Topogrāfiskās informācijas M 1:500 datu pārlūkošanas abonēšana

Regulārai augstas detalizācijas topogrāfisko datu pārlūkošanai piespējams noslēgt portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgumu.

Pakalpojums portālā Kadastrs.lv pieejams tikai identificētiem lietotājiem. Augstas detalizācijas topogrāfisko datu (virszemes un pazemes komunikācijām, kā piemēram, elektrolīnijām, gāzesvadiem, ūdensvadiem u.tml., kā arī dažādiem citiem dabā esošajiem situācijas elementiem, kas kartē attēloti ar topogrāfiskajiem apzīmējumiem) pārlūkošana pieejama par papildus mēneša abonēšanas maksu, kā papildus karšu slānis portālā abonēšanas ietvaros pieejamiem datiem un iespējām. Izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs.

Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaitē
Pakalpojuma maksa
No 73.80 EUR

Noslēdzot ar VZD portāla abonēšanas līgumu, portāla lietotājam papildus publiskajā apjomā  pieejamiem ģeotelpiskajiem datiem (Adrešu telpiskie dati, Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu karte) ir iespēja karšu pārlūkā:

1. pārlūkot Kadastra telpiskos datus pilnā apjomā;

2. pārlūkot VZD veidotās tematiskās kartes:

 • Būves pēc nolietojuma;
 • Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums;
 • Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte.

3. izmantot kadastra datu atlases rīku kadastra objektu datu atlasei pēc šādiem parametriem:

 • zemes vienības – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, valdošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma ballēs, lietošanas mērķa, zemes vienība ir / nav apbūvēta;
 • zemes vienības daļas – pēc kadastra apzīmējuma; 
 • būves – pēc kadastra apzīmējuma, platības, galvenā lietošanas veida, būves tipa, ekspluatācijas uzsākšanas gada, virszemes stāvu skaita, pazemes stāvu skaitu, būves fiziskā stāvokļa, telpu grupu skaita būvē; 
 • telpu grupas – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, zemākā piesaistes stāva, telpu skaita telpu grupā.

Karšu pārlūkā var pievienot arī dažādus fona kartes slāņus:

 • ortofoto karti (fotogrāfiju no gaisa).
 • topogrāfisko karti mērogā 1:2000 (atsevišķās pilsētās);
 • topogrāfisko karti mērogā 1:10000 (lauku apvidū);
 • topogrāfisko karti mērogā 1:50000;
 • vietvārdu informāciju.

Portāla abonēšanas līguma ietvaros portāla lietotājam papildus ir iespēja pēc izvēles pieprasīt un:

1. Pārlūkot Augstas detalizācijas topogrāfiskos datus (virszemes un pazemes komunikācijām, kā piemēra, elektrolīnijām, gāzesvadiem, ūdensvadiem u.tml., kā arī dažādiem citiem dabā esošajiem situācijas elementiem, kas kartē attēloti ar topogrāfiskajiem apzīmējumiem. Pārlūkošana pieejama par papildus mēneša abonēšanas maksu, kā papildus karšu slānis.

2. Pārlūkot Kadastra detalizetos teksta datus par jebkuru nekustamo īpašumu vai kadastra objektu Latvijā, kā arī meklēt īpašumus pēc īpašnieka datiem - cik un kādi īpašumi pieder konkrētajai personai. Īpašumu meklēšana pēc juridiskas personas nosaukuma un reģistrācijas numura ir pieejama ikvienam, savukārt, – pēc fiziskas personas vārda un uzvārda – vienīgi ar Fizisko personu datu apstrādes likumam atbilstošu pamatojumu.

Kadastra detalizēto teksta datu pārlūkošana pieejama par papildus mēneša abonēšanas maksu vai par mēnesī pārlūkotajām vienībām.

3. Izmantot šādus maksas e-pakalpojumus:

Par izmantotajiem e-pakalpojumiem portāla lietotājs maksa vienu reizi mēnesī.

3. Izmantot bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati kadastrā.

4. Izmantot portāla sadaļuMans konts”.

 • Iespējas
 • Papildus iespējas
 Pieejamais datu apjoms  Bez līguma Ar līgumu
Bezmaksas dati Maksas teksta dati* Maksas kartes*
 Kadastra nnumurs / apzīmējums

 √

 Nosaukums / adrese

 Vai īpašums reģistrēts zemesgrāmatā

 

 Vērtību zonējumi

 

     
 Bāzes vērtības

Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves telpu grupas raksturojošo datu - platības, lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, labiekārtojumu, prognozētās kadastrālās vērtības utml. pārlūkošana  

 

 Kadastra kartes - zemes vienību, robežu būves kontūru, apgrūtinājumu - pārlūkošana    

 Kadastra kartes - zemes vienību robežu, būves kontūru, apgrūtinājumu lejupielāde      

 Īpašnieka meklēšana pēc īpašnieka datiem      

 Augstas detalizācijas topogrāfiskie dati M1:500      

 Fona materiāli

**

 

 * Fiziskas personas vārds un uzvārds tiek publicēts tikai tajos gadījumos, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un šāda informācija ir publiski pieejama zemesgramata.lv. Citi dati par fizisku personu publicēti netiek.
** bez maksas iespējams aplūkot zemes vienības vai būves aptuveno atrašanos vietu kartē.
*** dati, kas sagatavoti ADTI specifikācijai, var attēloties melnā krāsā

 

Pakalpojumu var saņemt ikviens interesents, noslēdzot portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgumu. Minimālais abonēšanas termiņš - 3 mēneši.

Sadarbības līguma noslēgšana:  
Lai noslēgtu līgumu par portāla Kadastrs.lv abonēšanu, ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jānosūta tā uz e-pastu: klienti@vzd.gov.lv.

VZD sagatavo un paraksta līgumu 7 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Jūs saņemsiet līgumu, atbilstoši pieteikumā norādītajam līguma saņemšanas veidam. Līgums stājas spēkā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts VZD īgumu reģistrā, par ko VZD Jūs nekavējoties elektroniski informēs. Ja abus VZD parakstītos līguma eksemplārus Jums nosūta pa pastu, pēc līguma abu eksemplāru parakstīšanas, VZD eksemplāru nosūtiet Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļai – Puškina ielā 14, Rīgā, LV – 1050.

Pēc līguma stāšanas spēkā VZD nodrošinās Jums piekļuvi portālā un informēs Jūs par to, nosūtot informāciju uz līgumā norādīto elektronisko pasta adresi. Portāla lietotāji varēs reģistrēties portālā, izmantojot latvija.lv autentifikācijas līdzekļus.

 • Līguma noslēgšana
 • Reģistrācija portālā
Datu publicēšanas portālā pieejamie dati tiek aktualizēti:
 • Kadastra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Adrešu reģistra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Vērtību zonējumi –  reizi četros gados;
 • Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons VZD telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Satelītkarte M1:50000) – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Abonēšanas maksa pirmajam lietotājam 55.30 EUR viens mēnesis 33.1.
Abonēšanas maksa kartram nākamajam lietotājam 9.25 EUR viens mēnesis 33.2.
Augstas detalizācijas topogrāfisko datu M1:500 pārlūkošana 18.50 EUR viens datu slānis mēnesī 33.4.
Kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu 1.00 EUR viena vienība 33.3.
162.50 EUR viens mēnesis 33.3

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi