Inženierbūves reģistrācija no izpildmērījuma plāna

VZD inženierbūves reģistrāciju Kadastrā no izpilmērījumu plāna veic, ja:

 • inženierbūve ir pieņemta ekspluatācijā;
 • VZD iesniegts iesniegums un atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavots izpildmērījumu plāns un citi pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pakalpojuma ietvaros inženierbūvei kadastrālās uzmērīšanas lietu nesagatavo.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 30.00 EUR

Inženierbūves reģistrāciju Kadastrā un ierakstīšanu zemesgrāmatā esoša nekustamā īpašuma sastāvā no izpildmērījumu plāna ierosina VZD.

Ekspluatācijā pieņemtu inženierbūvi reģistrē Kadastrā un ieraksta zemesgrāmatā, ja:

 • inženierbūve ir iekļaujama Kadastrā reģistrēta un zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma (zemes, zemes un būvju vai būvju īpašuma) sastāvā;
 •  VZD saņemts VZD un rajona (pilsētas) tiesai adresēts īpašnieka (kopīpašuma gadījumā visu kopīpašnieku) iesniegums un pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti (skatīt sadaļu Iesniedzamie dokumenti), ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pasūtījuma izpildi VZD uzsāk tikai pēc tam, kad klients veicis VZD priekšapmaksas rēķina un zemesgrāmatas kancelejas nodevas apmaksu.

Pakalpojuma izpildes rezultātā inženierbūve ir reģistrēta gan Kadastrā, gan ierakstīta zemesgrāmatā.

Pēc klienta pieprasījuma:

Pakalpojumu var saņemt:

 • nekustamā īpašuma īpašnieks (kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata);
 • nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarota persona.

Ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem neizpildās (piemēram, kopīpašuma gadījumā pakalpojumu ierosina viens no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav, – tiesiskajiem valdītājiem vai kadastra subjektiem  (t.sk., apbūves tiesīgais) vai veicama jau Kadastrā reģistrētas pirmās grupas ēkas datu aktualizācija no izpildmērījumu plāna), tad vienkāršoto Kadastra un zemesgrāmatas procedūru pakalpojumu nesniedz, bet veic pirmās grupas ēkas reģistrāciju Kadastrā, pamatojoties uz iesniegumu, kas adresēts tikai VZD.

Iesniedzamie dokumenti

 • VZD un rajona (pilsētas) tiesai adresēts īpašnieka (kopīpašuma gadījumā visu kopīpašnieku) iesniegums par inženierbūves reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā esoša nekustamā īpašuma sastāvā;
 • inženierbūves izpildmērījumu plāns DGN vai DWG datņu formātā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, kurā:
  • attēlota reģistrējamās inženierbūves kontūra (noslēgta, nepārtraukta līnija) ar slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#”;
  • norādīti apjoma radītāji atbilstoši normatīvajos aktos būves kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajiem apjoma rādītājiem (piemēram, laukums, platums, garums);
  • norādīts būves lietošanas veids atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā;
  • ja inženierbūve sastāv no daļām ar atšķirīgiem attiecīgo inženierbūves tipu raksturojošiem apjoma rādītājiem vai materiāliem, katrai inženierbūves daļai norāda kontūru un iepriekšējos apakšpunktos norādītos būvi raksturojošos rādītājus.
 • pirmās grupas inženierbūvei – paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar pašvaldības būvvaldes vai institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
 • otrās vai trešās grupas inženierbūvei – akts par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā vai apliecinājuma karte ar būvvaldes vai institūcijas, kas pilda būvvaldes funkciju, atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
 • labiekārtojuma anketa;
 • ja inženierbūve iekļaujama būvju īpašuma sastāvā – spēkā esošs zemes nomas līgums vai patapinājuma līgums, kas noslēgts līdz 2017. gada 1. janvārim uz laiku, ne mazāku par 10 gadiem, un kurā ir paredzētas tiesības būvēt uz iznomātās zemes būves kā patstāvīgus  īpašuma objektus, ja uz tā pamata līdz 2016. gada 31. decembrim ir saņemta būvatļauja normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajā kārtībā;
 • pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona;
 • notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piemēram, ķīlas ņēmēja (kredītiestādes)) piekrišana, ja tāda ir nepieciešama atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktam;
 • informācija par kancelejas nodevas apmaksu, ja klients kancelejas nodevu ir apmaksājis ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas vai Latvijas pasta) starpniecību. Maksājuma uzdevumā jānorāda nostiprinājuma lūdzēja personas kods vai reģistrācijas numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

VZD un rajona (pilsētas) tiesai adresēto iesniegumu noformē kā:

 • elektronisku dokumentu, kuru ierosinātājs paraksta ar drošu elektronisko parakstu;
 • papīra veida dokumentu, ko parakstījis ierosinātājs

Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 60. panta otrai daļai īpašnieka (t.sk. pilnvarotās personas) parakstu iesniegumā nav nepieciešams apliecināt pie notāra vai bāriņtiesā.

Kopīpašnieku gadījumā viena pasūtījuma ietvaros pieļaujami vairāki iesniegumi un tie var būt noformēti dažādās formās (viens papīra formā, cits elektroniskā formā).

Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. panta pirmajā daļā noteikts, ka "Lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj šādus rekvizītus: dokumenta autoru nosaukums; dokumenta datums; paraksts", bet 4.panta ceturtajā daļā noteikts, ja "Ja saskaņā ar tiesību aktu prasībām dokumentā jābūt vairāku personu parakstam, dokuments iegūst juridisku spēku, kad to parakstījušas visas attiecīgās personas."

Vienā iesniegumā iekļauj tikai tās personas, kas varēs to reizē parakstīt. Personas, kas iesniegumu neparaksta, iesniegumā neiekļauj (neuzrāda ne iesnieguma sākumā, ne beigās).

Ja viens vai vairāki kopīpašnieki vai pilnvarotās personas iesniegumu var parakstīt ar elektronisko parakstu, sagatavo atsevišķu iesniegumu elektroniskā formā, kurā norādītas tikai šīs personas.

Visi uz vienu pasūtījumu attiecināmie iesniegumi VZD jāiesniedz vienlaicīgi!

 

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Inženierbūves reģistrācija Kadastrā 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1
Pasta sūtījuma noformēšana** 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

** Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma ierosinātājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Nostiprinājuma pārgrozīšana un atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā  7.11 EUR Kancelejas nodeva
Papildus piemēro maksu par:
Tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas no zemesgrāmatas izsniegšana 4.27 EUR Kancelejas nodeva
Kancelejas nodevas apmaksu var veikt VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu kartes palīdzību, izmantojot POS termināli, vai pārskaitot to kredītiestādē vai ar kredītiestāžu internetbankas starpniecību (rekvizīti kancelejas nodevas apmaksai).   

* Zemesgrāmatu likums (107. pants)

 • Par pakalpojumu
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Maksa

Inženierbūves reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā no izpildmērījumu plāna ierosina VZD.

Ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā veic, ja kopīpašuma gadījumā pakalpojumu ierosina jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav, – tiesiskajiem valdītājiem vai kadastra subjektiem  (t.sk., apbūves tiesīgais).

Pasūtījuma izpildi VZD uzsāk tikai pēc tam, kad klients veicis VZD priekšapmaksas rēķina apmaksu.

Pakalpojuma izpildes rezultātā inženierbūve ir reģistrēta Kadastrā vai veikta Kadastrā reģistrētas inženierbūves datu aktualizācija no izpildmērījumu plāna.

Pēc klienta pieprasījuma:

Pakalpojumu var saņemt:

 • nekustamā īpašuma īpašnieks (kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata);
 • nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarota persona.

Ja inženierbūves reģistrāciju no izpildmērījumu plāna ierosina visi kopīpašnieki zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma sastāvā, tad izpildāms vienkāršoto Kadastra un zemesgrāmatas procedūru pakalpojums “Inženierbūves reģistrācija Kadastrā un zemesgrāmtā no izpildmērījumu plāna” un VZD iesniedzams VZD un atbilstošajai (rajona) pilsētas tiesai adresēts iesniegums.

Lai saņemtu pakalpojumu, VZD ir jāiesniedz šādi dokumenti, ja tie nav BIS:

 • VZD adresēts iesniegums par inženierbūves reģistrāciju / datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā
 • inženierbūves izpildmērījumu plāns DGN vai DWG datņu formātā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, kurā:
  • attēlota reģistrējamās inženierbūves kontūra (noslēgta, nepārtraukta līnija) ar slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#”;
  • norādīti apjoma radītāji atbilstoši normatīvajos aktos būves kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajiem apjoma rādītājiem (piemēram, laukums, platums, garums);
  • norādīts būves lietošanas veids atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā;
  • ja inženierbūve sastāv no daļām ar atšķirīgiem attiecīgo inženierbūves tipu raksturojošiem apjoma rādītājiem vai materiāliem, katrai inženierbūves daļai norāda kontūru un 2.2. un 2.3. punktā norādītos būvi raksturojošos rādītājus.
 • pirmās grupas inženierbūvei – paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar pašvaldības būvvaldes vai institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
 • otrās vai trešās grupas inženierbūvei – akts par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā vai apliecinājuma karte ar būvvaldes vai institūcijas, kas pilda būvvaldes funkciju, atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
 • labiekārtojuma anketa;
 • ja inženierbūve iekļaujama būvju īpašuma sastāvā - spēkā esošs zemes nomas līgums vai patapinājuma līgums, kas noslēgts līdz 2017. gada 1. janvārim uz laiku, ne mazāku par 10 gadiem, un kurā ir paredzētas tiesības būvēt uz iznomātās zemes būves kā patstāvīgus  īpašuma objektus, ja uz tā pamata līdz 2016. gada 31. decembrim ir saņemta būvatļauja normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajā kārtībā;
 • pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

VZD adresēto iesniegumu noformē kā:

 • elektronisku dokumentu, kuru ierosinātājs paraksta ar drošu elektronisko parakstu;
 • papīra dokumentu, ko parakstījis ierosinātājs.

Kopīpašnieku gadījumā viena pasūtījuma ietvaros pieļaujami vairāki iesniegumi un tie var būt noformēti dažādās formās (viens papīra formā, cits elektroniskā formā).

Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. panta pirmajā daļā noteikts, ka "Lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj šādus rekvizītus: dokumenta autoru nosaukums; dokumenta datums; paraksts", bet 4. panta ceturtajā daļā noteikts, ja "Ja saskaņā ar tiesību aktu prasībām dokumentā jābūt vairāku personu parakstam, dokuments iegūst juridisku spēku, kad to parakstījušas visas attiecīgās personas."

Vienā iesniegumā iekļauj tikai tās personas, kas varēs to reizē parakstīt. Personas, kas iesniegumu neparaksta, iesniegumā neiekļauj (neuzrāda ne iesnieguma sākumā, ne beigās).

Ja viens vai vairāki kopīpašnieki vai pilnvarotās personas iesniegumu var parakstīt ar elektronisko parakstu, sagatavo atsevišķu iesniegumu elektroniskā formā, kurā norādītas tikai šīs personas.

Visi uz vienu pasūtījumu attiecināmie iesniegumi Dienestā jāiesniedz vienlaicīgi!

Ierosinātāja pilnvarota persona var parakstīt iesniegumu pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Inženierbūves reģistrācija vai datu aktualizācija Kadastrā 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1
Pasta sūtījuma noformēšana** 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

** Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma ierosinātājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem

 • Par pakalpojumu
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Maksa

Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg personiski klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu;

epasts-final1.jpg pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

epasts-final1.jpg uz VZD oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz Kadastra informāciju par būvi vai Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs), ko var saņemt:

epasts-final1.jpg uz klienta oficiālās elektroniskās adreses kontu (ja tāda aktivizēta);

143773138581077-bt-3.png portāla Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts” pie konkrētā pasūtījuma. Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.)

epasts-final1.jpg pa e-pastu. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana pasts.jpg pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Saistītie resursi