Topogrāfiskās informācijas M 1:500 pārlūkošana bez līgumsaistībām

Pakalpojums nodrošina iespēju jebkurā diennakts laikā kartē apskatīt augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju par jebkuru vietu Latvijas Republikas teritorijā, kurā ir veikta augstas detalizācijas topogrāfiskā uzmērīšana.

Pakalpojums portālā Kadastrs.lv pieejams tikai identificētiem lietotājiem. Izmantojot pakalpojumu iespējams pārlūkot augstas detalizācijas topogrāfiskos datus (virszemes un pazemes komunikācijām, kā piemēra, elektrolīnijām, gāzesvadiem, ūdensvadiem u.tml., kā arī dažādiem citiem dabā esošajiem situācijas elementiem, kas kartē attēloti ar topogrāfiskajiem apzīmējumiem), ar iespēju pārlūkot arī citus VZD rīcībā esošos telpiskos datus:

 • Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus;
 • Adrešu telpiskos datus (ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielu un ceļu viduslīnijas un administratīvās robežas);
 • Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu karti (apstiprinātās vērtību zonas un laika posmā, kad tādas ir, arī prognozētās).

Izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs.

Papildus iespējams pievienot dažādus fona kartes slāņus:

 • ortofoto karti (fotogrāfiju no gaisa).
 • topogrāfisko karti mērogā 1:2000 (atsevišķās pilsētās);
 • topogrāfisko karti mērogā 1:10000 (lauku apvidū).

Pakalpojuma saņēmējs, pārlūkojot datus, var atvērt savu telpisko datu datni kartē atbilstošā formātā, kura attēlosies kā papildus kartes slānis.

Uzsākot apmaksāta pakalpojuma lietošanu, tas ir pieejams vienu stundu. Pēc apmaksātā laika beigām, ir iespēja turpināt izmantot e-pakalpojumu, veicot nākamās stundas apmaksu.  Pārtraucot e-pakalpojuma lietošanu, to var atjaunot, izmantojot pogu [Atvērt karti] pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta portālā Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls -> Mans konts -> E-pakalpojumu vēsture”, ja nav beidzies e-pakalpojuma lietošanas periods (viena stunda).

Pārlūkoto informāciju var arī izdrukāt. Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
3.30 EUR

Pakalpojumu var saņemt jebkura juridiska vai fiziskā persona, izmantojot:

1. portāla Kadastrs.lv:

 • e-pakalpojumu „Ģeotelpisko datu vienas stundas pārlūkošana (bez līgumsaistībām)” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pārlūkot datus”;
 • iespēju „Skatīt vairāk kartes”, pārlūkojot bezmaksas telpiskos datus karšu pārlūkā (Karte -> Karšu pārlūks).

2. portāla Latvija.lv e-pakalpojumu „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana”.

icon_3.png Pirms pakalpojuma izmantošanas lūdzam pārliecināties, vai Jūsu datora interneta pārlūkā ir uzstādīti visi nepieciešamie  interneta pārlūka iestatījumi (skat. informāciju portālā Kadastrs.lv -> Ieteicamās pārlūkprogrammas un konfigurācija veiksmīgai portālā izmantošanai).

Norēķināties par pakalpojumu iespējams, izmantojot:

 • internetbanku;
 • arī Mobilly norēķinu sistēmas Mobilly konta starpniecību (sīkāku informāciju par Mobilly konta izveidošanas un papildināšanas iespējām skatīt www.mobilly.lv).
 • E-pakalpojuma pieejamība
 • E-pakalpojuma apmaksa
Pieejamais datu apjoms Bez līguma Ar līgumu
Bezmaksas dati Maksas teksta dati Maksas kartes
Kadastra numurs/apzīmējums
Nosaukums/adrešu dati
Vai īpašums reģistrēts zemesgrāmatā  
Vērtību zonējumi, prognozētie zonējumi
Bāzes vērtības
Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves telpu grupas raksturojošo datu - platības, lietošanas mērķu, apgrūtinājumu*, labiekārtojumu, prognozētās kadastrālās vērtības utml. pārlūkošana**    
Kadastra karte (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras)  
Kadastra karte pilnā apjomā    
Kadastra grupas      
Augstas detalizācijas topogrāfiskie dati M 1:500    
Fona materiāli - ortofoto karte  
Fona materiāli - topogrāfiskās kartes, vietvārdu informācija    
Īpašnieka meklēšana pēc īpašnieka datiem      

* Tiek attēloti šādi apgrūtinājumi, piemēram, piesārņojums, ceļu servitūts, kultūras piemineklis, mikroliegums, īpaši aizsargājamā dabas teritorija.
 ** Ja kadastra objekts pieder fiziskai personai (kaut viens no kopīpašniekiem ir fiziska persona), tad saņemt pakalpojumu (pārlūkot kadastra teksta datus par kadastra objektu) var autentificējoties vai autorizējoties portālā Kadastrs.lv. Fiziskas personas vārds un uzvārds tiek publicēts tikai tajos gadījumos, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un šāda informācija ir publiski pieejama zemesgramata.lv. Citi dati par fizisku personu publicēti netiek.

Pirms pakalpojuma izmantošanas lūdzam pārliecināties, vai Jūsu datora interneta pārlūkā ir uzstādīti visi nepieciešamie  interneta pārlūka iestatījumi (skat.  Portāla sadaļu Palīdzība => Lietošanas instrukcija => Palīdzība => Darbstacijas uzstādījumi).

Datu publicēšanas portālā pieejamie dati tiek aktualizēti:
 • Kadastra teksta dati – reizi diennaktī;
 • Kadastra telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Adrešu reģistra teksta dati – reizi diennaktī
 • Adrešu reģistra telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Vērtību zonējumi -  reizi četros gados, mainoties nekustamo īpašumu vērtību zonējumiem;
 • Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons Valsts zemes dienesta telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Topogrāfiskā karte M1:50000, Informācija par vietvārdiem no Vietvārdu datubāzes) – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.

Atmaksas kārtība veiktajam maksājumam, ja dati nav saņemti.

Ja esat veicis pakalpojuma apmaksu, bet piekļuvi maksas datiem neesat saņēmis, Jums ir jāiesniedz brīvas formas rakstisks iesniegums (elektroniski iesniedzot – parakstīts ar elektronisko parakstu):

 • ja pakalpojums ir apmaksāts ar internetbankas vai maksājumu kartes starpniecību, Valsts zemes dienestā 11.novembra krastmalā 31, Rīgā personiski vai nosūtot drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu vzd@vzd.gov.lv. Pēc iesnieguma izvērtēšanas VZD veiks naudas atmaksu vai sagatavos atteikumu par naudas atmaksu, norādot pamatojumu.
 • ja pakalpojums ir apmaksāts ar Mobilly konta starpniecību, Jums ir jāvēršās pie Mobilly norēķinu sistēmas turētāja SIA CityCredit ar rakstisku iesniegumu. SIA CityCredit pārsūtīs klienta iesniegumu VZD izvērtēšanai. Pēc iesnieguma izvērtēšanas VZD veiks naudas atmaksu vai sagatavos atteikumu par naudas atmaksu, norādot pamatojumu.

Iesniegumu par naudas līdzekļu atmaksu VZD izskatīs gadījumos, ja saņemot pakalpojumu ir radusies tehniska problēma Portāla vai bankas darbībā, kuras rezultātā pieprasītie dati netiek saņemti.

icon_3.png VZD neatgriež naudas līdzekļus, ja pakalpojums ir apmaksāts, bet dati nav saņemti, gadījumos, kas saistīti ar tehniskām problēmām lietotāja pusē (piemēram, nav uzstādīti visi nepieciešamie iestatījumi).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana 3.30 EUR pieprasījums līdz vienai stundai 32.8.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi