Ēkas pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana

Ēkai pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu ierosina, lai ēku kopā ar tajā esošajām telpu grupām pirmreizēji kadastrāli uzmērītu, iegūtos datus reģistrētu Kadastrā un izgatavotu ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu izmanto, lai būvi nodotu ekspluatācijā, reģistrētu to zemesgrāmatā, kā arī citiem mērķiem.

Uzmērot ēku, tiek iegūti faktiskai situācijai apvidū atbilstoši būves dati. Atbilstoši iegūtajiem datiem un iesniegtajiem dokumentiem, Kadastrā reģistrē ēkas teksta datus (apbūves laukumu, platības, labiekārtojumus, konstruktīvo elementu nolietojumu utt.) un telpiskos datus, datus par kadastra subjektu, kā arī aprēķina kadastrālo vērtību ēkai un tajā esošajām telpu grupām.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
25 - 32 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Atkarībā no objekta lieluma

Pakalpojuma izpildes rezultātā ēka tiks kadastrāli uzmērīta un iegūtie dati reģistrēti Kadastrā. Tiks sagatavots un izsniegts dokuments „Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta” un pēc klienta pieprasījuma apliecinājums par kadastra objekta datu reģistrāciju Kadastrā..

Kadastrālo uzmērīšanu un datu reģistrāciju Kadastrā izpilda šādos termiņos:
 • līdz 25 d.d. – ēkai līdz 5000 m3, valsts noslēpuma statusam atbilstošai ēkai;
 • līdz 32 d.d. – ēkai virs 5000 m vai rakstveidā vienojoties par ilgāku termiņu.
Pakalpojumu var saņemt:
 1. ēkas īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
 2. kopīpašuma gadījumā jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav, — tiesiskajiem valdītājiem vai kadastra subjektiem — attiecībā uz būves pirmreizējo reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā bez tiesībām ierosināt būves sadalīšanu, apvienošanu vai ieraksta par būvi dzēšanu;
 3. apbūves tiesīgais, ja nedzīvojamā ēka uzcelta uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata;
 4. zemes īpašnieks — attiecībā uz būvēm ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz zemes īpašniekam piederošas zemes;
 5. persona, kurai tiesības vai pienākums noteikusi tiesa;
 6. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 7. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
 8. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 9. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Kadastrāli neuzmēra:
 • ēku, ja tai nav vismaz viena konstruktīvi izbūvēta ar sienām no visām pusēm un pārsegumu vai jumtu norobežota iekštelpa, (izņemot jaunbūves pamatus, valsts un pašvaldību aizsardzībā esošu ēku drupas);
 • ēku un telpu grupu, kuras iekštelpu lielākais augstums ir mazāks par 1,60 metriem;
 • ēkas bēniņus;
 • būvi, kuru var pārvietot no vienas vietas uz citu vietu, to neizjaucot vai citādi ārēji nebojājot;
 • pagaidu būvi;
 • iekārtu, kas saskaņā ar normatīvajos aktos apstiprināto būvju klasifikāciju nav klasificējama kā būve;
 • meliorācijas būvi bez ēkas pazīmēm, tai skaitā ceļu, dambju, aizsprostu un zivju dīķu notekas un caurtekas;
 • inženierbūves pamatus, ja nav izbūvētas vai ir sagruvušas pārējās inženierbūves konstrukcijas;
 • ēkas iekšējās kontūras robežās esošos inženiertīklus (inženierkomunikācijas), kā arī uz ēkas jumta esošās inženierbūves.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt:

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā iesniedzot brīvas formas iesniegumu (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu nosūtot brīvas formas iesniegumu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Pakalpojumu iespējams saņemt

143773138581077-bt-3.png Sagatavotās kadastrālās uzmērīšanas lietas eksemplārs elektroniskā formā (parakstīts ar drošu elektronisku parakstu) un pēc klienta pieprasījuma arī apliecinājums par kadastra objekta datu reģistrāciju Kadastrā tiks novietots Jūsu kontā - portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" pie attiecīgā pasūtījuma.

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Ja vēlaties saņemt vienu papildus eksemplāru papīra formā, tad šis fakts jānorāda veicot pasūtījumu. Samaksa par vienu papildus kadastrālās uzmērīšanas lietas eksemplāru papīra formā netiek piemērota.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Pēc klienta pieprasījuma dokumentus izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāts ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā  (saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

 • Par pakalpojumu
 • Nosacījumi
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. rakstisks brīvas formas iesniegums par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu un datu reģistrāciju Kadastrā (pasūtot pakalpojumu klātienē, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants);
 2. viens no būves tiesiskās iegūšanas dokumentiem;
 3. pašvaldības būvvaldes izdotu dokumentu (piemēram, izziņu, būvatļauju) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
 4. ja pakalpojumu pasūta zemes īpašnieks (īpašuma tiesības uz zemi ir nostiprinātas zemesgrāmatā), būvēm  ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz viņa zemes, un viņš nevar iesniegt dokumentus par būvniecības likumību un būves tiesiskās iegūšanas dokumentu, tad jāiesniedz pašvaldībā sagatavots dokuments, kas satur informāciju par būves galveno lietošanas veidu;
 5. ja ēka ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā (par to var bez maksas pārliecināties Kadastrs.lv) , ierosinātājs VZD iesniedz pašvaldības lēmuma par adreses piešķiršanu, anulēšanu vai maiņu oriģinālu vai tā atvasinājumu (ja tāds ir ierosinātāja rīcībā);
 6. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu; 
 7. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Ja ēka nav reģistrēta zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad jāpievieno kāds no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas tiesisku iegūšanu:
 1. valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) vai zemes piederību 1940. gada 21. jūlijā, ja ēkas (būves) celtas līdz 1940. gada 21. jūlijam;
 2. likumā noteikto institūciju izsniegto dokumentu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz prettiesiski atsavinātām ēkām (būvēm);
 3. noteiktā kārtībā apstiprinātu aktu par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā;
 4. rakstveida darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu (ja darījums ir noslēgts līdz 1993. gada 28. februārim, kā arī citos likumā noteiktajos gadījumos tam jābūt notariāli apliecinātam);
 5. ja fiziskā persona būvi ieguvusi darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā pēc 1993. gada 4.aprīļa, jāuzrāda dokumentus, kas apliecina, ka atsavinātājs (pārdevējs) vai citi iepriekšējie atsavinātāji ir bijuši būves īpašnieki pirms 1993.gada 5.aprīļa;
 6. apliecību par tiesībām uz mantojumu (līdz 1992. gada 31. decembrim);
 7. tiesas spriedumu vai lēmumu, izņemot tiesas spriedumus, kas minēti likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 7. un 8. pantā;
 8. aktu par ēku (būvju) iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995. gada 29. martam);
 9. izrakstu no saimniecības grāmatas vai saimniecību uzskaites kartītes, ko izsniedzis valsts arhīvs vai pašvaldība un kas apliecina ēku (būvju) iegūšanu sakarā ar likumā noteiktajām mantiskajām attiecībām kolhoznieku sētā;
 10. līgumu par ēku (būvju) iegūšanu valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas rezultātā;
 11. citu dokumentu, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.
Ja ēka nav reģistrēta zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad iesniedz kādu no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas tiesisko iegūšanu:
 1. likumā noteikto institūciju izsniegto dokumentu par īpašuma tiesību atjaunošanu;
 2. noteiktā kārtībā apstiprinātu aktu par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā;
 3. darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu;
 4. tiesas spriedumu vai lēmumu, izņemot spriedumus, kas minēti likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 7. un 8.pantā;
 5. aktu par ēku (būvju) iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995.gada 29.martam);
 6. administratīvā kārtībā pieņemtu valdības vai pašvaldības aktu par ēku (būvju) nodošanu īpašumā citam tiesību subjektam, arī par to iekļaušanu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatlīdzekļu sastāvā;
 7. uzņēmējsabiedrības dibināšanas līgumu, kas apliecina ēku (būvju) nodošanu uzņēmējsabiedrības īpašumā;
 8. pamatlīdzekļu novērtēšanas aktu, kas apliecina ēku (būvju) iekļaušanu uzņēmējsabiedrības pamatlīdzekļu sastāvā, pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu par uzņēmējsabiedrību;
 9. citu dokumentu, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.
Ja ēka nav reģistrēta zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad iesniedz kādu no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas tiesisko iegūšanu:
 1. valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) piederību valstij, likvidētai valsts iestādei, uzņēmumam vai uzņēmējsabiedrībai ar valsts kapitālu 1940.gada 21.jūlijā;
 2. aktu par ēku (būvju) pieņemšanu ekspluatācijā;
 3. darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu;
 4. tiesas spriedumu vai lēmumu, izņemot spriedumus, kas minēti likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 7. un 8.pantā;
 5. administratīvā kārtībā pieņemtu aktu par valsts īpašumā esošu ēku (būvju) nodošanu pašvaldībai vai otrādi;
 6. valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir valsts vai pašvaldības iestādes bilancē; 7. citu dokumentu, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.
Pasūtot  būves kadastrālo uzmērīsanu papildus uzrāda dokumentus, ja tie ir ierosinātāja rīcībā:
 • būvniecību ieceres dokumentāciju (būvprojektu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti utt.) gan jaunbūves, gan esošās būves pārbūves vai atjaunošanas gadījumā;
 • dokumentu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja būve ir pieņemta ekspluatācijā;
 • citu valsts vai pašvaldības iestāžu izdotu vai apstiprinātu dokumentu (piemēram, lēmumu, izziņu, būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotu un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, apstiprinātu informāciju), kas satur norādes par būves, telpu grupas vai telpas apjoma rādītājiem, lietošanas veidiem, būvniecības vai ekspluatācijā pieņemšanas gadiem.
 • Pamatdokumenti
 • Tiesiskās iegūšanas dokumenti (fiziskas personas)
 • Tiesiskās iegūšanas dokumenti (juridiskās personas)
 • Tiesiskās iegūšanas dokumenti (valsts, pašvaldība)
 • Papildus dokumenti

Būvju kadastrālas uzmērīšanas speciālists (turpmāk – BKU speciālists)  savā darbavietā uzsāk sagatavošanās darbus – izskata un izvērtē dokumentus, kas iesniegti kopā ar pasūtījumu kadastrālās uzmērīšanas veikšanai un kuri ir pieejami VZD arhīvā. Saņem no Kadastra reģistrētus datus par uzmērāmo objektu

BKU speciālists sazinās ar Jums, lai vienotos par kadastrāli uzmērāmā objekta apsekošanas datumu un laiku.

Zvanot pa tālruni, BKU speciālists:
 • nosauc savu vārdu, uzvārdu, amatu.
 • informē par sarunas tēmu;
 • vienojās par kadastrāli uzmērāmā objekta apsekošanas datumu un laiku.

Nokļūšanai līdz kadastrāli uzmērāmajam objektam un atpakaļ BKU speciālists izmanto dienesta transportu. Izdevumi par transporta izmantošanu tiek iekļauti pasūtījuma gala tāmē.

 

Norunātajā laikā BKU speciālists ierodas objektā. Ierodoties objektā, BKU speciālists uzrāda Dienesta darba apliecību un īsi izklāsta par veicamajām  darbībām apsekošanas laikā.

Jaunā parauga darba apliecība

Aplieciba_prieksa_jauna.pngAplieciba_aizmugure.png

Vecā parauga darba apliecība

Aplieciba_veca_prieksa.pngAplieciba_aizmugure.png

BKU speciālists uzsāk objekta uzmērīšanu:
 1.     telpu grupai (dzīvoklim) uzmēra telpas, iekļūstot katrā telpā;
 2.     ēkas kadastrālajā uzmērīšanā uzmēra ne tikai katru telpu no iekšpuses, bet arī ēku no ārpuses;
 3.     inženierbūves apsekošanas laikā iegūst tos apjoma rādītājus, kurus fiziski var iegūt.
 • Kadastrālās uzmērīšanas laikā fotografē uzmērāmo objektu, lai fiksētu objekta vizuālo izskatu apsekošanas laikā. Uzmērot dzīvokli fotografē visu ēku. Uzmērāmo objekta fotoattēlus ievieto kadastrālās uzmērīšanas lietā.
 • Kadastrālā uzmērīšanas laikā , BKU speciālist iegūst datus par visu ēku savstarpējo izvietojumu, kas atrodas vienas zemes vienības robežās, kā arī par zemi zem ēkām un pagalmiem. Atbilstoši  iegūtajiem datiem  sagatavo apbūves plānu.

  Ja apvidū konstatē ēku, kura nav reģistrēta Kadastrā, to  pirmsreģistrē Kadastrā – piešķir kadastra apzīmējumu, attēlo kadastra kartē atrašanās vietu zemes vienībā, ieraksta apbūves laukumu un virszemes stāvu skaitu, neatkarīgi no tā ir vai nav ierosināta šīs ēkas kadastrālā uzmērīšana. Savukārt, ja kadastrālajā uzmērīšanas laikā  konstatē, ka Kadastrā reģistrētā ēka apvidū neeksistē, tad BKU speciālists sagatavos informāciju par ēkas neesību.

  Konstatējot izmaiņas zemes lietošanas veidā „zeme zem ēkām un pagalmiem”, aktualizē kadastra datus par zemes vienību.
 • Ēkas kadastrālās uzmērīšanas laikā BKU speciālists sagatavo aktu par ēkas konstruktīvo elementu nolietojumu  par datiem, kas tieši ietekmē ēkas nolietojumu. Šī akta vienu eksemplāru nodod saskaņošanai kadastrālā uzmērīšanas ierosinātājām. Ja  ierosinātājs nepiekrīt aktā norādītajiem datiem, viņam ir tiesības apturēt pasūtījuma izpildi uz vienu mēnesi un tā laikā iesniegt būvniecības jomā sertificēta speciālista sagatavotu aktu ar datiem, kas ietekmē ēkas nolietojumu. 
 • Sagatavotās kadastrālās uzmērīšana  lietas eksemplārs elektroniskā formā (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) tiks novietots Jūsu kontā -  portāla Kadastrs.lv  sadaļā “Mans konts” pie attiecīgā  pasūtījuma.  Ja vēlaties saņemt vienu papildus eksemplāru papīra formā, tad šis fakts jānorāda veicot pasūtījumu. Samaksa par vienu papildus kadastrālās uzmērīšanas lietas eksemplāru papīra formā netiek piemērota.
 • Precizēt informāciju par Jūsu pasūtījuma izpildi un pasūtījuma izpildes laiku Jūs varat ar elektroniskā pasta starpniecību, nosūtot informācijas pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi info@vzd.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67038800.

Pēc būves kadastrālas uzmērīšanas un datu reģistrācija/aktualizācija Kadastrā, BKU speciālists sagatavo gala tāmi, ņemot vērā veiktā darba apjomu.

Kadastrālās uzmērīšanas rezultāts ir būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, kurā vienkopus norāda  šādus informācijas blokus:

 • būves pamatdati;
 • būves tips;
 • būves konstruktīvie elementi;
 • būves apjoma rādītāji;
 • būves kopējās platības sadalījums pa platību veidiem;
 • reģistrētie būves labiekārtojumi;
 • apbūves plāns;
 • ēkas stāva plāns;
 • būves attēls;
 • telpu grupas pamatdati;
 • telpas pamatdati;
 • telpu grupas kopējās platības sadalījums pa platību veidiem;
 • reģistrētie telpu grupas labiekārtojumi.

Aicinām iepazīties ar informācijas blokos apkopoto Kadastra datu sastāvu.

Informāciju par pasūtījuma izpildi un gala rēķinu Jums nosūta uz Jūsu iesniegumā norādīto elektronisko pasta adresi. Ja elektroniskā pasta adrese nav norādīta, tad informāciju par pasūtījuma izpildi un gala rēķina apmaksas summu nosūta uz norādīto tālruņa numuru. 

Pēc gala rēķina apmaksas, sagatavotās kadastrālās uzmērīšanas  lietas eksemplāru elektroniskā formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) varēsiet lejupielādēt  portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" pie attiecīgā pasūtījuma.

Ja vēlaties saņemt vienu papildus eksemplāru papīra formā, tad tas jānorāda veicot pasūtījumu. Samaksa par vienu papildus kadastrālās uzmērīšanas lietas eksemplāru papīra formā netiek piemērota.

Precizēt informāciju par Jūsu pasūtījuma izpildi un pasūtījuma izpildes laiku Jūs varat zvanot uz informatīvo tālruii 67038800.

 • Sagatavošanās darbi
 • Apsekošanas laiks un datums
 • Ierašanās objektā
 • Objekta apsekošana un kadastrālā uzmērīšana
 • Kadastrālās uzmērīšanas lietas un gala tāmes sagatavošana
 • Gala rēķina un kadastrālās uzmērīšanas lietas izsniegšana

Šajā sadaļā Jūs varat ērti noskaidrot aptuveno samaksu par pasūtījumu, ievadot kalkulatorā pieprasīto informāciju par uzmērāmo objektu. Jo precīzāku informāciju ievadīsiet, jo precīzāka tiks aprēķinātā maksa par Jūsu pasūtījumu.

Ar kalkulatoru aprēķinātajai aptuvenajai samaksai par pasūtījumu izpildi ir tikai informatīva nozīme un tā var atšķirties no gala atlīdzības.

Precīzu samaksu par pakalpojumu aprēķina atbilstoši  faktiski paveiktā darba apjomam pēc tam, kad ir pabeigti būves kadastrālas uzmērīšanas darbi apvidū un veikta datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā.

Neskaidrību  gadījumā, lūdzam sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem.

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas kalkulators (93 KB, XLSX).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana 42.00 EUR viens īpašums 1.1.
Ēkas kadastrālā uzmērīšana + 0.17 EUR viens apbūves laukuma kvadrātmetrs 1.2.

ne mazāk kā 25.90 EUR par ēku

Telpas kadastrālā uzmērīšana + 1.09 EUR viens kopējās platības kvadrātmetrs 1.3.

ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu

Ēkas attēlošana apbūves plānā, ja pasūtījuma izpildes laikā konstatē ēku, kas nav reģistrēta Kadastrā 7.85 EUR viena ēka 1.4.
Zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana un norādīšana apbūves plānā 15.15 EUR viena zemes vienība 1.5
Informācijas attēlošana apbūves plānā, ja pasūtījuma laikā konstatē, ka Kadastrā reģistrēta ēka dabā neeksistē 7.95 EUR viena būve 5.
Ēkas, telpu grupas reģistrācija Kadastrā + 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Par 21. un katras nākamās telpas vienā telpu grupā reģistrāciju Kadastrā + 0.52 EUR viena telpa 6.2.
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana + 15.00 EUR vienas būves vai telpu grupas lieta 42.
Kadastra datu aktualizācija, aktualizācijas atteikums. Būves dzēšana. 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.
Būves vai telpu grupas telpisko datu apstrāde un sagatavošana digitālā formā 19.70 EUR viena stunda 47.
Speciālista izbraukums, ja objekts atrodas tālāk par 45 km no VZD biroja 11.70 EUR viens izbraukums 51.
VZD transporta izmantošana 0.47 EUR viens kilometrs 52.
Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izsniegšana elektroniskā formātā (ierakstišana VZD datu nesējā) 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi