Kadastra kartes WFS serviss

Web Feature Service (WFS) ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko vektordatu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā.  Izmantojot WFS servisu, iespējams iegūt Kadastra kartes datus.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
no 12 000 EUR

Izmantojot WFS servisu, ikviens interesents var izgūt Kadastra kartes datus par kadastra grupām, zemes vienībām, kļūdainām zemes vienībām, zemes vienības daļām, ēkām, inženierbūvēm, ceļa servitūtiem, teritorijām ar uzsāktu mērniecību un robežpunktiem.

WFS serviss nodrošina iespēju izgūt Kadastra karti vektordatu formātā ar iespēju saglabāt datus.

Datu saņemšanai jānoslēdz līgums ar VZD.

Lai noslēgtu līgumu par WFS servisa izmantošanu, uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv jānosūta pieteikums, kurā norādāma šāda informācija:

 • dati par līguma slēdzēju:
  •  juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti un ziņas par personu, kura parakstīs līgumu (amats, vārds un uzvārds, dokumenta, kas apliecina personas tiesības parakstīt līgumu, rekvizīti);
  • fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese vai faktiskā adrese, bankas rekvizīti, tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese, uz kuru nosūtīt rēķinu;
 • skaidrojums par datu izmantošanas mērķi un veidu, tajā skaitā norādot, vai datus vēlaties izmantot pakalpojuma sniegšanai vai savas darbības nodrošināšanai;
 • interneta protokola (IP) adrese, no kuras pieslēgsieties WFS servisam;
 • juridiskai personai – ziņas par personu, ar kuru kontaktēties līguma sagatavošanas procesā (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Izmantojot pieteikumā norādīto informāciju, sagatavosim līguma projektu un informēsim par līguma parakstīšanas iespējām.

 • Par pakalpojumu
 • Sadarbības līguma noslēgšana

WFS servisā pieejama Kadastra karte, kas satur šādus slāņus:

 • Ceļa servitūta teritorijas (laukumi);
 • Ēkas (laukumi);
 • Inženierbūves (laukumi);
 • Kadastra grupas (laukumi);
 • Kļūdainas zemes vienības (laukumi);
 • Robežpunkti (punkti);
 • Teritorijas ar uzsāktu mērniecību (laukumi);
 • Zemes vienības (laukumi);
 • Zemes vienības daļas (laukumi).

Aicinām iepazīties ar detalizētāku pieejamo slāņu aprakstu.

Informācijas sistēma – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma
Koordinātu sistēma –  LKS-92 TM (EPSG:3059)
Pārklājums – 100% Latvijas teritorijas
Pakalpes veids: WFS (Web Feature Service).

Aicinām iepazīties ar WFS servisa aprakstu un specifikāciju.

 • Slāņu apraksts
 • Tehniskā specifikācija

VZD sadarbības līgumā dod atļauju datu izmantošanai, vienlaikus nosakot, ar kādiem noteikumiem ģeotelpisko datu izmantotājam datus ir ļauts izmantot.

Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Web servisus var pieslēgt, izmantojot populārākās telpisko datu apstrādes lietojumprogrammas:

Nosaukums  Lietojumprogrammas
veids
QuantumGIS bezmaksas 
Gaia bezmaksas
ArcGIS for Desktop maksas 
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Kadastra kartes dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā (WFS)* 12 000.00 EUR viens mēnesis 19.2.

* Maksa par WFS servisa izmantošanu tiek aprēķināta, neatkarīgi no tā, vai kalendārajā mēnesī esat veikuši vienu, vairākus vai neesat veikuši nevienu pieslēgumu WFS servisam.   

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi