Topogrāfiskās informācijas M 1:500 regulāra datu saņemšana

Šis pakalpojums piemērots, ja aktuāli augstas detalizācijas topogrāfiskie dati par konkrēto teritoriju ir nepieciešami regulāri.

Augstas detalizācijas topogrāfiskos datus VZD sagatavo un izsniedz digitālā veidā pa veselām karšu lapām jeb planšetēm mērogā 1:1000, kas atbilst 500x500 metriem dabā. Karšu lapas tiek dalītas pa administratīvajām teritorijām, tādēļ gadījumos, kad karšu lapa atrodas pie administratīvās teritorijas robežas, tā var būt mazāka par 500x500 metriem.

Regulāri datus var saņemt ikviens, kurš ar VZD ir noslēdzis šo datu abonēšanas līgumu. Līguma minimālais darbības termiņš ir viens gads. Līguma darbības laikā klients saņems aktuālus datus par izvēlēto teritoriju. Izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Līdz 15 dienām
Pakalpojuma maksa
No 6.15 EUR

Pēc līguma noslēgšanas, VZD sagatavos un izsniegs klientam FTP servera rekvizītus un ar līgumā noteikto regularitāti novietos aktuālos augstas detalizācijas topogrāfiskos datus par līgumā noteikto teritoriju.

Sadarbības līguma noslēgšana:

Augstas detalizācijas topogrāfisko datu abonēšanai ikviens interesents var pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to uz VZD e-pastu klienti@vzd.gov.lv .

Abonēšanas līgums tiek slēgts ne mazāk kā uz 1 (vienu) gadu.

Pēc pieteikuma saņemšanas VZD divu nedēļu laikā sagatavo līgumprojektu, kuru nosūta parakstīšanai vai informē klientu par tā saņemšanas iespējām klātienē.

Datu kopas identifikators - LVA.VZD.ADTI

Informācijas sistēma -
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datubāze

Koordinātu sistēma - LKS-92 TM

Pirmpublicējuma gads -
2011-2014

Pārklājums - 2% Latvijas teritorijas (tikai atsevišķos apgabalos, kur veikta augstas detalizācijas topogrāfiskā uzmērīšana)

Datnes formāts: MicroStation Design V8 (*.DGN) un AutoCAD Drawing Database File (*.DWG), tehnisko specifikāciju skatīt šeit

Atkarībā no tā, kādam mērķim vēlaties datus saņemt, VZD piemēro atbilstošus izmantošanas noteikumus.
 
Izmantošanas noteikumi:
  1. gala lietotājam - noteikumi atļauj izmantot datus tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām tos izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot izmantošanai trešajai personai;
  2. pakalpojumu sniedzējam - noteikumi atļauj datus izmantot savām vajadzībām un iekļaut tos sniegtajos pakalpojumos, bet bez tiesībām datu kopu nodot izmantošanai trešajai personai.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Maksa par vienu planšeti gadā, ja planšetu skaits gadā nav mazāks kā 50 un nemainās 6.15 EUR viena planšete 29.1.

Ja gada abonēšanas periods jāpagarina par laiku no viena līdz 11 mēnešiem, maksu aprēķina proporcionāli to mēnešu skaitam, par cik tiek pagarināts abonēšanas periods.

Maksa par visu Latvijas teritoriju gadā 75 000.00 EUR planšetu kopa par Latvijas Republikas teritoriju 29.2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi