iesniedzot brīvas formas iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu klātienē, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu nosūtot brīvas formas iesniegumu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

Lai veiktu ēkas nolietojuma noteikšanu un aktualizāciju Kadastrā, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • ēka ir kadastrāli uzmērīta un reģistrēta Kadastrā;
 • cita ēku raksturojošā informācija, kas ir reģistrēta Kadastrā, atbilst faktiskajai situācijai apvidū.
 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Nosacījumi

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portālā Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpgpa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.
sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Lai saņemtu pakalpojumu ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

 • brīvas formas rakstisks iesniegums, norādot nekustamā īpašuma kadastra numuru par kuru vēlaties saņemt pakalpojumu un informācijas izsniegšanas veidu.
  Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu noformē klientu apkalpošanas konsultants;
 • viens no ēkas tiesiskās iegūšanas dokumentiem;
 • iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
 • labiekārtojuma anketu;
 • pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona.

Ja ēka nav reģistrēta zemesgrāmatā,tad jāuzrāda viens no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu:

 • valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) vai zemes piederību 1940. gada 21. jūlijā, ja ēkas (būves) celtas līdz 1940. gada 21. jūlijam;
 • likumā noteikto institūciju izsniegto dokumentu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz prettiesiski atsavinātām ēkām (būvēm);
 • noteiktā kārtībā apstiprinātu aktu par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā;
 • rakstveida darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu (ja darījums ir noslēgts līdz 1993. gada 28. februārim, kā arī citos likumā noteiktajos gadījumos tam jābūt notariāli apliecinātam);
 • apliecību par tiesībām uz mantojumu (līdz 1992. gada 31. decembrim);
 • tiesas spriedumu vai lēmumu;
 • aktu par ēku (būvju) iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995. gada 29. martam);
 • izrakstu no saimniecības grāmatas vai saimniecību uzskaites kartītes, ko izsniedzis valsts arhīvs vai pašvaldība un kas apliecina ēku (būvju) iegūšanu sakarā ar likumā noteiktajām mantiskajām attiecībām kolhoznieku sētā;
 • līgumu par ēku (būvju) iegūšanu valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas rezultātā;
 • pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (piemēram, izziņa, būvatļauja) par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā), kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
 •  administratīvā kārtībā pieņemtu valdības vai pašvaldības aktu par ēku (būvju) nodošanu īpašumā citam tiesību subjektam, tai skaitā par to iekļaušanu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatlīdzekļu sastāvā;
 • uzņēmējsabiedrības dibināšanas līgumu, kas apliecina ēku (būvju) nodošanu uzņēmējsabiedrības īpašumā;   
 • pamatlīdzekļu novērtēšanas aktu, kas apliecina ēku (būvju) iekļaušanu uzņēmējsabiedrības pamatlīdzekļu sastāvā, pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu par uzņēmējsabiedrību; 
 •  valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir valsts vai pašvaldības iestādes bilancē.     
 • Pamatdokumenti
 • Tiesiskās iegūšanas dokumenti
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Nolietojuma noteikšana ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros 34.35 EUR ēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem 4.1.
Nolietojuma noteikšana ēkai, kuras būvtilpums ir no 1001 - līdz 5000 kubikmetriem, vienas zemes vienības ietvaros 80.50 EUR ēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem 4.2.
Ēkas datu aktualizācija kadastrā 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
VZD transporta izmantošana 0.47 EUR viens kilometrs 52.
Speciālista izbraukums, ja objekts atrodas tālāk par 45 km no VZD biroja 11.70 EUR viens izbraukums 51.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi