Prognozētās kadastrālās vērtības noteikšana

Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas prognozēto kadastrālo vērtību var izmantot, lai plānotu ar nekustamo īpašumu nākamajā gadā veicamās darbības, noskaidrotu iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa apmēru no nākamā gada 1. janvāra, kā arī iespējamo valsts nodevas apmēra lielumu, ja plānots iegādāties nekustamo īpašumu.

Kadastra objekta prognozētās kadastrālās vērtības noteikšanā izmanto nākamajam gadam apstiprinātos kadastrālo vērtību bāzes rādītājus (bāzes vērtību, standartplatību, standartapjomu un korekcijas koeficientu) un kalendārā gada 1. jūnijā Kadastrā reģistrētos kadastra objektu raksturojošos datus (platību, būvniecības periodu (sākot ar 2022. gadu), būves nolietojumu, labiekārtojumus, zemes kvalitāti un citus objekta fiziskos rādītājus, lietošanas mērķi un zemes lietošanas veidu, apgrūtinājumus, vērtību zonējumus).

VZD nosaka prognozēto kadastrālo vērtību visiem Kadastrā reģistrētajiem kadastra objektiem uz noteiktu datumu (pēc kadastrālo vērtību bāzes rādītāju apstiprināšanas Ministru kabinetā). Aprēķinātajām prognozētajām kadastrālajām vērtībām ir informatīvs raksturs.

VZD portālā Kadastrs.lv līdz katra gada 31. decembrim jebkurš portāla lietotājs (bez autentifikācijas vai autorizācijas) prognozētās kadastrālās vērtības nākamajam gadam var pārlūkot tiešsaistē bezmaksas portāla Kadastrs.lv sadaļā “Kadastra informācijas sistēma”, meklējot sev interesējošo īpašumu, zemes vienību, būvi vai telpu grupu pēc kadastra numura / apzīmējuma vai ievadot īpašuma adresi / nosaukumu. Sameklējot attiecīgo kadastra objektu prognozētā kadastrālā vērtība būs redzama, uzklikšķinot uz kadastra numura / apzīmējuma.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
līdz 5 darba dienām
Pakalpojuma maksa
33.35 EUR

Jebkura persona, iesniedzot rakstisku brīvas formas iesniegumu, kurā norādīts kadastra objekta (nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas)  kadastra numurs / apzīmējums un informācijas saņemšanas veids, var pieprasīt:

  • pārrēķināt portālā Kadastrs.lv publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, ja pēc kalendārā gada 1. jūnija Kadastrā ir aktualizēti kadastra objekta raksturojošie un kadastrālo vērtību ietekmējošie dati (platība, būvniecības periods, būves nolietojums, labiekārtojums, zemes kvalitāte un citi objekta fiziskie rādītāji, lietošanas mērķis un veids, apgrūtinājumi, vērtību zonējums). Pakalpojuma izpildes rezultātā VZD pārrēķina portālā Kadastrs.lv publicēto prognozēto kadastrālo vērtību  un sagatavo dokumentu „Informācija par kadastra objekta prognozēto kadastrālo vērtību”, kam ir informatīvs raksturs;
  • rakstisku apliecinājumu dokumenta veidā par portālā Kadastrs.lv publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam. Pakalpojuma izpildes rezultātā VZD sagatavo dokumentu par portālā Kadastrs.lv publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, kam ir informatīvs raksturs;
  • aprēķināt kadastra objekta prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, ja pēc kalendārā gada 1. jūnija portālā Kadastrs.lv ir reģistrēts jauns kadastra objekts.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klintu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei". Pieprasījumu var neparakstīt ar drošu elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija..

sanemsana pasts.jpg pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klintu apkalpošanas centra pasta adresi..

Pirms pakalpojuma saņemšanas persona to apmaksā:

  • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
  • kredītiestādē, pastā  vai ar internetbankas starpniecību.
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju iespējams saņemt:

143773138581077-bt-3.png portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" elektroniskā formā.

       icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu VZD juridiskās personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

epasts-final1.jpg  uz e-adresi vai e-pastu

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

sanemsana pasts.jpg pa pastu.

  • Par pakalpojum
  • Pakalpojuma pasūtīšana
  • Pakalpojuma saņemšana

Lai aprēķinātu vai pārrēķinātu prognozēto kadastrālo vērtību kadastra objekts (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, buve, telpu grupa), kam nepieciešams noteikt prognozēto kadastrālo vērtību, ir reģistrēts Kadastrā.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumenta sagatavošana 33.35 EUR viena vērtība 36.
Informācija par viena pieprasījuma objekta prognozēto kadastrālo vērtību no informācijas sistēmas 13.45 EUR viens dokuments/datne 43.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
* Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

* Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi