Iespējamās kadastrālās vērtības noteikšana

Iespējamo kadastrālo vērtību var noteikt nekustamajam īpašumam, zemes vienībai, zemes vienības daļai, ēkai, inženierbūvei, telpu grupai, lai plānotu dažādas veicamās darbības ar nekustamo īpašumu. Piemērām, lai noskaidrotu, kāda būtu kadastrālā vērtība, ja pašvaldība zemei mainītu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vai tiktu reģistrēts apgrūtinājums, kā arī, kāda būtu projektējamās ēkas vai būves kadastrālā vērtība, ja ēkai vai telpu grupai mainītos raksturojošie rādītāji.

Objekta iespējamo kadastrālo vērtību nosaka balstoties:

  • uz iesniegumā norādītajiem datiem, ka arī uz Kadastrā reģistrētajiem datiem, ja tie nav pretrunā pieprasījumā norādītajiem;  
  • uz spēkā esošo vai no nākamā gada 1. janvāra piemērojamo kadastrālo vērtību bāzi (prognozētās bāzes vērtības).
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
33.35 EUR

Izpildot pakalpojumu VZD sagatavo dokumentu „Informācija par objekta iespējamo kadastrālo vērtību”.

Aprēķinātajai iespējamai kadastrālajai vērtībai ir tikai informatīvs raksturs, un tā nav izmantojama tiesisko attiecību kārtošanai, piemēram, valsts nodevas noteikšanai, privatizācijai, nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšanai utt.

 Pakalpojumu var saņemt: 

- jebkura persona (piemērām, kadastra objekta īpašnieks, potenciālais nekustamā īpašuma pircējs utt.).

Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

143773138581077-bt-3.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"  (datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla  Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

sanemsana pasts.jpg pa pastu

  • Par pakalpojumu
  • Pakalpojuma pasūtīšana
  • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
  • brīvas formas rakstisks iesniegums, kurā norāda kadastra objekta – zemes vienības, zemes vienības daļas, ēkas, telpu grupas, atrašanās vietu (kadastra apzīmējumu vai adresi) un tos objekta datus, ar kādiem jāaprēķina iespējamā kadastrālā vērtība, ja tie atšķiras no Kadastrā reģistrētajiem;
  • neuzbūvētai ēkai jānorāda tās zemes vienības adrese vai kadastra apzīmējums, uz kuras varētu atrasties neuzbūvētā ēka, kā arī jānorāda apjoma rādītāji -  iekštelpu, ārtelpu un pagrabstāvu platība, un būves tips (lietošanas veids).
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumenta sagatavošana 33.35 EUR viena vērtība 36.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi