Atzīmes par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu reģistrācija Kadastrā

VZD būvēm, kuras atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 19. pantam nav ierakstāmas zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts, Kadastrā reģistrē atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu

Atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu būvēm reģistrē pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikumu, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, nodokļu administrācijas lēmumu vai kriminālprocesa virzītāja lēmumu.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā būvēm Kadastrā tiek reģistrēta atzīme par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu. VZD pēc ierosinātāja pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par būves  datu aktualizāciju Kadastrā.

Gadījumos, kad  VZD atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem pieprasījumā norādītajam objektam neieraksta atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu (piemēram, ja būve ir ierakstāma zemesgrāmatā nekustamais īpašuma (zemes) sastāvā), tad VZD sagatavo ierosinātājam  atbildi.

Savukārt , ja VZD nav tiesiska pamata reģistrēt atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu (piemēram , ja dokuments uz kura pamata reģistrējama atzīme, nesatur visas nepieciešamas ziņas pakalpojuma izpildei), tad VZD sagatavos atteikumu (administratīvo aktu) atzīmes ierakstīšanai Kadastrā.

Pakalpojumu var saņemt:
 • zvērināts tiesu izpildītājs;
 • nodokļu administrācija;
 • maksātnespējas procesa administrators;
 • kriminālprocesa virzītājs (Valsts policijas izmeklētājs, prokurors, tiesa);
 • persona – pakalpojuma pieteicējs uz tiesas nolēmuma pamata;
 • būves tiesiskais valdītājs.
akalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg  elektroniski uz klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi

sanemsana pasts.jpg pa pastu uz klientu apkalpošanas centra adresi

Atbildi var saņemt: 

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf) uz informācijas pieprasījumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju) uz pieprasījumā norādīto adresi.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana

VZD pakalpojumu sniedz, ja ir iesniegts viens no dokumentiem, pamatojoties uz kuru ierakstāma atzīme par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesisko valdītāju:

 • zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījums (rīkojums), kurā norādīts izpildē esošās lietas numurs;
 • maksātnespējas procesa administratora pieteikums;
 • nodokļu administrācijas iesniegums un lēmums;
 • kriminālprocesa virzītāja iesniegums un lēmums;
 • tiesas nolēmums.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Atzīmes par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu reģistrācija Kadastrā 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi