Topogrāfiskās informācijas M 1:500 vienreizēja datu saņemšana

Ja nepieciešami augstas detalizācijas topogrāfiskie dati vektrodatu formātā, tos iespējams saņemt no VZD uzturētās centrālās datu bāzes par jebkuru vietu Lavijā, kur ir veikta augstas detalizācijas topogrāfiskā uzmērīšana.

Augstas detalizācijas topogrāfiskie dati satur detalizētu informāciju par konkrētajā teritorijā esošajiem objektiem – kā virszemes, tā arī pazemes. Šajās kartēs tiek attēlotas virszemes un pazemes komunikācijas (ūdensvadi, gāzesvadi, elektrolīnijas, sakaru kabeļi u.tml.), reljefs, ģeodēziskie punkti, apbūve, kā arī dažādi situācijas elementi (ūdenstilpnes, ceļi, veģitācija u.tml.).

Šos datus VZD sagatavo un izsniedz digitālā veidā pa veselām karšu lapām jeb planšetēm mērogā 1:1000, kas atbilst 500x500 metriem dabā. Karšu lapas tiek dalītas pa administratīvajām teritorijām, tādēļ, gadījumos, kad karšu lapa atrodas pie administratīvās teritorijas robežas, tā var būt mazāka par 500x500 metriem.

Izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Līdz 15 dienām
Pakalpojuma maksa
no 6.80 EUR

Datus var pieprasīt vēršoties jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā vai iesniedzot rakstisku pieprasījumu. 

  Pieprasījumā jānorāda:

 • interesējošā teritorija (zemes vienība vai apgabals);
 • uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numuru vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods;
 • adrese;
 • bankas rekvizītus (bankas nosaukums, kods, konta numurs);
 • kontaktinformāciju (tālrunis, elektroniskais pasts);
 • kādā veidā vēlas saņemt rēķinu (personiski – klātienē VZD, pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi).

Pēc pieteikuma saņemšanas, VZD sagatavos un nodods jums priekšapmaksas rēķinu. Pēc rēķina apmaksas, piecu līdz desmit darba dienu laikā VZD sagatavos pieprasītos datus un ierakstīs tos CD. Tiklīdz dati būs sagatavoti, VZD jūs informēs par to saņemšanas iespējām.

Lai saņemtu CD ar datiem, jāuzrāda:

 • fiziskām personām – pase vai  personas apliecība (ID);
 • juridiskām personām: 
  • pase vai personas apliecība (ID) komersanta statūtos noteiktām personām vai
  • pase vai personas apliecība (ID) un pilnvaroto pārstāvju paraksttiesību apliecinošs dokuments (piemēram, pilnvara).

icon_3.png Informācijas pieprasītājs iesniegumā norāda personu, kuru pilnvaro saņemt CD ar datiem, vai arī elektroniskā pasta adresi, uz kuru dati nosūtāmi.

Datu kopas identifikators – LVA.VZD.ADTI

Informācijas sistēma –
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datubāze

Koordinātu sistēma – LKS-92 TM

Pirmpublicējuma gads –
2011-2018

Pārklājums – 2% Latvijas teritorijas (tikai atsevišķos apgabalos, kur veikta augstas detalizācijas topogrāfiskā uzmērīšana).

Datnes formāts: MicroStation Design V8 (*.DGN) vai AutoCAD Drawing Database File (*.DWG). Datņu tehnisko specifikāciju skatīt šeit

Atkarībā no tā, kādam mērķim vēlaties datus saņemt, VZD piemēro atbilstošus izmantošanas noteikumus.
 
Izmantošanas noteikumi:
 1. gala lietotājam - noteikumi atļauj izmantot datus tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām tos izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot izmantošanai trešajai personai;
 2. pakalpojumu sniedzējam - noteikumi atļauj datus izmantot savām vajadzībām un iekļaut tos sniegtajos pakalpojumos, bet bez tiesībām datu kopu nodot izmantošanai trešajai personai.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas vienreizēja izsniegšana gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 6.80 EUR viena planšete 28.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi