Mani dati Kadastrā

Persona var saņemt informāciju ar aktuālajiem kadastra datiem par visiem saviem Kadastrā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā (turpmāk – objekti), vai informāciju par to, ka uz personas vārda tādi nav reģistrēti.

Ja uz personas vārda Kadastrā ir reģistrēti objekti, VZD sagatavo informāciju no aktuālajiem Kadastra datiem normatīvajos aktos noteiktā apjomā, kas satur teksta datus par personai piederošiem objektiem, kā arī telpiskos datus (izkopējumu no Kadastra kartes) par zemes vienībām, zemes vienības daļām un būvēm, kuras ir iekļautas nekustamā īpašuma sastāvā vai ir dzīvokļa īpašumam piesaistītais kopīpašuma objekts, kā arī par būvēm, kuras neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
tiešsaistē / līdz 5 darba dienām
Pakalpojuma maksa
bez samaksas

Pakalpojumu var saņemt:

 1. kadastra subjekts, tai skaitā katrs no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
 2. jebkura persona (var pieprasīt informāciju, ka uz personas vārda Kadastrā nav reģistrēti īpašumi);
 3. iepriekšminēto personu pilnvarota persona. Izņēmums - kad tiek pasūtīta kadastra informācija par fiziskai personai piederošajiem objektiem, izmantojot e-pakalpojumu.

Persona (kadastra subjekts), lai saņemtu informāciju ar aktuālajiem Kadastra datiem par uz tā vārda reģistrētajiem objektiem, var izmantot e-pakalpojumu „Mani dati Kadastrā” portālā:

 1. portāla Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi
 2. portālā Latvija.lv.

E-pakalpojuma ietvaros persona saņem kadastra informāciju (bez paraksta) tiešsaistē par vienu vai vairākiem sev piederošajiem un Kadastrā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem vai būvēm, kas neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.

icon_3.png Portālā Kadastrs.lv nformāciju var saņemt neierobežotu reižu skaitu.

Saņemot kadastra informāciju portālā Kadastrs.lv vai latvija.lv tiešsaistē e-pakalpojuma saņēmējam nav pieejamas tās izmaiņas, kas Kadastrā datos ir veiktas:

 • teksta datos pakalpojuma izpildes dienā. Šīs izmaiņas e-pakalpojuma saņēmējam būs pieejamas nākamajā dienā.
 • telpiskajos datos pēdējo 2 - 3 dienu laikā. Šīs izmaiņas e-pakalpojuma saņēmējam būs pieejamas pēc 1 - 3 dienām.

Izmantojot e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv persona (kadastra subjekts) var pasūtīt kadastra informācijas sagatavošanu par visiem sev piederošajiem objektiem dokumentu veidā (ar parakstu), norādot vēlamo dokumenta saņemšanas veidu (sk. sadaļu „Dokumenta saņemšana”).

icon_3.png Kadastra informāciju dokumentu veidā persona var pasūtīt un saņemt bez maksas tikai vienreiz kalendārā gada ietvaros.

Ja uz personas vārda Kadastrā nav reģistrēti objekti, tad persona, lai saņemtu informāciju ka uz tās vārda Kadastrā nav reģistrēti objekti, pakalpojuma saņemšanai izmanto citu iespēju (informāciju skatīt sadaļā „Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi”).

Persona, lai saņemtu dokumentu par to, ka uz tās vārda Kadastrā nav reģistrēti nekustamie īpašumi vai kadastra informāciju par visiem sev piederošajiem objektiem, neizmantojot portālā kadastrs.lv e-pakalpojumu „Mani dati Kadastrā”, pieprasījumu pakalpojuma saņemšanai var iesniegt:

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), ar pievienotajiem dokumentiem (ja tādi ir) uz jebkura klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi. Pieprasījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu parakstītus dokumentus (piem. pilnvaru), kurus noformē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām – elektroniskā dokumenta oriģinālu, papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo notārs vai bāriņtiesa, vai juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma pieprasītājs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus  (piem., pilnvaru).

sanemsana pasts.jpg pa pastu (personām, kurām Kadastrā ir reģistrēti objekti, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

icon_3.png Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvaras oriģināls.

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem: 

 • informāciju var pasūtīt un saņemt bez maksas tikai vienreiz kalendārā gada ietvaros;
 • informāciju sagatavo par visiem personai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem vienlaikus;
 • informāciju par piecpadsmit un vairāk kadastra objektiem izsniedz tikai elektroniskā veidā (pdf. vai xls.formātā).
 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi

Izvēloties saņemt kadastra informāciju (bez paraksta), pieprasot e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv, persona to saņem:

143773138581077-bt-3.png nekavējoties tiešsaistē portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta (.pdf.formātā).

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu (ar parakstu) VZD izsniedz klienta pieprasījumā norādītājā veidā:

143773138581077-bt-3.png portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" elektroniskā formā (.pdf  vai .xls formātā).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotu dokumentu Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Aicinām iepazīties ar informāciju, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā (.pdf  vai .xls formātā). Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.


epasts-final1.jpg  oficiālajā e-adresē.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Svarīgi!

icon_3.png Pasūtot Kadastra informācijas izsniegšanu elektroniskā dokumenta veidā (xls.formātā), tā saturēs tikai aktuālos kadastra teksta datus par objektiem.

Veids Paraugs
Kadastra informācija (bez paraksta) par visiem saviem nekustamajiem īpašumiem 1 - kopija.png
Kadastra informācija (ar parakstu) par visiem saviem nekustamajiem īpašumiem 2 - kopija.png
Informācija, ka uz personas vārda nav reģistrēts neviens kadastra objekts 3 - kopija.png
 • Dokumenta saņemšana
 • Dokumentu paraugi
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi