Dzīvokļa īpašuma reģistrācija

Dzīvokļa īpašuma reģistrāciju veic gadījumos, kad Jums nepieciešams reģistrēt dzīvokli zemesgrāmatā uz sava vārda kā pastāvīgu īpašumu.

Dzīvokļa īpašumu Kadastrā reģistrē, ja:

 1. tiek iesniegti dokumenti par privatizācijas procesā iegūto dzīvokli;
 2. sadala Kadastrā reģistrētu dzīvojamo māju vai vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos;
 3. rekonstruējot vai renovējot koplietošanas telpas, tās pārveido par dzīvokļa īpašumu atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam;
 4. rekonstrukcijā tiek mainīts dzīvojamās mājas apjoms un izbūvēta jauna telpu grupa, kuru izveido kā dzīvokļa īpašumu.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
30.00 EUR

Reģistrējot nekustamo īpašumu, tam tiek piešķirts kadastra numurs, ierakstīti kadastra subjekta dati un tam piederoša īpašuma domājamā daļa, tiek piesaistīti kopīpašuma objekti un īpašuma atsevišķais objekts – telpu grupa, un aprēķināta kadastrālā vērtība.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastrā.

Pakalpojumu var pasūtīt:
 1. dzīvokļa īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
 2. ja telpu grupa (dzīvoklis) ir kopīpašums, tad - visi kopīpašnieki kopā;
 3. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
 4. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
 5. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 6. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 7. valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
 8. iepriekšminēto personu pilnvarotā persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Lai ierosinātu dzīvokļa īpašuma reģistrāciju, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • telpu grupa (dzīvoklis) ir reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā;
 • ir pieņemts pašvaldības lēmums par adreses piešķiršanu dzīvokļa īpašumam;
 • dzīvokļa īpašumos sadalāmā ēka ir nodota ekspluatācijā un atrodas zemesgrāmatā reģistrēta zemes vai būvju īpašuma sastāvā (ja būvju īpašuma īpašnieks nesakrīt ar zemes īpašuma īpašnieku).
 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Nosacījumi
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. brīvas formas rakstisks iesniegums par dzīvokļa īpašuma izveidošanu;
 2. ja  īpašuma tiesības uz dzīvokli iegūtas darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā pēc 1993. gada 4. aprīļa, jāuzrāda dokumentus, kas apliecina, ka pārdevējs vai citi iepriekšējie atsavinātāji ir bijuši būves īpašnieki pirms 1993. gada 5. aprīļa;
 3. pašvaldības lēmuma par adreses piešķiršanu dzīvokļa īpašumam, ja adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā;
 4. pilnvara, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona.
 Dzīvokļa privatizācijas gadījumā:
 1. pirkuma līgums ar Pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju par dzīvokļa pārdošanu un domājamo daļu noteikšanu.
Kooperatīvā dzīvokļa gadījumā ir jāiesniedz:
 1. īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība (dzeltenā lapa) vai
 2. izziņa no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības par to, ka nav parādu un ka pajas ir samaksātas vai
 3. pašvaldības dzīvokļu pārvaldes rekomendācija, ka dzīvoklis atbilst likumam "Par kooperatīvā dzīvokļa privatizāciju".

Gadījumos, kad dzīvoklis ir privatizēts vai atsavināts likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā:


 1. vienošanos ar Paju sabiedrību par dzīvokļa īpašuma iegūšanu par pajām un ar pašvaldību noslēgtu vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lauku teritorijā) vai 
 2. pirkuma līgums ar pašvaldību par zemes nodošanu īpašumā (pilsētās).

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā un ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla  Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla  Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:
epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.
sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.
sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Dzīvokļa īpašuma reģistrācija 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Jaunas telpu grupas reģistrācija Kadastrā 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Telpas telpu grupas reģistrācija Kadastrā 0.52 EUR viena telpa 6.2.
Telpu grupas telpisko datu apstrāde un sagatavošana digitālā formā 19.70 EUR viena stunda 47.

Minimālais datu sagatavošanas laiks ir 2 stundas

Ja pakalpojumu vēlas saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi