Kadastra telpisko datu saņemšana, izmantojot Arc Spatial Data Exchange replikāciju

Ikvienam interesentam noslēdzot atbilstošu līgumu ar VZD, Arc Spatial Data Exchange replikācija nodrošina kopēt un lietot Kadastra telpiskos datus (turpmāk – Kadastra karte) atbilstoši līgumā noteiktajam kā gala lietotājam vai pakalpojuma sniedzējam.

Izmantojot Arc Spatial Data Exchange replikāciju Jūs varēsiet

  • ātri un ērtā veidā replicēt (kopēt) liela apjoma ģeotelpisko datu kopu (Kadastra karti) uz savām informācijas sistēmām;
  • replicēt (kopēt) ģeogrāfiski ierobežotu ģeotelpisko datu kopu atbilstoši klienta noteiktajai teritorijai.
Klientu apkalpošanas centri
Pakalpojuma maksa
no 190 EUR

Ikvienam interesentam noslēdzot atbilstošu līgumu ar VZD, Arc Spatial Data Exchange replikācija nodrošina kopēt un lietot Kadastra telpiskos datus (turpmāk – Kadastra karte) atbilstoši līgumā noteiktajam kā gala lietotājam vai pakalpojuma sniedzējam (skat. sadaļu "Nosacījumi").

Lai noslēgtu līgumu par Kadastra kartes saņemšanu izmantojot Arc Spatial Data Exchange replikāciju un saņemtu piekļuves rekvizītus, uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv  ir jāatsūta pieteikums, kurā jānorāda:

  1. informācija par uzņēmumu (nosaukums; reģistrācijas numurs; juridiskā adrese; bankas rekvizīti; informācija par personu, kura parakstīs līgumu un paraksttiesību pamatojums; informācija par kontaktpersonu  - vārds uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese; e-pasta adrese, uz kuru būs jāsūta rēķini);
  2. teritorija*, par kuru nepieciešama Kadastra karte, pievienojot datni ar teritorijas kontūru (vektordatos) vai konkrētu administratīvo teritoriju nosaukumi, kadastra grupu numuri;
  3. Kadastra kartes izmantošanas mērķis - vai datus izmantosiet kā gala lietotājs vai kā pakalpojuma sniedzējs (skat. sadaļu "Nosacījumi") Pakalpojuma sniedzēja gadījumā jānorāda arī pakalpojums / produkts, kurā dati tiks iekļauti;
  4. veids, kādā parakstīsiet līgumu – elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) vai papīra veidā.

icon_3.png * Teritorijā esošo zemes vienību skaitam jābūt ne mazāk kā 3000.

Pamatojoties uz Jūsu pieteikumā norādīto informāciju, VZD sagatavos līguma projektu un informēs Jūs par līguma parakstīšanas iespējām. Nepieciešamības gadījumā VZD sazināsies ar pieteikumā norādīto kontaktpersonu, lai precizētu informāciju līguma sagatavošanai.

Arc Spatial Data Exchange replikāciju var izmantot ar ģeotelpisko datu apstrādes programmnodrošinājumu, kas atbalsta savienojumu ar Arc Spatial Data Exchange 10.1 programatūru.

  • Par pakalpojumu
  • Līguma noslēgšana
  • Lietojumprogrammatūra

Aicinām iepazīties ar Kadastra kartes slāņu aprakstu.

Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Kadastra kartes informācija, ja kadastra objekti un to skaits gada laikā nemainās un pārsniedz 3000 0.20 EUR viena zemes vienība gadā 16.1.
Kadastra kartes informācija, ja kadastra grupu skaits pārsniedz 4 kadastra grupas un gada laikā nemainās 47.50 EUR viena kadastra grupa gadā 16.2.
Kadastra karte par visu Latvijas Republikas teritoriju 185 000.00 EUR viens gads 16.3.

icon_3.png Kadastra karte vektordatu formātā gala lietotājam vai pakalpojuma sniedzējam, slēdzot līgumu vismaz uz gadu par regulāru datu saņemšanu

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi