Būvju īpašuma nosaukuma aktualizācija

Nekustamā īpašuma nosaukumu Kadastrā aktualizē atbilstoši pašvaldības pieņemtajam lēmumam par nosaukuma piešķiršanu vai maiņu.

Kadastrā aktualizē datus par nekustamā īpašuma nosaukumu:

 • atbilstoši Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem, ja nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā;
 • atbilstoši VZD saņemtajam pašvaldības lēmumam par nosaukuma piešķiršanu vai maiņu nekustamajam īpašumam, ja nekustamais īpašums pirmreizēji nav ierakstīts zemesgrāmatā.

Ja nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, tad nekustamā īpašuma nosaukuma aktualizāciju ierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, izņemot gadījums ja zemesgrāmatā nekustamā īpašuma nosaukums aktualizēts atbilstoši aktuālākajam pašvaldības lēmumam par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu ( t.sk., kas pieņemti līdz 2019. gada  6.decembrim), bet portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumā “Mani dati kadastrā” pamanāt, ka Jūsu nekustamā īpašuma nosaukums neatbilst veiktajiem ierakstiem zemesgrāmatā. Šādā gadījumā nekustamā īpašuma nosaukuma aktualizāciju jāierosina VZD, kas nekustamā īpašuma nosaukumu Kadastrā aktualizēs bez maksas.

Ja nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, tad nekustamā īpašuma nosaukuma aktualizāciju ierosina VZD

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Pakalpojumu var saņemt:

 1. nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 2. kopīpašuma gadījumā – jebkurš no kopīpašniekiem vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 3. iepriekš minēto personu pilnvarotā persona (portālā Kadastrs.lv e-pakalpojums nav pieejams fiziskas personas pilnvarotai personai, bet ir pieejams juridiskas personas, kam pieder šis īpašums un kas izveidojusi kontu  Kadastrs.lv, pilnvarotai personai, kurai izveidojot kontu noteiktas šādas tiesības).
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 1. brīvas formas rakstisks iesniegums par nekustamā īpašuma nosaukuma aktualizāciju, kurā jānorāda ziņas par personu, kura pieprasa pakalpojumu. Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants;
 2. pašvaldības lēmuma oriģināls vai tā atvasinājums par nosaukuma piešķiršanu vai maiņu;
 3. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Lai pasūtītu pakalpojumu VZD, ir jāizpildās šādam nosacījumam:

 • Nekustamam īpašumam (zemei / būvei) ir jābūt reģistrētam Kadastrā, bet nav ierakstīts zemesgrmatā.
 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Nosacījumi

Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu „Kadastra datu aktualizācija” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu”.

E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, reģistrējoties portālā Kadastrs.lv.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

Pakalpojuma saņemšanai persona pasūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu:

 • VZD sagatavoto iesniegumu par pasūtījumu. VZD iesniegumu par pasūtījumu sagatavo 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma un ievieto to parakstīšanai portālā Kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta.
 • Iesniegumam pievienotos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām:
  • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
  • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
   • notārs vai bāriņtiesa;
   • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

Neizmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu:

 • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  •    notārs vai bāriņtiesa;
  •    juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

Pakalpojumu var apmaksāt:

 • Portālā Kadastrs.lv, izmantojot Latvija.lv maksājumu sistēmu, ar internetbankas starpniecību vai maksājumu karti;
 • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
 • jebkurā kredītiestādē (piemēram, bankā, pastā u.tml.) vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Pakalpojuma apmaksa

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portālā Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”.

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Nekustamā īpašuma nosaukuma aktualizācija Kadastrā 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

icon_3.png Par pakalpojumu tiks piemērots 10% cenas samazinājums, ja tas tiks pieprasīts un saņemts portālā www.kadastrs.lv

 

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi