Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

Pēc Jūsu pieprasījuma VZD sagatavo aktuālu būves, telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu, neapsekojot būvi vai telpu grupu apvidū.

Aktuāla kadastrālās uzmērīšanas lieta ir nepieciešama, lai būvi vai telpu grupu varētu ierakstīt zemesgrāmatā, sakārtotu mantojuma lietas, izstrādātu būvprojektu, noslēgtu nomas vai īres līgumus, iesniegtu dokumentu kredītiestādēs un citiem mērķiem.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 15.00 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavo kadastrālās uzmērīšanas lietu, kas atbilst kadastra dokumenta statusam. 

Pakalpojumu var saņemt: 
 1. būves, telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
 2. kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
  • izņēmums: kopīpašuma gadījumā - jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav - tiesiskajiem valdītājiem - attiecībā uz būves pirmreizējo reģistrāciju Kadastrā;
 3. apbūves tiesīgais, ja uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata uzcelta nedzīvojama ēka vai inženierbūve;
 4. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus ir noteikusi tiesa vai kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 5. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
 6. valsts institūcija vai pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā;
 7. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 8. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli; 
 9. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

143773138581077-bt-3.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" (pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

 Svarīgi!

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Lai ierosinātu būves, telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • ir veikta būves kadastrālā uzmērīšana, dati ir reģistrēti kadastrā un ir sagatavota būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, kas atbilst kadastra dokumenta statusam;
 • Jūs atbildat par to, ka dati būvi raksturojošā informācija, kas netiek aktualizēta, atbilst faktiskajai situācijai apvidū un kopš pēdējās kadastrālās uzmērīšanas nav mainījušies būvi vai telpu grupu raksturojošie dati.

Lai saņemtu pakalpojumu ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. iesniegums par kadastrālās lietas sagatavošanu;
 2. viens no ēkas tiesiskās iegūšanas dokumentiem; 
 3. ja ēka ir adresācijas objekts, bet adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā, papildus ir jāiesniedz pašvaldības lēmuma par adreses piešķiršanu oriģinālu vai tā atvasinājumu;
 4. pašvaldības lēmums par ēku (būvju) īpašuma nosaukuma piešķiršanu (lauku apvidū), ja tāds piešķirts;
 5. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
 6. labiekārtojuma anketa par katru ēku vai telpu grupu; 
 7. pilnvara, ja pasūtītājs ir īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnvarotā persona.

Ja ēka  nav reģistrēta zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad jāpievieno kāds no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas tiesisku iegūšanu:

 1. valsts arhīva izziņa par ēku vai zemes piederību 1940.gada 21.jūlijā, ja ēkas celtas līdz 1940.gada 21.jūlijam;
 2. likumā noteikto institūciju izsniegto dokumentu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz prettiesiski atsavinātām ēkām;
 3. noteiktā kārtībā apstiprinātu aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā;
 4. rakstveida darījuma aktu par ēku iegūšanu (ja darījums ir noslēgts līdz 1993.gada 28.februārim, kā arī citos likumā noteiktajos gadījumos tam jābūt notariāli apliecinātam);
 5. apliecību par tiesībām uz mantojumu (līdz 1992.gada 31.decembrim);
 6. tiesas spriedumu vai lēmumu;
 7. aktu par ēku iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995.gada 29.martam);
 8. izrakstu no saimniecības grāmatas vai saimniecību uzskaites kartītes, ko izsniedzis valsts arhīvs vai pašvaldība un kas apliecina ēku (būvju) iegūšanu sakarā ar likumā noteiktajām mantiskajām attiecībām kolhoznieku sētā;
 9. līgumu par ēku iegūšanu valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas rezultātā;
 10. pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (piemēram, izziņa, būvatļauja) par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā), kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
 11. administratīvā kārtībā pieņemtu valdības vai pašvaldības aktu par ēku nodošanu īpašumā citam tiesību subjektam, tai skaitā par to iekļaušanu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatlīdzekļu sastāvā;
 12. uzņēmējsabiedrības dibināšanas līgumu, kas apliecina ēku nodošanu uzņēmējsabiedrības īpašumā;
 13. pamatlīdzekļu novērtēšanas aktu, kas apliecina ēku iekļaušanu uzņēmējsabiedrības pamatlīdzekļu sastāvā, pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu par uzņēmējsabiedrību;
 14. valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka ir valsts vai pašvaldības iestādes bilancē.
 15. ja fiziskā persona ēkas (būves) ieguvusi darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā pēc 1993.gada 4.aprīļa, jāuzrāda dokumentus, kas apliecina, ka atsavinātājs (pārdevējs) vai citi iepriekšējie atsavinātāji ir bijuši būves īpašnieki pirms 1993.gada 5.aprīļa.
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Tiesiskās iegūšanas dokumenti
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana 15.00 EUR vienas būves vai telpu grupas lieta 42.
Būves vai telpu grupas telpisko datu apstrāde un sagatavošana digitālā formā 19.70 EUR viena stunda 47.

Minimālais datu sagatavošanas laiks ir 2 stundas

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi