Inženierbūves datu reģistrācija uz deklarācijas pamata

Inženierbūves datu deklarāciju iesniedz, lai, nepasūtot būves kadastrālo uzmērīšanu, Kadastrā reģistrētu datus par dabā esošo, taču līdz šim Kadastrā nereģistrētu inženierbūvi. Reģistrētos datus izmanto inženierbūves kadastrālās vērtības noteikšanai, kuru pašvaldība izmanto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā.

Pamatojoties uz aizpildīto inženierbūves datu deklarāciju, Kadastrā reģistrē datus par būves tiesisko valdītāju vai lietotāju, būves raksturojošos datus, izvietojumu zemes vienībā. Šādi reģistrētus datus izmanto tikai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aprēķinā, un tos nevar izmantot īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 30.00 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā, pamatojoties uz inženierbūves datu deklarācijā norādītajām ziņām, Kadastrā reģistrē inženierbūvi un aprēķina inženierbūves kadastrālo vērtību.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par inženierbūves reģistrāciju Kadastrā.

Pakalpojumu var saņemt: 
 1. būves īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 2. kopīpašuma gadījumā - jebkurš no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 3. zemes īpašnieks — par būvēm ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz viņa zemes;
 4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
 5. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
 6. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtotot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Lai varētu veikt inženierbūves datu reģistrāciju, ir jāizpildās šādam nosacījumam: 
 • inženierbūves datu deklarāciju iesniedz par dabā esošo būvi, ja tā nav reģistrēta Kadastrā.
 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Nosacījumi
 Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. iesniegums; 
 2. inženierbūves datu deklarācija un tās grafiskais pielikums ( informācija par inženierbūves datu deklarācijas aizpildīšanu - 210 KB, PDF);
 3. papildus iesniedz kādu no šādiem dokumentiem, ja tāds ir ierosinātāja rīcībā: 
  • dokumentu, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu;
  • pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (piemēram, izziņu, būvatļauju) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
  • pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, akceptētu būvniecības dokumentāciju, saskaņā ar kuru inženierbūve ir identificējama kā būve, vai, ja tāda nav, inženierbūves pasi un reģistrācijas apliecību (ja to paredz normatīvie akti);
  • dokumentu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā kopā ar ekspluatācijā pieņemtās ēkas projekta dokumentāciju, kurā norādītā vai attēlotā inženierbūve ir identificējama ar būvi, par kuru sastādīts akts par pieņemšanu ekspluatācijā;

icon_3.png Gadījumā, ja inženierbūves datu deklarācijai netiek pievienoti iepriekš minētie  dokumenti, vai deklarācijā norādītā informācija ir savstarpēji pretrunīga, VZD deklarācijā norādītos datus pārbauda, veicot inženierbūves apsekošanu apvidū.

4.  Pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma  VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts.

icon_3.pngPakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:
epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.
sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.
sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Inženierbūves datu reģistrācija Kadastrā uz deklarācijas pamata 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Reģistrācijai iesniegto ziņu pārbaude apvidū 60.00 EUR viens pieprasījums 39.
Speciālista izbraukums, ja objekts atrodas tālāk par 45 km no VZD biroja 11.70 EUR viens izbraukums 51.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami arī šādi pakalpojumi:  

Saistītie resursi