Inženierbūves nolietojuma noteikšana

Aktuāli dati par inženierbūves nolietojumu kadastrā.

Pakalpojumu pasūta gadījumos, ja:

 • vēlas precizēt inženierbūves nolietojuma procentu;
 • vēlas aktualizēt inženierbūves kadastrālo vērtību atbilstoši tās faktiskajam stāvoklim, jo būves tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies (vai uzlabojies) un palielinājies (vai samazinājies) nolietojuma procents;
 • vēlas aktualizēt inženierbūvs kadastrālo vērtību atbilstoši tās faktiskajam stāvoklim, jo plāno veikt darījumus.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Pakalpojuma rezultātā Kadastrā tiks aktualizēti dati par  inženierbūvi.  

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

Pakalpojumu var saņemt:
 1. nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs  vai kadastra subjekts;
 2. kopīpašuma gadījumā jebkurš no kopīpašniekiem, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 3. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
 4. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības
 5. iepriekš minēto personu pilnvarotā persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu.

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • inženierbūve ir reģistrēta Kadastrā;
 • nav mainījušies ēku raksturojošie elementi, ja inženierbūve ir reģistrēta būves kadastrālās uzmērīšanas rezultātā.
 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Nosacījumi
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 1. iesniegums par inženierbūves datu aktualizāciju;
 2. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
 3. pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona.
 4. inženierbūves datu deklarācija, ja inženierbūve reģistrēta Kadastrā uz iesniegtas inženierbūves datu deklarācijas pamata.
Ja ēka nav reģistrēta zemesgrāmatā,tad jāuzrāda viens no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu
 1. valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) vai zemes piederību 1940.gada 21.jūlijā, ja ēkas (būves) celtas līdz 1940.gada 21.jūlijam;
 2. likumā noteikto institūciju izsniegto dokumentu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz prettiesiski atsavinātām ēkām (būvēm);
 3. noteiktā kārtībā apstiprinātu aktu par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā;
 4. rakstveida darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu (ja darījums ir noslēgts līdz 1993.gada 28.februārim, kā arī citos likumā noteiktajos gadījumos tam jābūt notariāli apliecinātam);
 5. apliecību par tiesībām uz mantojumu (līdz 1992.gada 31.decembrim);
 6. tiesas spriedumu vai lēmumu;
 7. aktu par ēku (būvju) iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995.gada 29.martam);
 8. izrakstu no saimniecības grāmatas vai saimniecību uzskaites kartītes, ko izsniedzis valsts arhīvs vai pašvaldība un kas apliecina ēku (būvju) iegūšanu sakarā ar likumā noteiktajām mantiskajām attiecībām kolhoznieku sētā;
 9. līgumu par ēku (būvju) iegūšanu valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas rezultātā
 10. pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (piemēram, izziņa, būvatļauja) par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā), kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums
 11. administratīvā kārtībā pieņemtu valdības vai pašvaldības aktu par ēku (būvju) nodošanu īpašumā citam tiesību subjektam, tai skaitā par to iekļaušanu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatlīdzekļu sastāvā;
 12. uzņēmējsabiedrības dibināšanas līgumu, kas apliecina ēku (būvju) nodošanu uzņēmējsabiedrības īpašumā;
 13. pamatlīdzekļu novērtēšanas aktu, kas apliecina ēku (būvju) iekļaušanu uzņēmējsabiedrības pamatlīdzekļu sastāvā, pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu par uzņēmējsabiedrību;
 14. valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir valsts vai pašvaldības iestādes bilancē;
 • Pamatdokumenti
 • Tiesiskās iegūšanas dokumenti

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts.

icon_3.pngPakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:
epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.
sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Inženierbūve nolietojuma aktualizācija Kadastrā 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

 icon_3.png  Par pakalpojumu tiks piemērots 10% cenas samazinājums, ja tas tiks pieprasīts un saņemts portālā www.kadastrs.lv

Ja pakalpojumu vēlas saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2 (tāmes summa divas reizes lielāka)

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi