Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas aizlieguma reģistrācija

Dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai, neapdzīvojamajai telpai, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai dzīvoklim, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā, līdz tās reģistrācijai zemesgrāmatā var reģistrēt atsavināšanas aizlieguma atzīmi Kadastrā.

Atsavināšanas aizlieguma atzīmi Kadastrā reģistrē pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikuma, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma, nodokļu administrācijas lēmuma, kriminālprocesa virzītāja lēmuma vai kadastra subjekta pieprasījuma, ja tiek iesniegti atbilstoši dokumenti (piem., kredītiestādes sagatavoti dokumenti aizdevuma ņemšanai).

VZD informāciju par nekustāmā īpašuma atsavināšanas aizliegumu uztur līdz tā reģistrācijai zemesgrāmatā.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā nekustamajam īpašumam reģistrē atsavināšanas aizlieguma atzīmi Kadastrā.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu reģistrāciju Kadastrā.

Pakalpojumu var saņemt:
 1. kadastra subjekts;
 2. zvērināts tiesu izpildītājs;
 3. nodokļu administrētājs (Valsts ieņēmumu dienests un tā izveidotās institūcijas, pašvaldības domes ieceltas amatpersonas vai izveidotas iestādes, kā arī citas iestādes, ja tās paredzētas konkrētos likumos);
 4. maksātnespējas procesa administrators;
 5. kriminālprocesa virzītājs (Valsts policijas izmeklētājs, prokurors, tiesa);
 6. tiesa vai persona – pakalpojuma pieteicējs uz tiesas lēmuma pamata;
 7. iepriekšminēto personu pilnvarotā persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrē Kadastrā līdz dzīvokļa īpašuma  ierakstīšanai zemesgrāmatā, ja:
 • dzīvoklis, mākslinieku darbnīca, neapdzīvojamā telpa nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (Ir "Apliecība par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieku darbnīcu vai nedzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" vai "Izziņa par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieku darbnīcu vai nedzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai");
 • dzīvoklis ir privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" noteiktajā kārtībā (Ir "Izraksts par īpašuma tiesībām uz kooperatīvo dzīvokli");
 • dzīvoklis ir privatizēts vai atsavināts likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā; (Ir vienošanās ar Paju sabiedrību par dzīvokļa iegūšanu par pajām).
 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Nosacījumi
 Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 1. Viens no iesniegumiem:
  • zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījums (rīkojums), kurā norādīts izpildē esošās lietas numurs;
  • maksātnespējas procesa administratora pieteikums par maksātnespējas atzīmes ierakstīšanu;
  • nodokļu administrācijas iesniegums un lēmums par prasības nodrošinājuma atzīmes ierakstīšanu (aizlieguma atzīme);
  • kriminālprocesa virzītāja iesniegums un lēmums par aresta uzlikšanu mantai
  • personas - pakalpojuma pieteicēja vai tiesas iesniegums (uz tiesas nolēmuma par prasības nodrošināšanu pamata);
  • kadastra subjekta (īpašnieka) brīvas formas rakstisks iesniegums ar tam pievienotiem dokumentiem:
   • dokuments (piem., līgums, vienošanās), pamatojoties uz kuru var reģistrēt atsavināšanas aizliegumu;
    • apliecība par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (ja tāda ir);
    • izziņa par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (ja tāda ir).

2. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv  sadaļa „Mans konts.

icon_3.pngPakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:
epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.
sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Atsavināšanas aizlieguma reģistrācija Kadastrā 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami arī šādi pakalpojumi: 

Saistītie resursi