Kadastra teksta un telpisko datu pārlūkošanas abonēšana

Lai regulāri piekļūtu Kadastra kadastra datiem pilnā apjomā, visām tematiskajām kartēm un kadastra datu atlases rīkam, jānoslēdz portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgumu

Portālā identificēts lietotājs, jebkurā diennakts laikā, var iepazīties ar Kadastra detalizētajiem datiem par jebkuru nekustamo īpašumu vai kadastra objektu Latvijā, meklēt īpašumus pēc nekustamā īpašuma datiem un / vai juridiskās personas datiem (juridiskās personas  nosaukuma un reģistrācijas numura), noskaidrojot cik un kādi īpašumi pieder konkrētajai juridiskajai personai.

Portālā lietotājs abonēšanas līguma ietvaros var pārlūkot Kadastra karti pilnā apjomā, kur pieejami ģeotelpiskie dati (Adrešu telpiskie dati, Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu karte), kā arī ir iespēja pārlūkot citus VZD ģeotelpiskos datus, fona kartes un izmantot citas iespējas (vairāk informācijas sadaļā “Iespējas, noslēdzot līgumu”). Izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs

Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs

Noslēdzot ar VZD portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgumu, portāla Kadastrs.lv lietotājam papildus publiskajā apjomā pieejamiem ģeotelpiskajiem datiem (Adrešu telpiskie dati, Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu karte) ir iespēja karšu pārlūkā:

 • pārlūkot Kadastra telpiskos datus pilnā apjomā;
 • pārlūkot VZD veidotās tematiskās kartes;
 • izmantot Kadastra datu atlases rīku kadastra objektu datu atlasei pēc šādiem parametriem:
  • zemes vienības – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, valdošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma ballēs, lietošanas mērķa, zemes vienība ir / nav apbūvēta;
  • zemes vienības daļas – pēc kadastra apzīmējuma;
  • būves – pēc kadastra apzīmējuma, platības, galvenā lietošanas veida, būves tipa, ekspluatācijas uzsākšanas gada, virszemes stāvu skaita, pazemes stāvu skaitu, būves fiziskā stāvokļa, telpu grupu skaita būvē;
  • telpu grupas – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, zemākā piesaistes stāva, telpu skaita telpu grupā.

Karšu pārlūkā var pievienot arī dažādus fona kartes slāņus:

 • ortofoto karti (zemes virsmas attēls).
 • topogrāfisko karti (apvidus situācijas attēlojums) mērogā 1:2000 (atsevišķās pilsētās);
 • topogrāfisko karti mērogā 1:10000 (lauku apvidū);
 • vietvārdu informāciju (ģeogrāfiskie nosaukumi).

 

Portāla Kadastrs.lv abonēšanas līguma ietvaros portāla lietotājam papildus ir iespēja pēc izvēles pieprasīt un:

 • Pārlūkot Augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju (virszemes un pazemes komunikācijām, kā piemēram, elektrolīnijām, gāzesvadiem, ūdensvadiem u.tml., kā arī dažādiem citiem dabā esošajiem situācijas elementiem, kas kartē attēloti ar topogrāfiskajiem apzīmējumiem. Pārlūkošana pieejama par papildus mēneša abonēšanas maksu, kā papildus karšu slānis.
 • Pārlūkot Kadastra detalizētos teksta datus par jebkuru nekustamo īpašumu vai kadastra objektu Latvijā, kā arī meklēt īpašumus pēc īpašnieka datiem - cik un kādi īpašumi pieder konkrētajai personai. Īpašumu meklēšana pēc juridiskas personas nosaukuma un reģistrācijas numura ir pieejama ikvienam, savukārt, – pēc fiziskas personas vārda un uzvārda – vienīgi ar Fizisko personu datu apstrādes likumam atbilstošu pamatojumu. Kadastra detalizēto teksta datu pārlūkošana pieejama par papildus mēneša abonēšanas maksu vai par mēnesī pārlūkotajām vienībām.
 •  Izmantot šādus maksas e-pakalpojumus:
 • Izmantot bezmaksas e-pakalpojumu "Mani dati kadastrā"
 • Izmantot portāla Kadastrs.lv sadaļu "Mans konts"
 • Iespējas
 • Papildu iespējas
 Pieejamais datu apjoms  Bez līguma Ar līgumu 
Bezmaksas dati Maksas teksta dati Maksas kartes
Kadastra numurs / apzīmējums

 √

Nosaukums / adrese

Vai īpašums reģistrēts zemesgrāmatā

 

Vērtību zonējumi

 

     
Bāzes vērtības

Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves telpu grupas raksturojošo datu - platības, lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, labiekārtojumu, prognozētās kadastrālās vērtības utml. pārlūkošana  

 

Kadastra kartes - zemes vienību, robežu būves kontūru, apgrūtinājumu - pārlūkošana    

Kadastra kartes - zemes vienību robežu, būves kontūru, apgrūtinājumu lejupielāde      

Meklēšana pēc juridiskās personas datierm      

 Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija M1:500      

 Fona materiāli*

 

* dati, kas sagatavoti ADTI specifikācijai, var attēloties melnā krāsā

Datu publicēšanas portālā pieejamie dati tiek aktualizēti:
 • Kadastra teksta dati – reizi diennaktī;
 • Kadastra telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Adrešu reģistra teksta dati – reizi diennaktī
 • Adrešu reģistra telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Vērtību zonējumi -  reizi četros gados, pie nekustamo īpašumu vērtību zonējumu izmaiņām;
 • Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons Valsts zemes dienesta telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000) – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.
Pakalpojumu var saņemt ikviens interesents, noslēdzot portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgumu. Minimālais abonēšanas termiņš - 1 mēnesis.

Abonēšanas līguma noslēgšana:  
Lai noslēgtu līgumu par portāla Kadastrs.lv abonēšanu, ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jānosūta tā uz e-pastu: klienti@vzd.gov.lv.

Pēc pieteikuma saņemšanas. VZD sagatavo un izsniedz Jums līgumu, atbilstoši pieteikumā norādītajam līguma saņemšanas veidam. Līgums stājas spēkā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts VZD līgumu reģistrā, par ko VZD Jūs nekavējoties elektroniski informēs. Ja abus VZD parakstītos līguma eksemplārus Jums nosūta pa pastu, pēc līguma abu eksemplāru parakstīšanas, VZD eksemplāru nosūtiet Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļai - Puškina ielā 14, Rīgā, LV – 1050.

Pēc līguma stāšanas spēkā VZD nodrošinās Jums piekļuvi portālā Kadastrs.lv un informēs Jūs par to, nosūtot informāciju uz līgumā norādīto elektronisko pasta adresi. Portāla lietotāji varēs reģistrēties portālā, izmantojot Latvija.lv autentifikācijas līdzekļus.

 • Līguma noslēgšana
 • Reģistrācija Portālā
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Abonēšanas maksa pirmajam lietotājam 55.30 EUR viens mēnesis 33.1.

Abonēšanas maksā ietilpst sekojoši pakalpojumi - pilnā Kadastra karte, tematiskās kartes, Kadastra datu atlases rīks.

Abonēšanas maksa katram nākamajam lietotājam (ja vairāk par vienu lietotāju) 9.25 EUR viens mēnesis 33.2.

Maksas e-pakalpojumi, ko iespējams izmantot abonēšanas līguma ietvaros (norādīta maksa e-pakalpojuma izmantošanas gadījumā papildus abonēšanas maksai):

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas M1:500 pārlūkošana 18.50 EUR viens datu slānis mēnesī 33.4.
Kadastra teksta datu pārlūkošana par īpašumu un tā sastāvā esošajiem objektiem vai subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu 1.00 EUR viena vienība 33.3.
162.50 EUR viens mēnesis 33.3
Vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana 1.00 EUR viena kadastrālā vērtība 32.3.
Tipveida informācijas pieprasīšana no Kadastra 7.00 EUR viens dokuments 8.
Dienesta arhīva materiālu pieprasīšana un saņemšana 3.00 EUR viens dokuments 44.
15.00 EUR viena lieta 44.
Kadastra datu aktualizācija 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.
Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastrā 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Nekustamā īpašuma sastāva maiņa 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.
Būves stāvu plāna un telpu grupas plāna saņemšana (viens pieprasījuma objekts) 13.45 EUR viens dokuments/datne 43.
Būves stāvu plāna un telpu grupas plāna datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā (formāta maiņa) 19.70 EUR viena stunda 47.
Kadastra ģeotelpisko datu lejupielāde 2.60 EUR viena zemes vienība 32.7.
30.00 EUR viena kadastra grupa 32.7.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi