Telpu grupas (dzīvokļa) kadastrālā uzmērīšana

Telpu grupas (dzīvokļa) kadastrālās uzmērīšanas mērķis ir iegūt aktuālus datus par Telpu grupu (dzīvokli) kadastrālās uzmērīšanas dienā un izgatavotu telpu grupas (dzīvokļa) kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Telpu grupas (dzīvokļa)  kadastrālo uzmērīšanu jāveic gadījumos, kad īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vēlas:

 • nodot ekspluatācijā uzbūvētu, rekonstruētu vai renovētu telpu grupu (dzīvokli); 
 • veikt darījumus ar  telpu grupu (dzīvokli);
 • īpašuma tiesības nostiprināt zemesgrāmatā.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
25 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Atkarībā no objekta lieluma

Pakalpojuma izpildes rezultātā telpu grupai (tajā skaitā,  dzīvoklim) tiks veikta kadastrālā uzmērīšana, un  kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati tiks reģistrēti/aktualizēti Kadastrā.  Pakalpojuma izpildes rezultātā tiks izsniegts dokuments „Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta” un pēc klienta pieprasījuma arī apliecinājums par kadastra objekta datu reģistrāciju Kadastrā.

Pakalpojumu var saņemt:
 • telpu grupas (dzīvokļa) īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
  • kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata.,
 • persona, kurai tiesības vai pienākumu ir noteikusi tiesa;
 • persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 • persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
 • cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 • iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

Telpu grupas pirmreizējo reģistrāciju Kadastrā bez tiesībām ierosināt telpu grupas sadalīšanu vai apvienošanu var ierosināt jebkurš no kopīpašniekiem.

Telpu grupas (dzīvokļa) kadastrālo uzmērīšanu, apsekojot telpu grupu apvidū, veic šādos gadījumos:     

 • Būves kadastrālo uzmērīšanu, apsekojot būvi vai telpu grupu apvidū, veic, ja rekonstrukcijas, renovācijas, vienkāršotās renovācijas vai citu būvdarbu rezultātā mainījies vismaz viens no šādiem būves vai telpu grupas raksturojošajiem rādītājiem: telpu logu vai durvju aiļu izvietojums;
 • telpu norobežojošo konstrukciju savstarpējais izvietojums;        
 • telpu vai telpu grupu savstarpējais sadalījums vai skaits;        
 • telpu vai telpu grupu platība vai augstums;
 • būves apbūves laukums, kopējā platība vai būvtilpums. 

icon_3.png Iepriekš norādītajos gadījumos būves vai telpu grupas apsekošanu apvidū un uzmērījumus veic tikai tajā būves vai telpu grupas daļā, kurā notikušas faktiskās izmaiņas.

Lai ierosinātu telpu grupas (dzīvokļa) kadastrālo uzmērīšanu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 • ja ēkā pārbūvējot telpu grupu (dzīvokli), mainās ēkas apbūves laukums, būvtilpums utt., vispirms jāierosina visas ēkas kadastrālā uzmērīšana;    
 • ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks ir veicis pārbūvi savā atsevišķā īpašumā, VZD nav jāiesniedz visu pārējo dzīvokļa īpašumu īpašnieku rakstiska piekrišana datu aktualizācijai Kadastrā;
 • ja dzīvokļa pārbūve skar ēkas kopīpašumā esošo daļu, VZD ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu un secīgi kopīpašuma domājamo daļu aktualizāciju var pasūtīt persona, kuras dzīvokli skar attiecīgā pārbūve, ja tiks iesniegts dokuments par visu kopīpašnieku piekrišanu pārbūvei.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt:

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā iesniedzot brīvas formas iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu klātienē, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu nosūtot brīvas formas iesniegumu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt

KadastrsLV.png Sagatavotās kadastrālās uzmērīšanas  lietas eksemplārs elektroniskā formā (parakstīts ar drošu elektronisku parakstu) un pēc klienta pieprasījuma apliecinājums par kadastra objekta datu reģistrāciju Kadastrā tiks novietots Jūsu kontā - portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" pie attiecīgā pasūtījuma.

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
 

Ja vēlaties saņemt vienu papildus eksemplāru papīra formā, tad šis fakts jānorāda veicot pasūtījumu. Samaksa par vienu papildus kadastrālās uzmērīšanas lietas eksemplāru papīra formā netiek piemērota.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Pēc klienta pieprasījuma dokumentus izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāts ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Par pakalpojumu
 • Nosacījumi
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 1. brīvas formas rakstisks iesniegums, |iesniedzot brīvas formas iesniegumu (pasūtot pakalpojumu klātienē, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants);
 2. viens no Telpu grupas (dzīvokļa) tiesiskās iegūšanas dokumentiem;
 3. ja  īpašuma tiesības uz telpu grupu (dzīvokli) iegūtas darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā pēc 1993. gada 4. aprīļa, jāuzrāda dokumentus, kas apliecina, ka pārdevējs vai citi iepriekšējie atsavinātāji ir bijuši telpu grupas (dzīvokļa)  īpašnieki pirms 1993. gada 5. aprīļa; 
 4. ja telpu grupa ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā, jāiesniedz pašvaldības lēmuma par adreses piešķiršanu, anulēšanu vai maiņu oriģināls vai tā atvasinājums (ja tāds ir ierosinātāja rīcībā);
 5. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu; 
 6. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Ja telpu grupa (dzīvoklis)  nav reģistrēta zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad jāpievieno kāds no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas tiesisku iegūšanu:
 • rakstveida darījuma aktu par Telpu grupas (dzīvokļa) iegūšanu (ja darījums ir noslēgts līdz 1993.gada 28.februārim, kā arī citos likumā noteiktajos gadījumos tam jābūt notariāli apliecinātam);
 • apliecību par tiesībām uz mantojumu (līdz 1992.gada 31.decembrim);
 • tiesas spriedumu vai lēmumu;
 • aktu par Telpu grupas (dzīvokļa) iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995.gada 29.martam);
 • līgumu par Telpu grupas (dzīvokļa) iegūšanu valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas rezultātā;
 • administratīvā kārtībā pieņemtu valdības vai pašvaldības aktu par Telpu grupas (dzīvokļa) nodošanu īpašumā citam tiesību subjektam, tai skaitā par to iekļaušanu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatlīdzekļu sastāvā;
 • uzņēmējsabiedrības dibināšanas līgumu, kas apliecina Telpu grupas (dzīvokļa) nodošanu uzņēmējsabiedrības īpašumā;
 • pamatlīdzekļu novērtēšanas aktu, kas apliecina Telpu grupas (dzīvokļa) iekļaušanu uzņēmējsabiedrības pamatlīdzekļu sastāvā, pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu par uzņēmējsabiedrību;
 • valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka Telpu grupas (dzīvokļa) ir valsts vai pašvaldības iestādes bilancē.

Pasūtot  telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu, papildus uzrāda dokumentus, ja tie ir ierosinātāja rīcībā:

 • būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojektu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti utt.) gan jaunbūves, gan esošās būves pārbūves vai atjaunošanas gadījumā;
 • citu valsts vai pašvaldības iestāžu izdotu vai apstiprinātu dokumentu (piemēram, lēmumu, izziņu, būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotu un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, apstiprinātu informāciju), kas satur norādes par būves, telpu grupas vai telpas apjoma rādītājiem, lietošanas veidiem, būvniecības vai ekspluatācijā pieņemšanas gadiem.
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Tiesiskās iegūšanas materiāli
 • Papildus dokumenti

Būvju kadastrālas uzmērīšanas speciālists (turpmāk – BKU speciālists)  savā darbavietā uzsāk sagatavošanās darbus - izskata un izvērtē dokumentus, kas iesniegti kopā ar pasūtījumu kadastrālās uzmērīšanas veikšanai un kuri ir pieejami VZD arhīvā. Saņem no Kadastra reģistrētus datus par uzmērāmo objektu

BKU speciālists sazinās ar Jums, lai vienotos par kadastrāli uzmērāmā objekta apsekošanas datumu un laiku.

Zvanot pa tālruni, BKU speciālists:
 • nosauc savu vārdu, uzvārdu, amatu.
 • informē par sarunas tēmu;
 • vienojās par kadastrāli uzmērāmā objekta apsekošanas datumu un laiku.

Nokļūšanai līdz kadastrāli uzmērāmajam objektam un atpakaļ BKU speciālists izmanto dienesta transportu. Izdevumi par transporta izmantošanu tiek iekļauti pasūtījuma gala tāmē.

Norunātajā laikā BKU speciālists ierodas objektā. Ierodoties objektā, BKU speciālists uzrāda Dienesta darba apliecību un īsi izklāsta par veicamajām  darbībām apsekošanas laikā.

Jaunā parauga darba apliecība

Aplieciba_prieksa_jauna.pngAplieciba_aizmugure.png

Vecā parauga darba apliecība

Aplieciba_veca_prieksa.pngAplieciba_aizmugure.png

BKU speciālists uzsāk objekta uzmērīšanu:
 1.     telpu grupai (dzīvoklim) uzmēra telpas, iekļūstot katrā telpā;
 2.     ēkas kadastrālajā uzmērīšanā uzmēra ne tikai katru telpu no iekšpuses, bet arī ēku no ārpuses;
 3.     inženierbūves apsekošanas laikā iegūst tos apjoma rādītājus, kurus fiziski var iegūt.
 • Kadastrālās uzmērīšanas laikā tiek veikta uzmērāmā objekta fotografēšana, lai fiksētu objekta vizuālo izskatu apsekošanas laikā. Dzīvokļa uzmērīšanas gadījumā fotografē visu ēku. Uzmērāmo objekta fotoattēlus ievieto kadastrālās uzmērīšanas lietā.
 • Ēkas kadastrālās uzmērīšanas procesā BKU speciālists sagatavo aktu par datiem, kas tieši ietekmē ēkas nolietojumu. Šī akta vienu eksemplāru pret parakstu nodod Jums. Ja Jūs nepiekrītiet aktā norādītajiem datiem, Jums ir tiesības apturēt pasūtījuma izpildi uz vienu mēnesi un tā laikā iesniegt būvniecības jomā sertificēta speciālista sagatavotu aktu ar datiem, kas ietekmē ēkas nolietojumu.
 • Sagatavotās kadastrālās uzmērīšana  lietas eksemplārs elektroniskā formā (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) tiks novietots Jūsu kontā -  portāla kadastrs.lv  sadaļā “Mans konts” pie attiecīgā  pasūtījuma.  Ja vēlaties saņemt vienu papildus eksemplāru papīra formā, tad šis fakts jānorāda veicot pasūtījumu. Samaksa par vienu papildus kadastrālās uzmērīšanas lietas eksemplāru papīra formā netiek piemērota.
 • Precizēt informāciju par Jūsu pasūtījuma izpildi un pasūtījuma izpildes laiku Jūs varat zvanot uz informatīvo tālruni 67038800. Informācija par pasūtījuma izpildes nosacījumiem.

Pēc tam, kad ir pabeigti būves kadastrālas uzmērīšanas darbi apvidū un veikta datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā, BKU speciālists sagatavo gala tāmi pēc faktiski veiktā darba apjoma.

Kadastrālās uzmērīšanas rezultāts ir būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, kuru var saņemt elektroniskā formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) un papildus eksemplāru papīra formā, ja veicot pasūtījumu, to būsiet norādījis.

Informāciju par pasūtījuma izpildi un gala rēķinu Jums nosūta uz Jūsu iesniegumā norādīto elektronisko pasta adresi. Ja elektroniskā pasta adrese nav norādīta, tad informāciju par pasūtījuma izpildi un gala rēķina apmaksas summu nosūta uz norādīto tālruņa numuru. 

Sagatavotos dokumentus, pēc gala rēķina apmaksas, Jūs saņemsiet portāla www.kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" vai VZD Klientu apkalpošanas centrā.

Precizēt informāciju par Jūsu pasūtījuma izpildi un pasūtījuma izpildes laiku Jūs varat zvanot uz informatīvo tālruņi 67038800. Informācija par pasūtījuma izpildes nosacījumiem ir pieejama šeit.

 • Sagatavošanās darbi
 • Apsekošanas laiks un datums
 • Ierašanās objektā
 • Objekta apsekošana un kadastrālā uzmērīšana
 • Kadastrālās uzmērīšanas lietas un gala tāmes sagatavošana
 • Gala rēķina un kadastrālās uzmēīšanas lietas izsniegšana

Šajā sadaļā Jūs varat ērti noskaidrot aptuveno samaksu par pasūtījumu, ievadot kalkulatorā pieprasīto informāciju par uzmērāmo objektu. Jo precīzāku informāciju ievadīsiet, jo precīzāka tiks aprēķinātā maksa par Jūsu pasūtījumu.

Ar kalkulatoru aprēķinātajai aptuvenajai samaksai par pasūtījumu izpildi ir tikai informatīva nozīme un tā var atšķirties no gala atlīdzības.

Precīzu samaksu par pakalpojumu aprēķina atbilstoši  faktiski paveiktā darba apjomam pēc tam, kad ir pabeigti būves kadastrālas uzmērīšanas darbi apvidū un veikta datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā.

Neskaidrību  gadījumā, lūdzam sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem.

Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas kalkulators (79 KB, XLSX).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana 42.00 EUR viens īpašums 1.1.
Telpas kadastrālā uzmērīšana + 1.09 EUR viens kopējās platības kvadrātmetrs 1.3.

ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu

Telpu grupas reģistrācija Kadastrā + 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
par 21. un katras nākamās telpas vienā telpu grupā reģistrāciju Kadastrā 0.52 EUR viena telpa 6.2.
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana + 15.00 EUR vienas būves vai telpu grupas lieta 42.
Būves vai telpu grupas telpisko datu apstrāde un sagatavošana digitālā formā 19.70 EUR viena stunda 47.
Speciālista izbraukums, ja objekts atrodas tālāk par 45 km no VZD biroja 11.70 EUR viens izbraukums 51.
VZD transporta izmantošana 0.47 EUR viens kilometrs 52.
Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas izsniegšana elektroniskā formātā (ierakstišana VZD datu nesējā) 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi