Apliecības, izziņas par dzīvokļa īpašuma tiesībām dublikāta izgatavošana

Paātrināti privatizēta dzīvokļa vai kooperatīvā dzīvokļa īpašnieks var saņemt īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta dublikātu, kuru ir izsniegusi VZD, ja tā oriģināls nav saglabājies.

VZD pēc pieprasījuma sagatavo dzīvokļa īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta dublikātu vienā eksemplārā sekojošiem dokumentiem:

 • apliecībai par  īpašuma tiesībām  uz dzīvokli, mākslinieku darbnīcu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai; 
 • izziņai par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieku darbnīcu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
 • īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecībai.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
11 darba dienas
Pakalpojuma maksa
13.45 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā VZD sagatavo un izsniedz normatīvajos aktos noteikta veidā noformētu dzīvokļa īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta dublikātu. Dokumenta dublikātam ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumenta oriģinālam.

Pakalpojumu var saņemt
 1. kadastra objekta īpašnieks;
 2. kopīpašuma gadījumā, jebkurš no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem;
 3. iepriekš minēto personu pilnvarotā persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

143773138581077-bt-3.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"  (datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla  Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

 Svarīgi!

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana

Lai saņemtu apliecības, izziņas par dzīvokļa īpašuma tiesībām dublikātu, jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 • Dokumenta oriģināls ir:
  • nozaudēts;
  • nozagts;
  • iznīcināts;
  • bojāts.
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 • iesniegums par dokumenta dublikāta izgatavošanu.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Dokumenta dublikāta izgatavošana 13.45 EUR viens dokuments/datne 43.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi