Inženierbūves dzēšana

Kadastrā jāaktualizē reģistrētie dati, ja tie neatbilst reālajai situācijai dabā, tajā skaitā gadījumā, kad Kadastrā ir reģistrēta apvidū neesoša būve vai būve nav uzskatāma par būvi atbilstoši būvju klasifikācijas noteikumiem.  

Kadastrā ierakstu par būvi dzēš:

 • bez ierosinātāja iesnieguma un bez maksas, ja ar datu apmaiņas servisu Kadastrā  saņemtas ziņas par būves neesību no Būvniecības informācijas sistēmas (no 2020.gada 1.aprīļa , izņemot, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, nelieto Būvniecības informācijas sistēmu, lai sagatavotu dokumentus par būves neesību (piemēram, Rīgas pilsētas būvvalde ));  
 • piecu darbdienu laikā par maksu, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu, kurā apliecināts, ka Kadastrā reģistrētais kadastra objekts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā nav uzskatāms par būvi vai apliecināta būves neesība, un šis dokuments izdots līdz brīdim, kad Kadastrā nodrošināta ziņu saņemšana par būves neesību no Būvniecības informācijas sistēmas.
Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Lai atvieglotu datu aktualizāciju zemesgrāmatā, VZD dzēš ierakstu par būvi Kadastra informācijas sistēmā, vienlaikus informējot par to attiecīgo rajona (pilsētas) tiesu, ja:

 • būve ir reģistrēta gan Kadastrā, gan zemesgrāmatā;
 • būve ir iekļauta zemes un būvju īpašuma sastāvā vai būvju īpašuma sastāvā, ja dzēšamā būve nav vienīgais zemesgrāmatā ierakstītais nekustamā īpašuma objekts;
 • saņemts būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās institūcijas (pašvaldības būvvaldes, VAS "Latvijas Valsts ceļi", Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, Valsts vides dienesta, Ekonomikas ministrijas) izdots dokuments, kas apliecina būves neesību.

Šādos gadījumos pakalpojumu var saņemt:

 1. nekustamā īpašuma (zemes) īpašnieks  (kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata);
 2. nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarota persona (portālā Kadastrs.lv e-pakalpojums nav pieejams fiziskas personas pilnvarotai personai, bet ir pieejams juridiskas personas, kam pieder šis īpašums un kas izveidojusi kontu  Kadastrs.lv, pilnvarotai personai, kurai izveidojot kontu noteiktas šādas tiesības).

Pakalpojuma izpildes rezultātā ieraksts par būvi tiek dzēsts gan Kadastrā, gan zemesgrāmatā. Uz Jūsu elektroniskā pasta adresi tiks nosūtīta rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmuma apliecināta datorizdruka, ja tāds lūgums tiks norādīts Jūsu iesniegumā.

Savukārt, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem neizpildās un ierakstu par būvi vienlaikus nevar dzēst Kadastrā un zemesgrāmatā, tad ierakstu par būvi dzēš tikai Kadastrā.

Lai saņemtu pakalpojumu un dzēstu ierakstu par būvi gan Kadastrā, gan zemesgrāmatā, zemes īpašniekam jāiesniedz:

 • VZD un attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai adresēts iesniegums, kurā norādīts:
  • zemes īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta (juridiskai personai – nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs);
  • elektroniskā pasta adrese, lai saņemtu tiesneša lēmuma apliecinātu datorizdruku no zemesgrāmatas 
  • nekustamā īpašuma kadastra numurs un nosaukums, ja tāds ir piešķirts;
  • zemesgrāmatas nosaukums un nodalījuma numurs;
  • lūgums Kadastrā un zemesgrāmatā dzēst ierakstu par būvi (norāda būves kadastra apzīmējumu).
 •  būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās institūcijas (pašvaldības būvvaldes, VAS "Latvijas Valsts ceļi", Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, Valsts vides dienesta, Ekonomikas ministrijas) izdots dokuments, kas apliecina būves neesību;
 • informācija par kancelejas nodevas apmaksu (kancelejas nodevas apmaksu var veikt VZD klientu apkalpošanas centrā ar bankas karti, izmantojot POS termināli);
 • notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piem., ķīlas ņēmēja (kredītiestādes)) piekrišana, ja tāda nepieciešama atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 61. panta 3. punktam;
 • pilnvara ar notāra vai bāriņtiesas apliecinātu parakstu, ja pakalpojumu pieprasa pilnvarotā persona.

Aicinām iepazīties ar kārību kādā iesniedzami pilnvarojuma dokumenti pakalpojuma saņemšanai.

Iesnieguma veidlapas  par zemes īpašniekam piederošas būves dzēšanu

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža Pozīcija*
Būves dzēšana

9,25 EUR

viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu

7.

* * Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža Pozīcija*
Nostiprinājuma pārgrozīšana un atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā 7,11 EUR Kancelejas nodeva
Papildus piemēro maksu par:
Tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas no zemesgrāmatas izsniegšana  4,27 EUR
Kancelejas nodeva

* Zemesgrāmatu likums (107. pants)

 • Par pakalpojumu
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Veidlapas
 • Maksa

VZD visos pārējos gadījumos, kad neizpildās nosacījumi un ierakstu par būvi vienlaikus nevar dzēst zemesgrāmatā, tad ierakstu par būvi dzēš tikai Kadastrā, ja:

 • būve ir reģistrēta Kadastrā;
 • būve atrodas būvju īpašuma sastāvā vai neatrodas neviena īpašuma sastāvā;
 • saņemts pašvaldības būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdots dokuments, kas apliecina būves neesību apvidū vai dokuments, ka  būve atbilstoši būvju klasifikācijai nav uzskatāma par būvi.

Šādos gadījumos pakalpojumu var saņemt:

 1. inženierbūves īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs. Kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā; 
 2. apbūves tiesīgais- apbūves tiesības termiņa laikā, ja būve uzcelta uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata;
 3. zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma īpašnieks, uz kura nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes atrodas ēka ar nenoskaidrotu piederību, vai Kadastrā uz viņa zemes reģistrētas apvidū neesošas ēkas ar nenoskaidrotu piederību. Kopīpašuma gadījumā – arī viens no zemes kopīpašniekiem; 
 4. persona, uz kuras vārda saskaņā ar tiesas lēmumu nostiprināms pārdotais nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšana) var ierosināt dzēst iegūtā nekustamā īpašuma sastāvā Kadastrā reģistrētu, bet apvidū neesošu būvi;  
 5. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;  
 6. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;  
 7. pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts (par ēku, ko apliek ar nekustamā īpašuma nodokli) 
 8. iepriekšminēto personu pilnvarota persona (portālā Kadastrs.lv e-pakalpojums nav pieejams fiziskas personas pilnvarotai personai, bet ir pieejams juridiskas personas, kam pieder šis īpašums un kas izveidojusi kontu  Kadastrs.lv, pilnvarotai personai, kurai izveidojot kontu noteiktas šādas tiesības).

Pakalpojuma izpildes rezultātā ieraksts par būvi tiek dzēsts Kadastrā.

Lai saņemtu pakalpojumu un dzēstu ierakstu par būvi Kadastra informācijas sistēmā, ierosinātajam jāiesniedz:

1. iesniegums par būves dzēšanu, kas ir adresēts tikai VZD. Iesniegumu var sagatavot brīvā formā vai arī izmantot VZD piedāvāto sagatavi (skat. sadaļu Veidlapas). Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu noformēs klientu apkalpošanas konsultants;

2. viens no pašvaldības būvvaldes izdotiem dokumentiem, kas apliecina:

 • būves neesību apvidū, ja Kadastrā nav reģistrēta pazīme "Kadastrālajā uzmērīšanā būve apvidū nav konstatēta"
 • ka Kadastrā reģistrētais objekts nav uzskatāms par būvi (būve saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvju klasifikāciju, nav uzskatāma par būvi).

3. pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža Pozīcija*
Būves dzēšana

9,25 EUR

viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu

7.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Ja pakalpojumu vēlas saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2 (tāmes summa divas reizes lielāka). 

 • Par pakalpojumu
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Veidlapas
 • Maksa

Pakalpojumu iespējams pasūtīt, izmantojot portāla Kadastrs.lv sadaļā e-pakalpojumu  Kadastra datu aktualizācija sadaļā Elektroniskie pakalpojumi.

E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, reģistrējoties portālā Kadastrs.lv.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

Pakalpojuma saņemšanai persona pasūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu:

 • iesniegumu par pakalpojumu;
 • Iesniegumam pievienotos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām:
  • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
  • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
   •     notārs vai bāriņtiesa;
   •     juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

Neizmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu:

 • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  • notārs vai bāriņtiesa;
  • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.

Pakalpojumu var apmaksāt:

 • Portālā Kadastrs.lv, izmantojot Latvija.lv maksājumu sistēmu, ar internetbankas starpniecību vai maksājumu karti;
 • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
 • jebkurā kredītiestādē (piemēram, bankā, pastā u.tml.) vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Pakalpojuma apmaksa

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts.

icon_3.pngPakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:
epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.
sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Saistītie resursi